Adam Vašíček, II. stupeň studia FEKT VUT

Moje stanovisko k předmětu MPRI.
Předmět projektové řízení inovací je jiný než všechny ostatní předměty.
Nevede totiž studenty k prostému učení se různým řešením předem připravených problémů. Namísto toho předkládá studentům, a to srozumitenou formou, na mnoha praktických příkladech vysvětlenou, obecnou metodiku postupu tvorby a řešení velmi různorodých inovačních zadání.
   Metodika TRIZ v první fázi zahrnuje analýzu daného problému, protože právě schopnost řešitele systematicky analyzovat problém je pro následné hledání řešení problému klíčová.
   Už samotná analýza pak často přináší ovoce ve formě pochopení širších souvislostí a připravenosti formulovat inovační zadání. Analýza vede k rozkrytí podstaty problému bez ohledu na to, je-li cílem dosáhnout “jen” hlubšího porozumění problému nebo dosáhnout skutečné technické inovace.
    Pro navazující syntézu řešení formulovaných zadání pak metodika TRIZ nabízí několik možných postupů, jejichž osvojení je zcela určitě nemalým přínosem pro každého studenta. Metodika čerpá ze samotné filozofické podstaty inovací (dialektika) a z poznatků získaných studiem patentů. Takové základy dávají řešiteli tolik potřebný nadhled, bez něhož je nalezení nových principů či řešení prakticky nemyslitelné.
Adam Vašíček, II.stupeň magisterského studia, FEKT VUT v Brně