Archiv pro rubriku: Aktuality

Usnesení Valné hromady TRIZing, z.s., březen 2016

Usnesení valné hromady zapsaného spolku „TRIZing, z.s.“ dne 31. 3. 2016, GONG, Vítkovice, Ostrava

Po zahájení valné hromady doc. Ing. B. Bušovem, CSc. byl schválen jednací řád valné hromady a dále byly zvoleny komise:
– volební ve složení, Radim Otisk, David Šimek a
– návrhová ve složení Milada Bartlová, Vladimír Dostál

 1. V hlasování byli zvolení členové výboru TRIZing.
  • předseda –  doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.
  • místopředseda –  Ing. Vladimír Dostál
  • tajemník –  doc. RNDr, Milada  Bartová, Ph.D.,
  • revizor – doc. Ing. František Veselka, CSc.
  • pokladník – Bc. Anna Bušovová.
  • člen výboru – doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  • člen výboru – Ing. Radim Otisk

Členové výboru byli schváleni všemi hlasy.

 1. Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. přednesl Zprávu o činnosti za plynulé období, která obsahovala přehled aktivit TRIZing o.s. zahrnující oblasti spolupráce s VŠ a organizacemi v ČR a v zahraničí, publikace s tématikou TRIZ, aktivní prezentace na konferencích s tématikou TRIZ,  dále v oblasti uplatňování metodiky TRIZ ve firmách a ve výuce TRIZ na VŠ. Současně přednesl Zprávu o hospodaření za uplynulé období.
 2. V diskusi byly přijaty návrhy do plánu další činnosti asociace TRIZing, ze kterých vyplynul Plán činnosti na rok 2016:, další návrhy do plánu na r. 2016 (mailem) je možné zaslat předsedovi.
 • pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách, (Bušov, všichni) celoročně,
 • připravit texty pro popularizační články v regionálních / celostátních médiích, (Bušov, Dostál, Otisk, Černý, Ošťádal, ).
 • dohledat historické popularizační články (TT, VTM, Rovnost, Technický magazín, Kolokvia…) průběžně,
 • připravit propagační materiály (informační letáky) pro různé cílové skupiny (studenti, firmy, management, ministerstva, náměty-co by měl materiál obsahovat- poskytnou všichni členové) (Bartl, Bušov, Šimek, Otisk, Žídek, Dostál, Lacko, Palčák),
 • ve firmách oslovovat vrcholové manažery a ředitele a získávat je pro podporu aplikací metodiky TRIZ při řešení inovačních projektů, (Otisk, Dostál, všichni), průběžně,
 • získat pro metodiku TRIZ pracovníky institucí zainteresovaných na inovacích a konkurenceschopnosti firem, (Žídek, Otisk, Lacko, Dostál, Rybníček, všichni), průběžně,
 • dále zkvalitňovat výuku TRIZ na VŠ v ČR (výměna studijních osnov, výměna praktických zkušeností s výukou na jednotlivých školách, zlepšit informovanost studentů o kurzech TRIZ obecně a také v rámci předmětů 1. ročníku studia), (Bušov. Žídek, Lacko, ostatní),
 • jednodenní motivační seminář „seznámení s TRIZ“ pro veřejnost s aktivním vystoupením členů TRIZing, (Bartl, Dostál, Bušov, všichni),
 • posílit komunikaci a četnost setkávání členů TRIZing – e-mailem, telefonem, osobně, na triz.cz , všichni, průběžně
 • aktualizovat www stránky TRIZing,
 • zvážit možnost překladu a vydání knihy Denis vynálezce od G. Ivanova  (Bušov),
 • posoudit dotační programy na různých úrovních (ČR, JmK) a ucházet se o podporu aktivit TRIZing formou projektu, možnost společných projektů – TRIZing, VUT Brno, VŠB Ostrava, TopFunction,……. (Bartlová, Žídek, Lacko, všichni, průběžně),
 • posoudit možnosti vzájemně výhodné spolupráce s asociací TRIZ na Slovensku (doc. Palčák), setkání, výměna zkušeností. (Bušov, Palčák).
 1. Členům byly předány publikace:
  I. Belski: Zlepši svoje přemýšlení analýzou látek a polí.
  G.  S.Altšuller a následovníci: ARIZ 85 C
 2. Různé: V rozpravě byly diskutovány různé možné formy propagace a rozšíření metody TRIZ a překážky většího využívání této metody v ČR a na Slovensku.

Valná hromada:

 1. Schvaluje Zprávu o činosti za uplynulé období. Všemi hlasy
 2. Schvaluje Zprávu o hospodaření za uplynulé období. Všemi hlasy
 3. Schvaluje nové členy – individuální člen: prof. ing. Michael Valášek, DrSc.,

– dva kolektivní členy:

Moravskoslezský automobilový klastr, Ostrava,
INDUS International, s.r.o. Brno.

V případě kolektivních členů členský příspěvek činí 1.000,- Kč.

Valná hromada schvaluje výši odvodů pro TRIZing z.s. ve výši  2  – 4 % (podle uvážení člena) v případech  komerčních aktivit a činností členů využívajících know-how TRIZing z.s.

 1. Schvaluje plán činnosti na rok 2016
 2. Ukládá výboru zorganizovat několik pracovních schůzek, kde budou projednávány způsoby řešení jednotlivých vytyčených úkolů z Plánu na r. 2016.
 3. Z diskuse: Návrhy na doplnění plánu činnosti na rok 2016 lze zaslat e-mailem předsedovi. Patentové aktivity upřesní doc. Veselka.
 4. Předpokládaný termín Workshopu na FEKT VUT, květen 2016.

Přílohy usnesení:

 1. Prezenční listina valné hromady TRIZing, z.s.
 2. Zpráva o činnosti TRIZing. z.s.
 3. Několik zmocnění (omluvených členů z VH)  pro hlasování na VH.

Členové TRIZing, kteří nebyli přítomni na VH a zaplatí členský příspěvek na r. 2016, obdrží výše uvedené dvě publikace poštou nebo při domluvené návštěvě TRIZing, z.s. na FEKT VUT v Brně.

Za návrhovou komisi: Milada Bartlová,

Zápis ověřil: Josef Bartl, Bohuslav Bušov, František Veselka

Pozvánka na přehledový workshop, 25. května, 2017

Vysoké učení technické v Brně,
F
akulta elektrotechniky a komunikačních technologií
ve spolupráci s TRIZing, z.s. a s podporou Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky a Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně

 Vás zvou k účasti na přehledovém semináři o metodické a softverové podpoře
tvorby inovačních zadání a možnostech jejich tvůrčího řešení – TRIZ

 “TRIZ NA ŠKOLY – TRIZ NA INOVACE”

Chcete se naučit formulovat inovační zadání správně, tj. stručně a jasně
a inovační zadání správná, tj. odpovídající vytyčenému cíli inovace?
Chcete řešit technická inovační zadání
systematickým i tvůrčím postupem?
Pak metodika TRIZ zaujme i Vás.

 „Před poznáním a reálným použitím metodiky TRIZ jsme byli již vyčerpáni často neplodným používáním brainstormingů, brainwritingů a řízených diskuzí ve snaze o inovace a řešení problémů.Třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu pro firmu ELMARCO znamenalo jistý milník. Akci hodnotím jako jednu z nejlepších v historii firmy.       Nabyli jsme odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů i do řešení budoucích inovačních problémů, a to proto, že jsme získali jasný rámec pro analýzu problémových situací i syntézu jejich řešení.“Aleš Gardíán, vedoucí vývojové konstrukce, ELMARCO, světový lídr v produkci nanotextilií, Liberec, ČR.

„TRIZ vede inženýra k přesné definici problému a podněcuje jeho fantazii návrhy z příbuzných i vzdálených oborů. Tím spojuje ideálním, dosud nevídaným způsobem dva typické prvky inženýrské práce, totiž systematický postup v analytické fázi
s kreativitou při syntéze řešení problému.“
 Prof. Dr. Ing. Jiří Sobota, Fachhoschule Wiesebaden.

„Nejen naše firma, ale i další firmy by uvítaly, kdyby absolventi škol byli s metodikou TRIZ detailněji seznámeni a připraveni k její aplikaci v praxi. Navržené koncepty řešení našeho problému se osvědčily, což prokázaly provedené experimenty.“
Ing. M. Pěnička, vedoucí konstrukce, SIEMENS elektromotory, Mohelnice.

 Děkujeme Vám za pozornost věnovanou tomuto pozvání. Těšíme se na setkání. Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc., prezident TRIZing, z.s., FEKT VUT Brno, Technická 10, 616 00 Brno,http://www.triz.cz , busov@feec.vutbr.cz, tl: 541146734, 602 933 650
——————————————————————————————————————-

Zveme Vás na jednodenní přehledový workshop TRIZ pro veřejnost organizovaný letos 25.5.2017 na půdě FEKT VUT v Brně ve spolupráci dvou ústavů, ÚVEE, ÚFYZ a TRIZing, z.s.,

Technická 12,  Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, zasedací místnost,
9 30 – 12 00 h, 13 00 – 15 00 h.

Závazná  přihláška na jednodenní přehledový workshop TRIZ:

Příjmení, jméno, titul…………………………………………………………………………

Organizace:…………………………………………………………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………………………………………………

Telefon/e-mail:…………………………………………………………………………………………………

Datum:………………………………….              Podpis:……………………………….

Členové bez poplatku, nečlenové TRIZing, z.s. poplatek 200,- Kč proti účtence na místě.

——————————————————————————————————————————

Reference k metodice TRIZ ze světa:

www.triz.cz//
www.triz-journal.com// www.osakagu.ac.jp//www.matriz.org//www.trizway.com//
www.triz-summit.ru// www.triz.org//www.trizland.ru//www.xtriz.com//
www.aitriz.org//www.trizasia.com//www.koreatrizcon.kr

Samostudium?

Pro samostatné osvojování metodiky TRIZ ©  doporučuje Aleš Porner níže uvedené zdroje, které můžete pro studium využít.
Zdroje – literatura:
Andrejsek,K – Beneš,J. : Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha 1984
Wimmer,M : Jak rozvíjet technickou tvořivost, Práce, Praha 1990
Vlček,R : Hodnotový management, Management Press, Praha 1992
Bušov,B – Jirman,P – Dostál,V : Tvorba a řešení inovačních zadání, skripta, Brno 1996
Devojno,I.G.: Zdokonalování technických systémů metodou TRIZ, studijní texty, překlad B.                             Bušov, Brno 1997
Votruba,L : Rozvíjení tvořivosti techniků, ACADEMIA, Praha 2000
Altšuller,G.S : Co na to vynálezce?, překlad B.Bušov, Brno 2008

Další literatura je uvedena v položce Publikace na www.triz.cz

Zdroje – internet :
www.triz.cz      Základní zdroj informací o metodice TRIZ ® v České republice. „Stránky“ řídí doc. ing. Bohuslav BUŠOV CSc., který metodiku TRIZ ®  přednáší na VUT Brno-Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií-Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, VUT v Brně. Výuka volitelného předmětu MPRI zde probíhá v zimním semestru pro studenty 4. a 5. ročníků a doktorandy v předmětu „Magisterský- Projektové řízení inovací, TRIZ (MPRI).

www.triz-journal.com velký archiv příspěvků od nositelů metodiky TRIZ /angličtina/USA.

http://etria.net/portal/ /anglojazyčný/.(EU) „Stránky“ Evropské asociace TRIZu“ – Organizace, struktura, aktuality, konference atd.

www.triz.net /španělsky/ (ESP) „Stránky TRIZu ve španělštině“.

www.altshuller.ru /ruskojazyčný s mutacemi/(Ruská federace) „Stránky“ řízené Oficiálním fondem G.S.Altšullera. Historie, škola, archív, literatura, projekty, osobnosti, fórum atd. Rozsáhlý zdroj informací.

www.trizland.ru /ruskojazyčný/ (Bělorusko). „Stránky“ řízené Viktorem Timochovem (Gomeľ). Archív, literatura, celá řada úloh na procvičení, projekty,  fórum  atd. .  Určeno pro začínající i pokročilé.

www.natm.ru/triz/ /ruskojazyčný/ (Ruská federace). „Stránky“ Novgorodské skupiny  -„ObOr“ Triz-internet-škola. Archív projektů a prací, škola, osobnosti, literura atd.

 

Další odkazy na zajímavé portály www stránky se vám jistě ozvou, když zadáte ve vyhledávačích zkratku TRIZ.

Pohled na TRIZ od dlouhodobého uživatele

Metodika a TRIZ:     Otázka jak řešit úlohy je otázkou postupu – či-li metody. S touto otázkou se potýkali lidé od pradávna – počínaje Archimédem, přes Descarta, Galilea, Sklodowskou, Edisona, Ciolkovského … a vytvořili celou řadu metod – postupů, které by lidem usnadnily nalezení hledaných řešení. Jmenujme alespoň některé – Descartova metoda, morfologická analýza, synektika, brainstorming atd. Metodika, kterou se zde budeme zabývat, se nazývá TRIZ ®.
Co to je TRIZ®  ? /Teorie řešení inovačních zadání/ Je to metodika (soubor postupů) pro řešení inovačních zadání-úloh (především technických), vycházející  ze systémového a procesního přístupu. Základní postuláty metodiky zní: Rozvoj systému nebo procesu /jiný stav – tzn. inovace/ je zabezpečen překonáním technického nebo fyzikálního rozporu v problému (modelu zdokonalovaného systému nebo procesu). Technické systémy vznikají a rozvíjejí se v souladu s objektivními tendencemi rozvoje technických systémů. Technické systémy se rozvíjejí ve směru zvyšování stupně ideálnosti.

Metodika je založena na dvou fázích řešících dvě základní otázky :

 1. a) strategickou otázku tzn. CO a PROČ budeme řešit. Toho je dosaženo pomocí FNA (funkčně nákladová analýza) a analýzy příčinně následkových řetězců. Výsledkem této fáze je model zájmového objektu –  schéma prvků, model struktury, funkcí a parametrů funkcí technického systému nebo procesu a konečně sestavený soupis správně formulovaných inovačních problémů – inovačních zadání.
 2. b) taktickou tzn. JAK, JAKÝM ZPŮSOBEM může být nový požadovaný stav-inovace, dosažen. Podstatným krokem pro řešení v této fázi je přeformulování získaných inovačních zadání do podoby typových invenčních úloh /Technického rozporu, Fyzikálního rozporu, Modelu konfliktu (standardy) a Technické funkce/. Pro tyto typové úlohy nabízí TRIZ řešiteli celou řadu neobvyklých řešitelských nástrojů:

 „invenční principy k překonávání technických rozporů (IP – TR)“
To je situace, kdy máme formulován technický rozporu v řešeném problému, rozpor vyjadřující: – víme co chceme zlepšit, víme i jakým způsobem, ale uvedený způsob nám nepřípustně zhoršuje hodnotu jiného parametru ve zkoumaném systému nebo procesu. Altšullerova tabulka předkládá řešiteli 40 základních a přes 90 rozvíjejících invenčních principů k překonání TR, tzn. takových přeměn struktury TS (Technického systému), aby požadovaný efekt (PE) byl zachován, a nežádoucí efekt (NE) mizí – nebo je výrazně omezen.

– „separační postupy k překonání fyzikálních rozporů (SP – FR)“
To je situace, kdy máme uvnitř technického rozporu formulován fyzikální rozpor, rozpor vyjadřující rozporné požadavky na hodnotu jedné „fyzikální“ veličiny jedné části(prvku) zkoumaného systému. Posuzovaná část TS musí být ve stavu A, aby byl zajištěn požadovaný efekt (PE) – a posuzovaná část TS nesmí být ve stavu A, aby byl odstraněn nežádoucí efekt (NE). Není přesnější formulace podstaty problému než FR. Fyzikální rozpor může být překonán – řešen rozložením v „čase“, rozmístěním v „prostoru“ nebo některými změnami struktury systému(procesu).

– „invenční standardy pro řešení konfliktů látek“
To je situace, kdy známe „konfliktní působení dvou látek“ v řešeném problému. Řešení konfliktů látek lze řešit standardně v technice úspěšně používaným řešitelskými vzory (standardy).

Tyto tři základní nástroje jsou podporovány dalšími technikami:

– „bilance zdrojů – použitelných látek a energií uvnitř i vně objektu“ 
Každá úloha by měla být řešena vnitřními a snadno dostupnými zdroji látek a energií. To orientuje řešitele k silným řešením, které významně zvyšují ideálnost objektu. Vychází se při tom z postulátu, že: Ideální objekt (systém/proces) poskytuje požadovanou funkci, ale vlastní objekt mizí, tzn. náklady na uskutečnění funkce se přibližují k nule.

– „čerpání jevů a efektů popsaných přírodními vědami“
To je databáze fyzikálních, chemických a geometrických efektů, které řešiteli nabízejí možnosti: A) efektivní čerpání/přeměnu látkově-energetických „zdrojů“; B) založení působení požadované technické funkce (TF) na jiném efektu, na jiném principu.

– „zákonitosti (tendence, trendy) rozvoje technických systémů“
To jsou podstatné, stabilní a opakující se vztahy v procesu rozvoje /a to jak mezi prvky uvnitř systému, tak i mezi prvky (systémem) a vnějším prostředím/. Znalost těchto vztahů – tendencí směřování rozvoje umožňuje řešiteli prognózovat (předpovídat) budoucí nový stav systému (procesu) a možný způsobu dosažení nového stavu. Opět zde platí postulát (axiom)o: „Zvyšování stupně ideálnosti technického systému (procesu)“.

Mann-Hummel

Co to přineslo?
Seznámení s TRIZ – jednoznačně pozitivně strávený čas a motivy na přemýšlení.
V jednom dni toho bylo skutečně hodně, nicméně již nyní uvažujeme o diskutované možnosti dalších 2 + 1 dnu školení i aplikace. Dáme určitě vědět.
Děkuji za Vaši spolupráci a zdravím. Lubomír Krátký, HR, Mann-Hummel(CZ),s.r.o.

Continental

Školenie TRIZ nám umožnilo v tíme systematicky zjednotiť pohľady z rôznych inžinierskych smerov na hlavný produkt výskumu a tým zužitkovať a zrovnať vedomosti v multifunkcionálnom tíme. Výstupom trojdňového školenia bola solídna báza inovačných zadaní, ktorá je pripravená na ďalšie rozpracovanie pomocou prezentovaného algoritmu ARIZ.
Prezentačné schopnosti a zanietenosť doc. Bušova výrazne prispeli k pochopeniu problematiky. Ing. Tomáš Kaňok, manažér základného vývoja, Continental

Zpráva z VH 2015

NÁVRH PROGRAMU valné hromady TRIZing, o.s.

Svoláváme členy TRIZing o.s. k účasti  na valné hromadě, která se uskuteční  dne 21. ledna. 2015  od 10 00  hod na Ústavu  výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně, Technická 12.

Pro automobilisty: velké parkoviště nad restaurací KANAS (Královo Pole), přes závoru na velké parkoviště Vás pustí obsluha, dálkově – z recepce.

Hromadná doprava: od brněnského vlakového nádraží jeďte tramvají č. 12  na konečnou Královo Pole (Technologický park), potom cca 300 m pěšky nebo 2 zastávky autobusem č. 53.

V případě nouze volejte 602 933 650 (B. Bušov)

 

 

 

Návrh programu jednání Valné hromady:

 1. Zahájení (B. Bušov)

 

 1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (tajemník J. Bartl).

 

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

 

4. Zpráva o činnosti sdružení TRIZing za uplynulé období (spolupráce s VŠ a podniky v ČR a v zahraničí, přijetí TRIZing do MATRIZu, certifikace, výuka TRIZ na VUT v Brně  a ostatních VŠ v ČR), přednášky a semináře v podnicích, webová stránka sdružení TRIZing,

 

(PŘÍLOHA č.1 – přehled činností v letech 2012-2014,

(PŘÍLOHA č.2 – odezvy na téma TRIZ od posluchačů na školách a ve firmách,
5. Zpráva o kontrole pokladní knihy a kontrola účetnictví.

(vstup TRIZing do MATRIZu, členské příspěvky, viz bod 3.5 Stanov).

 

6. Schválení  zprávy o aktivitách sdružení TRIZing za uplynulé období včetně zprávy o kontrole účetnictví.

 

7. Přijetí nových členů

 

8. Plán činnosti na rok 2015

 

9. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  TRIZing, o.s. za období 2012-2014

 

Předkládá                                                 

Doc. Ing. B. Bušov, CSc, předseda TRIZing, o.s.

 

Obsah:

 1. Přehled aktivit TRIZing o.s.,

a)    spolupráce s vysokými školami a organizacemi v ČR a  v zahraničí,

b)    publikace

c)    příspěvky na konferencích

d)    uplatnění metodiky TRIZ

e)    výuka TRIZ na VŠ,

f)     přijetí TRIZing do MATRIZ a certifikace členů

 

2. Kontrola Pokladní knihy,

 

3. Webová stránka TRIZing (přírůstky literatury s tématikou TRIZ),

 

4. Plán činnosti na rok 2015,

——————————————————————————————


 

 

 1. Přehled aktivit TRIZing o.s. v roce 2014

 

1a) spolupráce s vysokými školami a organizacemi v ČR a  v zahraničí

 

Doc. Bušov je spoluřešitelem projektu „Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně“ (proděkan Fiedler), 2012-2015.

V rámci projektu bylo zakoupeno 15 akademických licencí Goldfire Innovator na učebnu pro potřeby výuky předmětu M- PRI, -projektové řízení inovací, kde metodika TRIZ je hlavní téma. Kromě toho byly z téhož projektu prodlouženy dvě samostatné licence Goldfire na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky v r. 2012. V roce 2013 a 2014 a 2015 byla udržována jedna licence nad rámec15 akademických licencí.

Byl vypracován stručný úvodní manuál pro práci s Goldfire Innovator.

V rámci projektu byl vypracovándotazník pro Analýzu silných a slabých stránek současného vzdělávání na magisterském stupni studia oboru, a to z hlediska podporování inovačního až invenčního myšlení u studentů magisterských studijních oborů.

V rámci projektu byla uskutečněna přednáška  pro vedoucí kateder FEKT, členy RADY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ na FEKT VUT v Brně s názvem: Podpora INVENCÍ a INOVACÍ v Komplexní inovaci studijních programů (15.10.2014)

 

Doc. Bušov byl spolupracovníkem projektu „Popularizace vědy“ (Dr. Kostelecká),

řešeného na VUT v Brně v r. 2013-2014.

V rámci tohoto projektu byly uskutečněna odborná a popularizační přednáška TRIZ pro Středoškoláky Integrované SŠ v Brně.

Pracovní kapacita tři pomocných vědeckých sil – studenti 3. ročníku studia, byla částečně využita pro editaci studijních podkladů do výuky metodiky TRIZ (D. Šimek-TRIZ4you, P. Šic-ZRTS).

 

V rámci jiného projektu řešeného na TU Liberec bylo pořízeno 10 akademických licencí Goldfire Innovator pro potřeby výuky (Ing. Jirman). V poslední roce byla spolupráce s TU Liberec minimální (Ing. P. Jirman).

 

 

 

 

Těsná spolupráce pokračovala s kolegy na VŠB Ostrava,

–          Fakulta strojního inženýrství – prof. Vladimír Mostýn,

–          Fakulta elektrotechniky a informatiky proděkan doc. Jan Žídek.

V rámci VUT v Brně pokračovala spolupráce s kolegy na Fakultě strojního inženýrství,

–          Ústavem automatizace, doc. Lacko a s

–          Ústavem mechatroniky, prof. Březina.

 

 

V oblasti spolupráce se zahraničními pracovišti, která se zabývají metodikou TRIZ jsme byli v kontaktu:

–          Komsomolsk, prof. Berdonosov, Rusko,

–          Melbourne, prof. Bielski, Austrálie,

–          Twente, Ing. Suškov, Holandsko,

–          Minsk, Ing. Igor Devojno, Bělorusko,

–          St. Peterburg, prof. Čečurin, Rusko,

–          Moskva, prof. Gasanov, Rusko,

–          Firenze, prof. Cascini, Itálie,

–          Bath, prof. Bogatyrev, V. Británie.

–          Strasbourg, prof. Cavaluchi, Francie,

–          Bratislava, prof. Polčák, Slovensko,

–          atd.

 

V dřívějších letech jsme v Brně přijali jako hosty opakovaně Ing. Skuratoviče, Ing. Šmigelského,
Ing. Severince, Ing. Devojna, Ing. Gelementa, několikrát Ing. Suškova,

V r. 2012 jsme hostili prof. Jurije Bielského (s manželkou) z RTI Melbourne, který uskutečnil přednášku na VUT v Brně.

V r. 2014 jsme hostili prof. Berdonosova (s manželkou) z Komsomolska na Amuru, v rámci certifikačního řízení.

 

1 b) Publikace:

 

 1. v r. 2014 byla podruhé vydána kniha G.S. Altšullera (hlavní autor TRIZ): Co na to vynálezce. Určeno pro základní a střední školy. Charakteristika knihy je na www.triz.cz.

 

 1. V r. 2014 byla vydána studijní pomůcka od V. Suškova (Master TRIZ): RCA+, Root Cause Analysis, Průvodce sestavování příčinně následkového řetězce událostí ANEB jak zviditelnit rozpory k řešení v rámci metodiky TRIZ.  Charakteristika pomůcky je na www.triz.cz.

 

 1. V r. 2013 byla podruhé vydány studijní skripta I. Devojna (Master TRIZ): Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ. Charakteristika skript je na www.triz.cz.

 

 1. Byla přeložena a vydána kniha pro děti předškolního věku, ve spolupráci s Anatoly GINEM (Master TRIZ,www.trizway.com): Pohádky – záhadky od kocoura Potřeskina. Charakteristika www.triz.cz.

 

 1. Připravujeme ve spolupráci s bývalým šéfredaktorem Technického týdeníku sérii popularizačních článků na téma „TRIZ a Zlaté medaile na MSV v Brně“.

 

————————————————————————————————————————————-

 1. Před ukončením se nachází korektura přeložené knihy J. Bielského (Master TRIZ): „TRIZ4you-improve your thinking“. Tato kniha netradičně, ale šířeji a přístupnou formou předkládá studentům část metodiky TRIZ, totiž tzv. Su-Field analýzu. Máme souhlas k vydání, jen času na finalizaci a přípravu k vydání není dost…Charakteristiku umístíme na na www.triz.cz.

 

 1. Přeložena je kniha A.Gina (Master TRIZ): 150 tvůrčích zadání z prostředí, které nás obklopuje.
  Určeno pro středoškoláky. Také vyžaduje korekturu a přípravu k vydání. Charakteristika bude na www.triz.cz.

 

 1. Přeložena je také kniha G.S. Altšuller a A. Vertkina: Životní strategie tvůrčí osobnosti. Určeno pro dospělé, inženýry a psychology. Kontroverzní kniha. Vyžaduje korekturu, a případné vydání. Charakteristika bude na www.triz.cz

 

 1. Přeložena je studijní pomůcka od J. Salamatova: Zákonitosti rozvoje technických systémů. Dosud vydáno jako pomůcka do výuky. Případné vydání by vyžadovalo dojednat autorská práva s autorem.

 

 1. Obdrželi jsme nabídku k překladu knihy – „Denis- vynálezce“,  rozsah 127 stran od  předního autora a velmi zkušeného vynálezce, G. Ivanova (Master TRIZ).  Určeno k rozvíjení vynálezcovských schopností dětí  mladšího a středního školního věku.Máme vůli a kapacitu pustit se do překladu a vydání?

 

 

1c) Příspěvky na konferencích 2012-2014:

 1. BUŠOV B., BARTLOVÁ M.:

    Using TechOptimizer in Engineering Education.

Proc. Conf. New Trends in Physics, pp. 201-204, BUT Brno, Oct.  11-12,2012.

 

 1. BUŠOV, B.; DOSTÁL, L.; VALENTA, J. Inovace laboratorní výuky v

            předmětu Elektrické přístroje. In XXX International Colloquium on the

Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2012. s.1-3.
ISBN: 978-80-7231-865- 0.

 

 1. BUŠOV B., BARTLOVÁ M., DOBIS P.:

Physics and Technology, Theory and Practice.

Edulearn , 12th Proc. (CD), Barcelona, Spain, July 2-4, 2012.

——————————————————————————————————————

 1. DOSTÁL,V., BUŠOV,B. MOSTYN, V.:
  TRIZ used for Improvement of active hinge of the car bonnet.
  In Proceeedings ETRIA TRIZ future conference 2013, Paris, France.

——————————————————————————————————————

 1. BUŠOV, B.; KNOFLÍČEK, R.; BARTLOVÁ, M.:

Improvement the Evaluation of Innovation. In Mechatronica 2014, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

 

 1. KATOLICKÝ, Z.; BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.:

Turbojet Engine Innovation and TRIZ. In Mechatronica 2014, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

 

 1. KATOLICKÝ, Z.; BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.:

Small Turbojet Engine Innovation and TRIZ Instruments. In TRIZFest- 2014 International Conference Proceedings. Jablonec nad Nisou: 2014. s. 237-246.ISBN:978-0-692-27134- 6.

 1. BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.:
  Improvement of Active Hinge of the Car Bonnet. In Mechatronica, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

 

Účast na konferencích

2012, Ing. Jirman se zúčastnil konference ETRIA, Lisabon,

2013, Doc. Bušov a Ing. Jirman se zúčastnili konference ETRIA, Paříž,

2014, Doc. Bušov, Ing. Jirman a prof. Polčák se zúčastnili konference MATRIZ, TRIZfest, Praha,

 

Příští TRIZfest MATRIZ se bude konat 10.-12. 9. 2015, Soul, J. Korea

 

 

 

1d) Uplatnění metodiky TRIZ

 

Metodika TRIZ je od r. 2009 částečně uplatňována v komisi pro udělování Zlatých medailí v rámci MSV v Brně, kde prezident TRIZing, o.s. pracuje jako tajemník. Každý rok je v rámci práce komise hodnoceno 30 – 40 exponátů. Nový koncept soutěže je hodnocen pozitivně. Připravujeme článek do Technického týdeníku.

V PŘÍLOZE č. 1 jsou uvedeny četné aktivity TRIZing, o.s., charakteru popularizační přednášky, vzdělávací krátkodobé přednášky nebo kurzy, aplikační workshopy v letech 2012, 2013 a 2014.

Příloha č. 1 může být doplněna dalšími aktivitami členů TRIZing, o.s. Co bylo uskutečněné na školách a ve firmách ČR, či jinde a jinak….Informace o takových aktivitách mohou členové zaslat ing. Bartlovi nebo na valné hromadě předat v souboru Word (aby tyto aktivity mohly být doplněny do zprávy o činnosti TRIZing).

 

V PŘÍLOZE č. 2 na konci této zprávy je uveden celkový přehled hodnocení prezentací a nebo krátkodobých vzdělávacích kurzů s aplikacemi ve firmách. Graf potvrzuje, že metodika TRIZ je hodnocena studenty i pracovníky firem jako použitelná a přínosná pro školy i firmy. Jako konkrétní přiklad odezvy konstruktérů a technologů na metodiku TRIZ uvádíme graf odpovědí z firmy Siemens Drásov (29.7. a 8. a 9.12.2014). Po těchto třech dnech vzdělávání i aplikace v Siemens tato firma objednává další tři dny na počátek roku 2015.

 

1e) Výuka TRIZ na VŠ

 

(VUT v Brně, VŠB Ostrava, TU Liberec, ČVUT Praha, ZČU Plzeň, TU Žilina, TU Košice)

Na VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, se uskutečňuje výuka TRIZ v rámci volitelného předmětu pro magisterský stupeň studia MPRI-Projektové řízení inovací. V pátem ročníku studia, 26 hodin přednášek a 26 hodin cvičení, z větší části cvičení s podporou Goldfire Innovator. Pro výuku   předmětu MPRI (Magisterský- Projektové řízení inovací) na ÚVEE FEKT jsou každoročně částečně inovovány studijní materiály. Pro výuku v tomto předmětu bylo pořízeno 15 akademických licencí Goldfire Innovator (licence 2012-2015).

Do výuky bylo nově zavedeno téma Root Cause Analysis (RCA+) a přeložena metodická pomůcka od ing. Valerije Suškova, působícího na Univerzitě v Twente. (překlad doc. Bušov).

 

Byla připravena reedice a vydán studijní text „Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ“ od ing. I. Devojna (překlad doc. Bušov).

Metodiku TRIZ a Goldfire Innovator částečně využívají ve výuce kolegové prof. Mostýn a doc. Žídek na VŠB Ostrava, Ing. Jirman na TU v Liberci.
V minulých letech metodiku TRIZ částečně používal prof. Valášek na ČVUT Praha, prof. Vostracký na ZČU Plzeň, prof. Polák na TU v Košicích, prof. Medvecký na TU v Žilině. Od těchto jmenovaných profesorů nemáme aktuální informace.

 

1f)  TRIZing, o.s. byla v r. 2014 přijata do mezinárodní asociace MATRIZ.
Členské poplatky za r. 2014 a na r. 2015 v celkové sumě 200 USD uhradil doc. Bušov.

Dosud byli z úrovně MATRIZ certifikováni doc. Bušov a Ing. Jirman. Členům, kteří se budou zajímat o certifikaci (požadované znalosti, výše poplatku,…) se doporučuje nahlédnutí na http://www.matriz.org.

2)      Kontrola pokladní knihy, zpráva o stavu hospodaření ke dni 31.prosince 2014:

 

V r. 2012-2014 byly příjmy tvořeny členskými příspěvky (400/200 Kč), sponzorskými dary. V r. 2012 také z příjmů uskutečněného veřejného kurzu  „Metodika TRIZ“.

Výdaje v r. 2012-2014 byly určeny na nákup kancelářských potřeb, vypracování podkladů pro veřejný kurz, dále k úhradě nákladů na organizací kurzu (CD, knihy a občerstvení), na úhradu literatury (1000,- Kč) z pozůstalosti doc. Dostála a na náklady související s přednáškovým pobytem pro. J. Bielského z Austrálie.

V r. 2014 bylo finančně velmi náročné přijetí TRIZing o.s., do Mezinárodní asociace  TRIZ ,  neboť

členský poplatek činí 100 USD/ročně. Částka, kterou jsme uhradili MATRIZ za rok 2014 a 2015, včetně bankovního poplatku činila 7.107,08 Kč.

Z účtu TRIZing o.s., byl tento výdaj hrazen pouze částkou 2.960,- Kč, zbytek byl kryt sponzorským darem.

K datu 1.1.2015 se převádí částka 9,18 Kč.

K datu 15.1. 2015 po zaplacení členských příspěvků na r. 2015 je na kontu TRIZing
finanční částka 2809,18 Kč (5 x 400 + 4 x 200 =  2800,- Kč)

 

Jako zdroj příjmu pro dosažení minimální finanční udržitelnosti TRIZing výbor navrhuje v letošním roce zorganizovat výukový semináře pro veřejnost.  Další náměty na financování chodu TRIZing jsou vítány.

Pro přechod k aktivitám nad rámec těch, které TRIZing dosud vykazuje bude velmi žádoucí ucházet se o podporu aktivit TRIZing formou navržení a řešení Projektu, který mohl být podpořen ze zdrojů některého z dotačních programů na úrovni ČR (MŠMT?) nebo na úrovni krajů (???).

Pro přípravu takového projektu, který by mohl být podpořen jak uvedeno výše, výbor TRIZing navrhuje zavést diskusi členů za účelem vypracování možných strategií dalšího postupu při zavádění TRIZ do vzdělávání a praxe firem, jinak řečeno, sepsat výstupy a činnosti, které by byly náplní takového projektu.

 

 

3. Webová stránka TRIZing

Na stránkách TRIZing na internetu: www.triz.cz uveřejňujeme některé aktuality, zprávy, texty k tématu TRIZ.

Pro zvýšení kvality těchto stránek bude potřeba častěji aktualizovat obsah a také modifikovat formu stránek. Připomínky, případně návrhy v tomto smyslu jsou vítány.

Další aktuální stránky věnované tématu TRIZ:

www.matriz.org

www.trizway.com

www.triz-profi.com

www.triz-summit.ru

www.triz.org

www.triz-journal.com

www.trizland.ru

www.xtriz.com

www.aitriz.org, www.trizasia.com, www.osaka-gu.ac.jp, www.koreatrizcon.kr a mnoho dalších….

 

 

 1. Plán činnosti na rok 2015 předpokládá :

 

–          pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska,

 

–          dále zkvalitňovat výuku metodiky TRIZ na VŠ v ČR,

 

–          organizovat další seznamovací a výukové kurzy metodiky TRIZ,

 

–          připravit k vydání knihu TRIZ4you od prof. J. Bielského (RMIT Melbourne)

 

–          posoudit možnost překladu a vydání knihy – „Denis-vynálezce“, od  G. Ivanova (zemřel 18.1.2015),

 

–          posoudit dotační programy na různých úrovních (ČR, JmK) a ucházet se podporu aktivit TRIZing

formou připraveného projektu,

 

–          připravit projekt v souladu se stanovami TRIZing, o.s. a požadavky některých dotačních titulů v ČR,

 

–          zavést diskusi se členy TRIZing, v souladu se stanovami, o možnostech další popularizace a zavádění TRIZ do školství a praxe.

 

Zpracoval doc. B. Bušov

V Brně 18.1.2015

PŘÍLOHA č. 1

2012 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

 

Vyžádaná přednáška k metodice TRIZ, kurz MCI-Master of Creativity and Innovation, DTO Ostrava. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro firmy v Automobilovém klastru firem, Ostrava. Ředitel Ing. Glogar, Ing. V. Dostál, doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky vývoje NAREX Česká Lípa. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška 3×3 h,TRIZ pro vývojové pracovníky ANF Siemens data, Brno. Doc. Bušov

 

Vyžádaná motivační přednáška pro vývojové pracovníky BROSE, Kopřivnice. Prof. Žídek, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška 2×3 h,TRIZ a Goldfire Innovator pro st. bak. studia, FEKT VUT v Brně, doc. V. Jirsík. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky odd. strategie inovací na MPO, Ing. Gogela, prof. Žídek, Ing. Otisk, Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro studenty fakulty elektrotechniky, VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek

Vyžádaná přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro Ústav konstruování, TU Liberec. Ing. Jirman, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška 2×3 h, TRIz a Goldfire Innovator pro řešitele projektu, FEKT VUT v Brně, Doc. J. Jirák. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška na téma TRIZ pro pracovníky SCaCP a Siemens, F.p.R., Ing. Patloka, Ing. Bradík. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška „TRIZ a praktické aplikace“ pro pracovníky SCaCP a WITTE Nejdek. Ing. Patloka. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška „TRIZ a Goldfire Inovator“ pro pracovník ČVUT Praha. Ing. Hána, Ing. Kašpar. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky vývoje VARROC light systems, Nový Jičín, Ing. Kropáč. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška „TRIZ na inovace“ pro OEZ Siemens, Letohrad, vývoje, Ing. Lipenský. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška TRIZ na semináři „Inovace turbín“ pro Siemens Turbíny, Brno, Ing. M. Kořista. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška TRIZ pro GŘ Vítkovice Power a ředitele klastru. Ing. Pecina, Ing. Gogela, Ing. Otisk. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška „TRIZ a Inovace“ pro ATAS Náchod. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Vyžádaná podpora inovačního týmu v Siemens Turbomachinery. Ing. M. Kořista, personalista, V. Heinz. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška pro akademické pracovníky VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek. Doc. Bušov

Seminář na téma „TRIZ a inovační projekty“ pro přizvané firmy z regionu, VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek. Doc. Bušov

——————————————————————————————————

Různé:  

–          Dne 26. a 27.4.2012 se zúčastnili doc. Bušov a Ing. Jirman přednášky Ing. Suškova na půdě ANF Siemens Data v Brně. Přednáška byla orientována na aplikace TRIZ v softverovém inženýrství.

–           Dne 20.6.2012  uspořádalo TRIZing, o.s. celodenní kurz na téma „Poznávací proces a význam metodiky TRIZ pro nalézání inovativních řešení“ . Prof. J.  Bielský z Royal Melbourne Institute of Technology.

–          Tajemník komise pro hodnocení exponátů přihlášených do soutěže o Zlatou medaili MSV 2012. Doc. Bušov

 

2013 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

 

Přednáška pro pracovníky firmy HM Partners, Ostrava. Ing. Michálek. Doc. Bušov

Přednáška pro studenty kurzu Master of Creativity and Innovation (MCI), DTO, Čeladná. Prof. Petříková. Doc. Bušov.

 

Přednáška pro pracovníky katedry konstruování, TU Liberce. Doc. Mašín. Ing. Jirman. Doc. Bušov

Přednáška pro členské firmy Bezpečnostního klastru firem, Ing. Chlebiš. Doc. Bušov

 

Přednáška pro Vítkovice Power, GŘ Ing. Pecina,  . Ing. Otisk, doc. Bušov

Přednáška pro členské firmy Bezpečnostního klastru firem,  Ing. Chlebiš,, Doc. Bušov

Přednáška vývojové pracovníky BOCHEMIE, Bohumín. Doc. Bušov

Přednáška pro vývojové a provozní pracovníky Lighting Jihlava. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Přednášky pro členské firmy Moravskoslezského klastru firem. Ing. Glogar. Doc. Bušov                                                             *

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell TURBO, Brno. Doc. Bušov
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell AERO, Brno. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell ACS, Brno. Doc. Bušov

 

Přednáška pro vývojové pracovníky firmy BRANO, Hradec nad Moravicí. MAK. Ing. V. Dostál, doc. Bušov.

Přednáška pro inovační tým VÚHŽ, Dobrá u F. Místku, MAK, Ing. V. Dostál, doc. Bušov.

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky HVCC, Nový Jičín.  MAK, Ing. V. Dostál, B. Bušov

Vyžádaná přednáška pracovníky VÚHŽ, Dobrá u F. Místku.  Moravskoslezský automobilový klastr. Ing. V.Dostál
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky United Polymers, Hranice.  MAK, Ing. V. Dostál.
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky BRANO, Hradec n. Moravicí. MAK, Ing. V. Dostál,.

Vyžádaná přednáška pro management firmy ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro vývojové  pracovníky ABB ELSYNN, Brno, Ing. F. Bytešník. Doc. Bušov
– „Inovace procesů ve zdravotnictví – přednášky a semináře v let. sem. ak. roku 2012/2013
UTB / FaME, 4. roč. komb. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý
–  Inovace – přednáška, seminář UTB / FaME, 5. roč. přes. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý

 

Vyžádaná přednáška „Inovace kluzného kontaktu“, BRUSH, ČEZ, Plzeň, (7.3.2013), Doc. Veselka

 

Různé: – Posudek na FR-TI 1/374 „VF generátor pro ind. ohřev do 100 kW s ss. spínaným zdrojem“ , Doc. Veselka
Tajemník komise pro hodnocení exponátů v soutěži o Zlatou medaili MSV 2014. Doc. Bušov

                                              

2014 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

 

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

 

Vyžádaný pracovní workshop pro vývojové pracovníky ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška do Kurzu Master of Creativity and Innovation, Dům techniky Ostrava, Čeladná. Doc. Bušov
Pracovní workshop pro manažerský kurz Master of Creativity and Innovation, DTOy Ostrava, Čeladná. Doc. Bušov

Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky Honeywell, Brno. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky Honeywell, Brno. Doc. Bušov

 

Přednáška TRIZ pro manažery v kurzu Talent Innovation, Praha. Ing. Červený, Doc. Bušov

 

Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky VÍTKOVICE VHM, Ostrava. Ing. Dostál, prof. Žídek, doc. Bušov

Přednáška TRIZ a el. přístroje pro pracovníky konstrukce, obchodu, zkušebny a managementu v ABB. Doc. Bušov

 

Motivační přednáška TRIZ pro pracovníky SIEMENS Drásov, 29.7.2014. Doc. Bušov
Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky fy Holík, Zlín. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky fy Holík, Zlín. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro management firmy Holík, Zlín. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky SIEMENS Drásov, 8.-9.12.2014. Doc. Bušov

 

„Inovace – přednáška“, UTB / FaME, 5.roč. komb. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý

 

„Příprava výroby – přednáška“UTB /FaME, 3. roč. komb. studia Ekonomika a Management, Ing, Černý

Vyžádané posudky na příspěvky do sborníku mezinárodní konference TRIZfest 2014, Praha, 4.-6.9.2014 s názvy:

–          V. Berdonosov V.:TRIZ Evolutionary Approach – Main Points and Implementation.

–          A  Guin: Meeting With a Miracle“ as a Pedagogical Tool.

–          T. Kisela:  RCA+ Evaluation Based on Vague Data.

 

Učební pomůcka do volitelného kurzu MPRI:

PŘÍČINY A NÁSLEDKY PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ aneb Jak zviditelnit rozpory k řešení technikou Root Cause Analysis+ (RCA+) v rámci metodiky TRIZ.  Průvodce sestavováním příčinně následkových řetězců, Doc. Bušov
Různé:

– Příprava článku k tématu TRIZ ve spolupráci s Mgr. Janem Baltusem, bývalým dlouholetým šéfredaktora technického týdeníku. Doc. Bušov

Prezentace TRIZ prostřednictví firmy IVITERA na http://www.managementnews.cz/portal/template/EcNewsArticleDetail/id/2314619, Doc. Bušov (12.11.2014)

Testování 86 studentů 1. ročníku, mezinárodní experiment J. Bielského, 5 testovaných skupin, Su-Field Analysis,

– Tajemník komise pro hodnocení exponátů v soutěži o Zlatou medaili MSV 2014. Doc. Bušov

Doplnění činnosti TRIZing o aktivity Doc. Ing. Františka Palčáka, PhD. V r. 2014

 

Január

Palčák, F.: Teória riešenia invenčných zadaní, Predvídanie súvislostí pre rozhodnutia, prednáška pre FACC, Bratislava, január 2014

 

Tvorba metodiky uplatnenia prístupu TRIZ (teória riešenia invenčných zadaní) v metóde AFD (Predvídavého určenia zlyhania-Anticipatory Failure Determination). Uplatnenie nástroja:Postupnosť krokov riešenia (algoritmus ARIZ 85 C) invenčných zadaní, v rámci výskumu: „Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti“ (ITMS kód Projektu: 26220220171 ), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Február

Palčák, F.: Postupnosť krokov tvorivého riešenia nápaditých projektov pre výrobu, preklad príspevku: Shpakovsky, N., Novitskaya, E.: Аlgorithm of work on production inventive projects,

http://www.gnrtr.com/Generator.html?pi=216&cp=3, 14 pages, 2008.

 

Marec

Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

 

Apríl

Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

 

Máj

Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

Palčák, F.: Práce na preklade knihy TETRIS.

 

Jún

Palčák, F.: „Poslanie programu ADAMS v prístupe TRIZ-OTSM na výskum seizmickej odolnosti“ pre Setkání uživatelů programů MSC.Software, Brněnská přehrada, 11.-12. jún 2014.

 

Palčák, F.: Interaktívna teória riešenia invenčných zadaní, školenie pre BSH Michalovce, 19.6.-20.6. 2014.

 

Júl

Palčák, F.: Práce na preklade knihy TETRIS.

 

August

Marko, R.: dňa 26.8.2014 pripravil Dropbox s priečinkami: Zápisnička, TRIZ, Publikačný SW Scribus (http://www.fastpencil.com), na vzájomné zdieľanie súborov a písanie článkov a kníh,

 

September

Palčák, F.: „Application of TRIZ approach in the research of seismic resistance“, pre TRIZ-fest Praha, 4.-6. september 2014.

 

Palčák, F.: práce na preklade knihy Gin, A., Barkan, M.: Otvorené zadania ako nástroj na rozvíjanie tvorivého myslenia, Vydalo: Narodnoje obrazovanie, 84 s., ISBN 978-5-87953-338-5, 2014

 

Prípravný výbor (Palčák, Marko, Kertész) dal dňa 26.9.2014 zaregistrovať stránku www.triz.sk,

 

 

 

Október

Palčák, F.: TRIZ pre tvorcov automobilov, BMW Gina, Toyota Prius, Peugeot Xsara, prednáška na Strojníckej fakulte STU pre STUBA Green Team, 2. okt. 2014

 

Palčák, F.: TRIZ pre tvorcov automobilov, prednáška na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity, 10. okt. 2014.

 

November

Palčák, F.: TRIZ for car makers, BMW Gina, Toyota Prius, Peugeot Xsara, prednáška na Strojníckej fakulte STU pre zahraničných študentov, 4. nov. 2014

 

Palčák, F.: „Application of TRIZ approach in the research into seismic resistance“, 2014, pre Humanities and Science University Journal, Special Section on Systematic Creativity, Journal is supervised  by Herzen University and Saint-Petersburg State Polytechnics University.

Editors: prof. Tuomo Kässi, prof. Leonid Chechurin, Lappeenranta University of Technology.

 

Palčák, F.: The transfer of results from research of seismic resistance into industry, Scientific Proceedings 2014, FME STU in Bratislava, 6s.

 

Prípravný výbor (Palčák, Marko, Kertész) vypracoval návrh na registráciu TRIZ SK, ktorý dňa 20.11.2014 prijala podateľna MV SR.

 

MV SR zaregistrovalo občianske združenie TRIZ SK dňa 28.11.2014.

 

December

Palčák, F.: „The transfer of results from research for seismic resistance into education“, 2014, pre kapitolu do knihy: The role of TRIZ in enhancing creativity for innovation-International research and viewpoints on the Theory of Inventive Problem Solving, ktorú vydá nakladateľstvo Springer, Editors: prof. Alexander Brem, University of Southern Denmark and prof. Leonid Chechurin, Lappeenranta University of Technology.

 

Člen prípravného výboru (Palčák) poslal dňa 3.12.2014 prihlášku za člena občianskeho združenia TRIZing, Brno a uhradil ročné členské vo výške 200 Kč.

 

Zhromaždenie členov občianskeho združenia TRIZ SK zvolilo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 Výkonnú radu (Palčák, Marko, Kertész) a Prezidenta TRIZ SK (Palčák).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.2

 

1. Jak hodnotíte přednášku o TRIZ a Goldfire Innovatorz hlediska obsahu tématu  a formy výkladu ?-

 

 

 

Hodnocení TRIZ školení z ELMARCO, s.r.o.

K rukám Doc. Ing. Bohuslava Bušova, CSc.
FEKT VUT v Brně
Technická 10
616 00 Brno

Liberec, 21.1.2013

Aleš Gardián      489 209 149                                               ales.gardian@elmarco.com

Věc/Concern: Hodnocení školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu

    Úvodní třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu pro firmu ELMARCO znamenalo určitý milník.

V prvé řadě nám pomohlo uvědomit si v plné šíři komplexnost a komplikovanost naší technologie a sebekriticky si přiznat, že naše dosavadní inovační úsilí bylo z velké části opřeno jen o intuitivní návrhy řešení bez důkladnější analýzy problému a toto úsilí také více spoléhalo na sílu několika jednotlivců a jejich invenci než na potřebnou kolektivní spolupráci.

V druhé řadě jsme si s pomocí metodiky TRIZ byli schopni uvědomit, že bez podobně důkladného inženýrského přístupu těžko můžeme naši technologii posunout více než o malé krůčky vpřed a že jenom znalost a odbornost našich specialistů mnohde nestačí.

Předtím, než jsme absolvovali úvod do metodiky TRIZ a než jsme si sami mohli metodiku vyzkoušet na našich reálných příkladech, jsme se již poněkud vyčerpali často neplodným používáním brainstormingů, brainwritingů a řízených diskuzí ve snaze o inovace a řešení problémů v rámci naší komplikované technologie. Metodika TRIZ nám opět dala naději, že stále dokážeme inovativně myslet. Přestože užívání TRIZ je provázeno velmi bolestným a zdlouhavým uvědomováním si našeho nevyužitého řešitelského potenciálu, rozhodně se její studium vyplatí. Nejen že nám dodává odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů, ale tuto odvahu dodává i pro řešení budoucích inovačních problémů tím, že nabízí jasný a funkční rámec pro analýzu i syntézu.

Ačkoli se metodika TRIZ může zdát poněkud svazující svými doporučenými postupy a pravidly, je v podstatě zároveň i dostatečně flexibilní v tom, že některé její postupy a přístupy lze použít odděleně bez aplikace metodiky TRIZ v celé její šíři. Přestože jsme měli určité pochybnost o možnostech aplikace TRIZu i na méně technické a netechnické problémy, nacházející se v oblastech mimo konstrukci strojů a zařízení, ukázalo se, že i přes obtížnější nasazení metodiky je možné ji využít i v těchto oblastech a procesech.

Ačkoli první použití TRIZu na našich konkrétních problémech odhalilo spoustu nedostatků v naší interpretaci a použití metodiky, neprojevilo se to nijak zásadně negativně na motivací lidí metodiku TRIZ aktivně používat pro svoji práci.

Z pohledu managementu hodnotím školení TRIZu jako jednu z nejlepších akcí v historii firmy ELMARCO. Jasným důkazem je vlastní iniciativa lidí si tuto metodiku nastudovat a v praxi vyzkoušet bez nutnosti je do toho nutit a jejich aktivity organizovat. V porovnání s různými jinými typy vzdělávání (projektový management, osobnostní rozvoj apod.), kterými většina z našich zaměstnanců prošla, je nezpochybnitelnou výhodou TRIZu, že již první vyzkoušení a použití v praxi vždy vyžaduje teamovou spolupráci průřezově odděleními, čímž dokáže aktivovat velkou skupinu lidí najednou. Takové iniciativní zapojení celých týmů do vyhledávání a řešení inovačních příležitostí je velmi významné a má značný přesah i do pozitivního vývoje firemní kultury, což je u “jenom metodiky” až neočekávaně pozitivní efekt.

A pokud budeme v naší firmě s metodou TRIZ pracovat i do budoucna tak aktivně a s takovým nadšením jako nyní na úplném začátku, osobně věřím tomu, že další z četných patentů firmy ELMARCO bude jenom logickým důsledkem aplikace této metodiky.

Lze jenom doufat, že i střední a vysoké zejména technické školství v České republice začne více chápat význam systematických inženýrských metod a zejména pokročilé metodiky TRIZ a bude již v dohledné budoucnosti produkovat absolventy vyzbrojené nejen základními předmětnými technickými znalostmi v daných oborech, ale zejména schopností metodického, analytického a inovativního myšlení.

Aleš  GARDIÁN
Chief Technology Officer
ELMARCO s.r.o.