Archiv pro rubriku: Aktuality

Hodnocení MPC-PRI (2020/21) v Apollu.

 • Předmět se na začátku tvářil jako nějaké školení z velkého korporátu. Postupem času jsme se ale prokousali analýzou až k syntéze a dozvěděli jsme se, jak metodicky postupovat při inovacích. Výhodou je, že tento postup je široce aplikovatelný a použitelný v praxi.
  Než začneš řešit problém, mysli!
 • Předmět byl velice zajímavý a myslím si, že má velkou hodnotu pro další činnost jak na studiích, tak v zaměstnání. Učí jiný pohled a inovativní myšlení, které lze uplatnit kdekoliv.
 • Předmět by měl být dle mého názoru součástí povinných předmětů pro všechny navazující magisterské, možná ještě lépe pro všechny bakalářské, obory na FEKTu. Osobně to byl pro mě jeden z nejvíce přínosných předmětů za celou dobu studia. Myslím si, že každý technik si může z tohoto předmětu odnést cenné znalosti a aplikovat je později v praxi.
 • Výborný predmet, ktorý by mal byť na technických školách povinný! Škoda, že sa tento predmet nedal zapísať už na bakalárskom stupni. Určite by sa mi zišiel aj pri riešený bakalárskej práce.
 • Upřímně jsem si na začátku semestru myslel, že tento předmět nikde nevyužiji. Využil jsem ho hned po skončení semestru o vánočních prázdninách u kávovaru, který byl zanesen vodním kamenem a nešlo ho vyčistit běžnou cestou (octem v nádobce), bylo třeba použít tlakovou pulsaci pro prvotní uvolnění ucpané trubičky.
 • Předmět je perfektní otevírá nové a širší možnosti jak věci chápat. Za mě osobně doporučuji. Škoda, že tento kurz třeba už nebyl na bakalářském studiu bylo by dobré využit metodiku TRIZ v bakalářské práci.
 • Klidně bych doporučil předmět jako volitelný oborový předmět.

Metodika TRIZ – pro snadnější a účinnější vývoj výrobků
či řešení náročných technických problémů

Sdružení OK4Inovace Vás zve na odborný workshop pro manažery výrobních firem, technické ředitele, konstruktéry a další odborníky zapojené do firemního vývoje nových produktů nebo řešení technických a inovačních problémů. Metodika TRIZ a expertní systém Goldfire Innovator jsou určeny pro manažery, techniky, inženýry, vědce a inovátory, kteří hledají tvůrčí řešení reálných technických problémů a výzev. Na tomto workshopu získáte přehled o výhodách těchto přístupů a možnostech jejich praktického použití u Vás ve firmě. Workshop povede doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. – dlouholetý lektor a garant metodiky TRIZ pro Českou republiku a Slovensko.

Účast na akci je pro registrované ZDARMA.

TERMÍN:  Úterý 15. května 2018 od 9:00 hod. (do cca 16:30 hod.)
MÍSTO:   Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 1. patro, kongresový sál.

Praxe potvrdila četné přínosy TRIZ:
– Podněcuje systémovost i tvořivost techniků
– Podporuje inovátora informacemi a znalostmi
– Nabízí extrakt poznatků z analýzy 200 tis. patentů
– Zkracuje dobu hledání řešení inovačních zadání
– Zvyšuje hodnotu dosahovaných inovačních řešení

„Metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikne hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit. Metodika TRIZ vede systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.“
Ing. Martin Dobeš, Robert Bosch spol. s r.o.

9:00 – 9:30                           PREZENCE A RANNÍ OBČERSTVENÍ
9:30 – 9:40                          Přivítání a úvod do problematiky
9:40 – 11:30                         Metodika TRIZ – představení komplexních možností
11:30 – 12:00                      POLEDNÍ OBČERSTVENÍ
12:00 – 13:30                      Metodika TRIZ – praktické využití v inovačních projektech
13:30 – 14:30                      Goldfire Innovator – expertní systém podpory nejen metodiky TRIZ
14:30 – 16:00                      Praktické příklady, možnosti řešení reálných problémů –
inovačních zadání firem
16:00 – 16:30                      Diskuze a závěr

V případě zájmu se registrujte ZDARMA nejpozději do ÚT 8. 5. 2018 zde:WWW.AKCE4INOVACE.CZ
Kapacita je omezena – registrujte se tedy co nejdříve.

Robert BOSCH, s.r.o.

Dobrý den pane doc. Bušove,
Rád bych se vyjádřil k uskutečněnému kurzu TRIZ.
Metodika TRIZ byla pro mne úplně novým tématem. O této metodice jsem se dozvěděl na základě seznamovací přednášky v naší firmě. Na základě tohoto, v rámci mého doktorského studia v kombinované formě na FSI VUT jsem absolvoval soubor přednášek DRIZ (TRIZ) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně.
Na začátku zhodnocení je nutné říci, že metodika TRIZ může na první pohled působit jako náročný inženýrský nástroj. Pokud ale do metodiky TRIZ člověk pronikneme hlouběji, tak vycítí, že se pouze požaduje chuť myslet a systematicky tvořit (což někdy může opravdu boletJ). Metodika TRIZ vede autora systematickým způsobem k jinému, mnohdy až absurdnímu pohledu, než je obvyklý pohled na řešený problém. Avšak právě tento přístup často vede k tvorbě netradičních a inovativních řešení.
Dle mého názoru tento předmět, který je zařazen jako volitelný, by mohl být vyučován na všech nejenom technických vysokých školách. Předmět je velice úzce propojen s praxí, tento fakt pokládám za velké pozitivum. Součástí kurzu jsou i praktická cvičení s podporou software Goldfire Innovator, kde posluchači řeší vlastní problém s podporou rozborových a řešitelských nástrojů TRIZ. Myslím, že zcela upřímně mohu tento předmět doporučit studentům, kteří chtějí poznat možnosti jak  systematicky přemýšlet a tvořit v duchu inovačních projektů. Výuka je vedena formou přednášek a cvičení, které plně korespondují s tím, co slibuje osnova tohoto předmětu. Celkově kurz hodnotím velmi pozitivně a doporučuji všem studentům, nejenom v doktorském studijním programu.
S přátelskými pozdravy
Ing. Martin Dobeš
Gasoline Systems, Development Fuel Pump Modules CAE (GS-FS/ENG-Bj)
Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice

Stroj. firma

Dobrý den pane docente,
posílám dobré zprávy – náš společně připravený pilotní projekt byl úspěšný!
Klíčoví lidé ve firmě se shodli na tom, že TRIZ může být užitečný a že ho chceme sami ve firmě umět využívat. Gratuluji a děkuji za spolupráci ještě jednou!
Otázkou je, jakým způsobem s implementací začít. Představa několika lidí ve firmě je taková: Úvodní školení pro cca 10 – 15 motivovaných lidí z firmy v rozsahu cca 3 dny, následně cca 2 týdny osvojení postupu v průběhu řešení zadaného tématu.
Co si o tom myslíte?

Nejmenovaný organizátor pilotního projektu ve významné strojírenské firmě v ČR.
Únor, 2018

Aleks Kaplenko

Velmi zajímavý a praktický předmět o metodice TRIZ-Tvorba a řešení inovačních zadání.  Doporučoval bych, aby tento předmět byl povinný pro všechny obory v programu EEKR-M. Co mě mrzí, křížily se mi přednášky s prací ve firmě Termo-Fisher, proto jsem si nemohl odnést z tohoto předmětu všechno a toho je tam opravdu hodně.
Přednášející doc. Bušov je výborný lektor, je vidět, že TRIZ ho opravdu baví a proto může zaujmout většinu studentů.

Usnesení Valné hromady TRIZing, z.s., březen 2016

Usnesení valné hromady zapsaného spolku „TRIZing, z.s.“ dne 31. 3. 2016, GONG, Vítkovice, Ostrava

Po zahájení valné hromady doc. Ing. B. Bušovem, CSc. byl schválen jednací řád valné hromady a dále byly zvoleny komise:
– volební ve složení, Radim Otisk, David Šimek a
– návrhová ve složení Milada Bartlová, Vladimír Dostál

 1. V hlasování byli zvolení členové výboru TRIZing.
  • předseda –  doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.
  • místopředseda –  Ing. Vladimír Dostál
  • tajemník –  doc. RNDr, Milada  Bartová, Ph.D.,
  • revizor – doc. Ing. František Veselka, CSc.
  • pokladník – Bc. Anna Bušovová.
  • člen výboru – doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  • člen výboru – Ing. Radim Otisk

Členové výboru byli schváleni všemi hlasy.

 1. Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. přednesl Zprávu o činnosti za plynulé období, která obsahovala přehled aktivit TRIZing o.s. zahrnující oblasti spolupráce s VŠ a organizacemi v ČR a v zahraničí, publikace s tématikou TRIZ, aktivní prezentace na konferencích s tématikou TRIZ,  dále v oblasti uplatňování metodiky TRIZ ve firmách a ve výuce TRIZ na VŠ. Současně přednesl Zprávu o hospodaření za uplynulé období.
 2. V diskusi byly přijaty návrhy do plánu další činnosti asociace TRIZing, ze kterých vyplynul Plán činnosti na rok 2016:, další návrhy do plánu na r. 2016 (mailem) je možné zaslat předsedovi.
 • pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách, (Bušov, všichni) celoročně,
 • připravit texty pro popularizační články v regionálních / celostátních médiích, (Bušov, Dostál, Otisk, Černý, Ošťádal, ).
 • dohledat historické popularizační články (TT, VTM, Rovnost, Technický magazín, Kolokvia…) průběžně,
 • připravit propagační materiály (informační letáky) pro různé cílové skupiny (studenti, firmy, management, ministerstva, náměty-co by měl materiál obsahovat- poskytnou všichni členové) (Bartl, Bušov, Šimek, Otisk, Žídek, Dostál, Lacko, Palčák),
 • ve firmách oslovovat vrcholové manažery a ředitele a získávat je pro podporu aplikací metodiky TRIZ při řešení inovačních projektů, (Otisk, Dostál, všichni), průběžně,
 • získat pro metodiku TRIZ pracovníky institucí zainteresovaných na inovacích a konkurenceschopnosti firem, (Žídek, Otisk, Lacko, Dostál, Rybníček, všichni), průběžně,
 • dále zkvalitňovat výuku TRIZ na VŠ v ČR (výměna studijních osnov, výměna praktických zkušeností s výukou na jednotlivých školách, zlepšit informovanost studentů o kurzech TRIZ obecně a také v rámci předmětů 1. ročníku studia), (Bušov. Žídek, Lacko, ostatní),
 • jednodenní motivační seminář „seznámení s TRIZ“ pro veřejnost s aktivním vystoupením členů TRIZing, (Bartl, Dostál, Bušov, všichni),
 • posílit komunikaci a četnost setkávání členů TRIZing – e-mailem, telefonem, osobně, na triz.cz , všichni, průběžně
 • aktualizovat www stránky TRIZing,
 • zvážit možnost překladu a vydání knihy Denis vynálezce od G. Ivanova  (Bušov),
 • posoudit dotační programy na různých úrovních (ČR, JmK) a ucházet se o podporu aktivit TRIZing formou projektu, možnost společných projektů – TRIZing, VUT Brno, VŠB Ostrava, TopFunction,……. (Bartlová, Žídek, Lacko, všichni, průběžně),
 • posoudit možnosti vzájemně výhodné spolupráce s asociací TRIZ na Slovensku (doc. Palčák), setkání, výměna zkušeností. (Bušov, Palčák).
 1. Členům byly předány publikace:
  I. Belski: Zlepši svoje přemýšlení analýzou látek a polí.
  G.  S.Altšuller a následovníci: ARIZ 85 C
 2. Různé: V rozpravě byly diskutovány různé možné formy propagace a rozšíření metody TRIZ a překážky většího využívání této metody v ČR a na Slovensku.

Valná hromada:

 1. Schvaluje Zprávu o činosti za uplynulé období. Všemi hlasy
 2. Schvaluje Zprávu o hospodaření za uplynulé období. Všemi hlasy
 3. Schvaluje nové členy – individuální člen: prof. ing. Michael Valášek, DrSc.,

– dva kolektivní členy:

Moravskoslezský automobilový klastr, Ostrava,
INDUS International, s.r.o. Brno.

V případě kolektivních členů členský příspěvek činí 1.000,- Kč.

Valná hromada schvaluje výši odvodů pro TRIZing z.s. ve výši  2  – 4 % (podle uvážení člena) v případech  komerčních aktivit a činností členů využívajících know-how TRIZing z.s.

 1. Schvaluje plán činnosti na rok 2016
 2. Ukládá výboru zorganizovat několik pracovních schůzek, kde budou projednávány způsoby řešení jednotlivých vytyčených úkolů z Plánu na r. 2016.
 3. Z diskuse: Návrhy na doplnění plánu činnosti na rok 2016 lze zaslat e-mailem předsedovi. Patentové aktivity upřesní doc. Veselka.
 4. Předpokládaný termín Workshopu na FEKT VUT, květen 2016.

Přílohy usnesení:

 1. Prezenční listina valné hromady TRIZing, z.s.
 2. Zpráva o činnosti TRIZing. z.s.
 3. Několik zmocnění (omluvených členů z VH)  pro hlasování na VH.

Členové TRIZing, kteří nebyli přítomni na VH a zaplatí členský příspěvek na r. 2016, obdrží výše uvedené dvě publikace poštou nebo při domluvené návštěvě TRIZing, z.s. na FEKT VUT v Brně.

Za návrhovou komisi: Milada Bartlová,

Zápis ověřil: Josef Bartl, Bohuslav Bušov, František Veselka

Pozvánka na přehledový workshop, 25. května, 2017

Vysoké učení technické v Brně,
F
akulta elektrotechniky a komunikačních technologií
ve spolupráci s TRIZing, z.s. a s podporou Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky a Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně

 Vás zvou k účasti na přehledovém semináři o metodické a softverové podpoře
tvorby inovačních zadání a možnostech jejich tvůrčího řešení – TRIZ

 “TRIZ NA ŠKOLY – TRIZ NA INOVACE”

Chcete se naučit formulovat inovační zadání správně, tj. stručně a jasně
a inovační zadání správná, tj. odpovídající vytyčenému cíli inovace?
Chcete řešit technická inovační zadání
systematickým i tvůrčím postupem?
Pak metodika TRIZ zaujme i Vás.

 „Před poznáním a reálným použitím metodiky TRIZ jsme byli již vyčerpáni často neplodným používáním brainstormingů, brainwritingů a řízených diskuzí ve snaze o inovace a řešení problémů.Třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu pro firmu ELMARCO znamenalo jistý milník. Akci hodnotím jako jednu z nejlepších v historii firmy.       Nabyli jsme odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů i do řešení budoucích inovačních problémů, a to proto, že jsme získali jasný rámec pro analýzu problémových situací i syntézu jejich řešení.“Aleš Gardíán, vedoucí vývojové konstrukce, ELMARCO, světový lídr v produkci nanotextilií, Liberec, ČR.

„TRIZ vede inženýra k přesné definici problému a podněcuje jeho fantazii návrhy z příbuzných i vzdálených oborů. Tím spojuje ideálním, dosud nevídaným způsobem dva typické prvky inženýrské práce, totiž systematický postup v analytické fázi
s kreativitou při syntéze řešení problému.“
 Prof. Dr. Ing. Jiří Sobota, Fachhoschule Wiesebaden.

„Nejen naše firma, ale i další firmy by uvítaly, kdyby absolventi škol byli s metodikou TRIZ detailněji seznámeni a připraveni k její aplikaci v praxi. Navržené koncepty řešení našeho problému se osvědčily, což prokázaly provedené experimenty.“
Ing. M. Pěnička, vedoucí konstrukce, SIEMENS elektromotory, Mohelnice.

 Děkujeme Vám za pozornost věnovanou tomuto pozvání. Těšíme se na setkání. Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc., prezident TRIZing, z.s., FEKT VUT Brno, Technická 10, 616 00 Brno,http://www.triz.cz , [email protected], tl: 541146734, 602 933 650
——————————————————————————————————————-

Zveme Vás na jednodenní přehledový workshop TRIZ pro veřejnost organizovaný letos 25.5.2017 na půdě FEKT VUT v Brně ve spolupráci dvou ústavů, ÚVEE, ÚFYZ a TRIZing, z.s.,

Technická 12,  Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, zasedací místnost,
9 30 – 12 00 h, 13 00 – 15 00 h.

Závazná  přihláška na jednodenní přehledový workshop TRIZ:

Příjmení, jméno, titul…………………………………………………………………………

Organizace:…………………………………………………………………………………………………

Adresa:…………………………………………………………………………………………………

Telefon/e-mail:…………………………………………………………………………………………………

Datum:………………………………….              Podpis:……………………………….

Členové bez poplatku, nečlenové TRIZing, z.s. poplatek 200,- Kč proti účtence na místě.

——————————————————————————————————————————

Reference k metodice TRIZ ze světa:

www.triz.cz//
www.triz-journal.com// www.osakagu.ac.jp//www.matriz.org//www.trizway.com//
www.triz-summit.ru// www.triz.org//www.trizland.ru//www.xtriz.com//
www.aitriz.org//www.trizasia.com//www.koreatrizcon.kr

Samostudium?

Pro samostatné osvojování metodiky TRIZ ©  doporučuje Aleš Porner níže uvedené zdroje, které můžete pro studium využít.
Zdroje – literatura:
Andrejsek,K – Beneš,J. : Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha 1984
Wimmer,M : Jak rozvíjet technickou tvořivost, Práce, Praha 1990
Vlček,R : Hodnotový management, Management Press, Praha 1992
Bušov,B – Jirman,P – Dostál,V : Tvorba a řešení inovačních zadání, skripta, Brno 1996
Devojno,I.G.: Zdokonalování technických systémů metodou TRIZ, studijní texty, překlad B.                             Bušov, Brno 1997
Votruba,L : Rozvíjení tvořivosti techniků, ACADEMIA, Praha 2000
Altšuller,G.S : Co na to vynálezce?, překlad B.Bušov, Brno 2008

Další literatura je uvedena v položce Publikace na www.triz.cz

Zdroje – internet :
www.triz.cz      Základní zdroj informací o metodice TRIZ ® v České republice. „Stránky“ řídí doc. ing. Bohuslav BUŠOV CSc., který metodiku TRIZ ®  přednáší na VUT Brno-Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií-Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, VUT v Brně. Výuka volitelného předmětu MPRI zde probíhá v zimním semestru pro studenty 4. a 5. ročníků a doktorandy v předmětu „Magisterský- Projektové řízení inovací, TRIZ (MPRI).

www.triz-journal.com velký archiv příspěvků od nositelů metodiky TRIZ /angličtina/USA.

http://etria.net/portal/ /anglojazyčný/.(EU) „Stránky“ Evropské asociace TRIZu“ – Organizace, struktura, aktuality, konference atd.

www.triz.net /španělsky/ (ESP) „Stránky TRIZu ve španělštině“.

www.altshuller.ru /ruskojazyčný s mutacemi/(Ruská federace) „Stránky“ řízené Oficiálním fondem G.S.Altšullera. Historie, škola, archív, literatura, projekty, osobnosti, fórum atd. Rozsáhlý zdroj informací.

www.trizland.ru /ruskojazyčný/ (Bělorusko). „Stránky“ řízené Viktorem Timochovem (Gomeľ). Archív, literatura, celá řada úloh na procvičení, projekty,  fórum  atd. .  Určeno pro začínající i pokročilé.

www.natm.ru/triz/ /ruskojazyčný/ (Ruská federace). „Stránky“ Novgorodské skupiny  -„ObOr“ Triz-internet-škola. Archív projektů a prací, škola, osobnosti, literura atd.

 

Další odkazy na zajímavé portály www stránky se vám jistě ozvou, když zadáte ve vyhledávačích zkratku TRIZ.

Pohled na TRIZ od dlouhodobého uživatele

Metodika a TRIZ:     Otázka jak řešit úlohy je otázkou postupu – či-li metody. S touto otázkou se potýkali lidé od pradávna – počínaje Archimédem, přes Descarta, Galilea, Sklodowskou, Edisona, Ciolkovského … a vytvořili celou řadu metod – postupů, které by lidem usnadnily nalezení hledaných řešení. Jmenujme alespoň některé – Descartova metoda, morfologická analýza, synektika, brainstorming atd. Metodika, kterou se zde budeme zabývat, se nazývá TRIZ ®.
Co to je TRIZ®  ? /Teorie řešení inovačních zadání/ Je to metodika (soubor postupů) pro řešení inovačních zadání-úloh (především technických), vycházející  ze systémového a procesního přístupu. Základní postuláty metodiky zní: Rozvoj systému nebo procesu /jiný stav – tzn. inovace/ je zabezpečen překonáním technického nebo fyzikálního rozporu v problému (modelu zdokonalovaného systému nebo procesu). Technické systémy vznikají a rozvíjejí se v souladu s objektivními tendencemi rozvoje technických systémů. Technické systémy se rozvíjejí ve směru zvyšování stupně ideálnosti.

Metodika je založena na dvou fázích řešících dvě základní otázky :

 1. a) strategickou otázku tzn. CO a PROČ budeme řešit. Toho je dosaženo pomocí FNA (funkčně nákladová analýza) a analýzy příčinně následkových řetězců. Výsledkem této fáze je model zájmového objektu –  schéma prvků, model struktury, funkcí a parametrů funkcí technického systému nebo procesu a konečně sestavený soupis správně formulovaných inovačních problémů – inovačních zadání.
 2. b) taktickou tzn. JAK, JAKÝM ZPŮSOBEM může být nový požadovaný stav-inovace, dosažen. Podstatným krokem pro řešení v této fázi je přeformulování získaných inovačních zadání do podoby typových invenčních úloh /Technického rozporu, Fyzikálního rozporu, Modelu konfliktu (standardy) a Technické funkce/. Pro tyto typové úlohy nabízí TRIZ řešiteli celou řadu neobvyklých řešitelských nástrojů:

 „invenční principy k překonávání technických rozporů (IP – TR)“
To je situace, kdy máme formulován technický rozporu v řešeném problému, rozpor vyjadřující: – víme co chceme zlepšit, víme i jakým způsobem, ale uvedený způsob nám nepřípustně zhoršuje hodnotu jiného parametru ve zkoumaném systému nebo procesu. Altšullerova tabulka předkládá řešiteli 40 základních a přes 90 rozvíjejících invenčních principů k překonání TR, tzn. takových přeměn struktury TS (Technického systému), aby požadovaný efekt (PE) byl zachován, a nežádoucí efekt (NE) mizí – nebo je výrazně omezen.

– „separační postupy k překonání fyzikálních rozporů (SP – FR)“
To je situace, kdy máme uvnitř technického rozporu formulován fyzikální rozpor, rozpor vyjadřující rozporné požadavky na hodnotu jedné „fyzikální“ veličiny jedné části(prvku) zkoumaného systému. Posuzovaná část TS musí být ve stavu A, aby byl zajištěn požadovaný efekt (PE) – a posuzovaná část TS nesmí být ve stavu A, aby byl odstraněn nežádoucí efekt (NE). Není přesnější formulace podstaty problému než FR. Fyzikální rozpor může být překonán – řešen rozložením v „čase“, rozmístěním v „prostoru“ nebo některými změnami struktury systému(procesu).

– „invenční standardy pro řešení konfliktů látek“
To je situace, kdy známe „konfliktní působení dvou látek“ v řešeném problému. Řešení konfliktů látek lze řešit standardně v technice úspěšně používaným řešitelskými vzory (standardy).

Tyto tři základní nástroje jsou podporovány dalšími technikami:

– „bilance zdrojů – použitelných látek a energií uvnitř i vně objektu“ 
Každá úloha by měla být řešena vnitřními a snadno dostupnými zdroji látek a energií. To orientuje řešitele k silným řešením, které významně zvyšují ideálnost objektu. Vychází se při tom z postulátu, že: Ideální objekt (systém/proces) poskytuje požadovanou funkci, ale vlastní objekt mizí, tzn. náklady na uskutečnění funkce se přibližují k nule.

– „čerpání jevů a efektů popsaných přírodními vědami“
To je databáze fyzikálních, chemických a geometrických efektů, které řešiteli nabízejí možnosti: A) efektivní čerpání/přeměnu látkově-energetických „zdrojů“; B) založení působení požadované technické funkce (TF) na jiném efektu, na jiném principu.

– „zákonitosti (tendence, trendy) rozvoje technických systémů“
To jsou podstatné, stabilní a opakující se vztahy v procesu rozvoje /a to jak mezi prvky uvnitř systému, tak i mezi prvky (systémem) a vnějším prostředím/. Znalost těchto vztahů – tendencí směřování rozvoje umožňuje řešiteli prognózovat (předpovídat) budoucí nový stav systému (procesu) a možný způsobu dosažení nového stavu. Opět zde platí postulát (axiom)o: „Zvyšování stupně ideálnosti technického systému (procesu)“.