Archiv pro rubriku: Knihy

TRIZ4you (TRIZ pro Tebe)

 

TRIZ4yuCZtitulní stranakniha
ImproveYour Thinking (ZTRIZ4you)
překložena do češtiny:
VYLEPŠI SVOJE PŘEMÝŠLENÍ

CCI0212015_0002CCI0212015_0003

TRIZ4yuCZtit zadní (2)záložka levá TRIZ4you ostřejšízáložka pravá TRIZ4you ostřejší

 

Myšlení je schopnost, může být rozvíjeno a zlepšeno, pokud víme jak. Eduard de Bono

Nevyužíváme 95% našich vědomostí!
Co byste odpověděli, kdyby se Vás někdo zeptal: „Jak mnoho svých vědomostí použijete v každodenním životě?“. Normální lidé uvádějí že, používají vědomosti (informace získané) získané během studijních let v rozmezí 5 – 20 %. Charakteristika využití vědomosti říká, že čím více let oficiálního studia člověk absolvoval, tím menší vyžívané vědomosti odhaduje.

Toto hodnocení není až tak překvapující. Bylo nám vícekrát řečeno, že nevyužíváme naplno naši mysl, a kdybychom dokázali používat náš mozek efektivněji, byli bychom podstatně kreativnější a inteligentnější. Množství knih již bylo napsáno o zlepšení výkonosti mozku a schopnosti myslet. Tucty technik byly vyvinuty na zlepšení čtení, paměti a kreativity. Toto je další kniha, která má za úkol pomoci zlepšit myšlení, ale která se zaměřuje na jinou oblast než všechny ostatní knihy. Účelem této knihy je pomoci vám v systematickém používání vědomosti, kterých jsme doposud dosáhli během studia a jak efektivně využít vědomostí, které získáme v budoucnu. Tato kniha je napsána s cílem pomoci čtenáři vytvořit více kvalitnějších nápadů se systematickým použitím většiny jeho vědomostí. To dopomůže čtenáři k tomu, aby se stal lepším myslitelem.

Kniha je určena čtenářům, kteří jsou připraveni učit se prostřednictvím činností a jsou ochotni věnovat svůj čas řešením cvičení zahrnutých v této knize. Tento způsob učení by měl být přijatelný pro vysokoškoláky i středoškoláky. Lidem, kteří už mají za sebou jisté zkušenosti z praxe, mohou tato cvičení připadat triviální a mohou se proto rozhodnout přečíst tuto knihu bez investování svého času do řešení cvičných příkladů. Avšak typ studia této knihy, který si zvolíte, bude odpovídat tomu, co vám kniha přinese. Pomůže každému, kdo si myslí, že nevyužívá svoje vědomosti dostatečně, a to v tom, že ho naučí lépe a systematičtěji myslet a využívat svých znalostí efektivněji.

Příčinně-následkový řetězec události (RCA+)

Root Cause Analysis (RCA+

PŘÍČINY A NÁSLEDKY
PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
aneb
JAK ZVIDITELNIT ROZPORY K ŘEŠENÍ
technikou Root Cause Analysis+ (RCA+)
v rámci metodiky Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ).

Tento text vysvětluje analytickou metodiku (techniku), jak modelovat řešený problém tak, aby byly zviditelněny rozpory, jakožto příčiny vzniku problémů.

Tato 32 stránková publikace slouží jako studijní text pro posluchače kurzu MPRI-Magisterský, Projektové řízení inovací, FEKT VUT v Brně.

Autor:        Ing. Valerij Suškov, PhD.
Překlad:    Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc.

Root Conflict Analysis (RCA+) je relativně nový doplněk do řady nástrojů a technik známých z metodiky TRIZ.  RCA+ je založen na filosofii metodiky TRIZ, filosofii  generování nových nápadů založených na vyřešení rozporů.
Tento doplněk pomáhá zviditelnit, doslova zmapovat a zvládat složitost  invenčních problémů, a to identifikováním a  vizualizováním rozporů včetně jejich příčin, ze kterých se obvykle skládá složitý problém.
Modelování problému pomocí RCA+ pomáhá také ozřejmit vztahy mezi rozpory, aby tím bylo usnadněno rozhodování, který rozpor je kořenový, který vybrat k řešení.

RCA+ modelování se používá v rámci řešení tří typů úkolů:

  1. Pro řešení konkrétních problémů vztahujících se k určitému konkrétnímu produktu, službě nebo procesu  (jako např. – eliminovat selhání konkrétního produktu), nebo – zvýšit prodej konkrétní služby produkované konkrétní firmou).
  2. Pro řešení širokého spektra problémů vztahujících se k celé třídě produktů, procesů nebo služeb  (např. – prevence potopení všech typů lodí, – eliminace možných chyb pilotů během letu, – eliminace chyb operátorů v call centrech, atd.)
  3. Pro prognózování a eliminování možných a potenciálních selhání v rámci systémů a procesů (např. identifikování možných příčin selhání projektů).

Modelování pomocí Root Cause Analysis (RCA+) bylo vyvinuto na základě využití tří metodologií / jejich částí:

  • Příčinně-následkových řetězců (Cause Effect Chains), které byly součástí klasické Root Cause Analysis, techniky původně vyvinuté pro zkoumání příčin nehod, především v letectví,
  • Teorie omezení (Theory of Constrains), vypracované E. Goldratem pro identifikování úzkých míst v podnikatelských činnostech,
  • Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ), konkrétně části věnované formulování rozporů (administrativního, technického a fyzikálního), jako východisek (odrazových prken) pro hledání řešení invenčních problémů.

 Tento text obsahuje čtyři části:
Algoritmus modelování RCA+ a sestavování RCA+ diagramů.
Doporučení pro výběr rozporů ze sestavených  RCA+ diagramů.
Případová studie.
Slovník termínů

 

Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ

Studijní skripta: Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ.
Určeno pro studenty magisterského kurzu MPRI (Projektové řízení inovací) na FEKT VUT v Brně a pro inženýry ve vývoji, konstrukci a technologii.

Skriptum je věnováno výkladu efektivních metod určených jak pro formulování správných a správně formulovaných inovačních zadání (2. část knihy), tak pro řešení odvozených technických inovačních úloh (3. část).
Jak správně stanovit technické inovační zadání a odhalit v něm technickou inovační úlohu? Jak nalézt úlohu, kterou nemusí tušit ani specialista pracující v dané oblasti techniky? Jakými metodami řešit takovou úlohu? Jak posoudit perspektivnost nalezeného koncepčního řešení?  Na tyto otázky lze nalézt odpovědi v textu skript.

Komu je určena tato kniha?
   Technik v této knize nalezne konkrétní praktická doporučení, jak systematicky analyzovat technický objekt, jak formulovat inovační zadání a technické úlohy, a také jak tyto úlohy efektivně řešit. Četné příklady pomohou technikovi pochopit jednotlivá doporučení a spatřit analogie ve „svých“ problémech.
   Manažér, seznámený s metodami formulace zadání a řešení úloh, může efektivněji organizovat práci svého týmu, orientovat své lidi na využívání skutečně efektivních metod a očekávat od svých lidí více tvůrčích činů. Kromě toho, manažér v knize nalezne srozumitelná kritéria k oceňování technických řešení předkládaných jeho lidmi a může proto snáze přijímat správná rozhodnutí o tom, či jiném návrhu.
    Vyučující v této knize nalezne obšírný materiál pro vedení cvičení k osvojení metod zdokonalování techniky. Vyložené metody formulování i řešení problémů, způsobem „krok za krokem“, usnadňují vedení praktických  cvičení a seminářů. Velké množství řešených příkladů poskytuje dobrý ilustrativní materiál a inspirativní podklad k vedení odborného kurzu jakékoliv technické specializace.
    Vynálezce v této knize nalezne netriviální a netradiční postupy řešení technických problémů, metody vedoucí k nalezení východisek z technických problémových situací, metody, které již možná z části a intuitivně používal.
    Student v této knize nalezne koncentrát užitečných znalostí, které mu pomohou novým způsobem vnímat a chápat svět technických systémů, efektivněji používat vědomosti získané během studia technických předmětů. Těmito znalostmi, nabytými dovednostmi a kultivováním svých tvůrčích schopností může student výrazně posílit svoje sebevědomí a potřebnou adaptabilitu stále více vyžadovanou v rychle se měnících podmínkách praxe.
    Každý, komu není cizí fenomém tvůrčí práce a seberealizace, nalezne v knize množství zajímavých a praktických doporučení zaměřených na zvýšení analytických a řešitelských schopností, na zvýšení svého tvůrčího potenciálu.

Pohádky – záhadky od kocoura Potřeskina

Autor: Anatolij GIN
Překlad: Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Tato kniha je sborníkem dětských pohádek-záhadek, téměř úkolů pro malé vynálezce. Samozřejmě vynálezcovských úkolů pro děti ve věku žáků prvních ročníků základní školy. Tyto nekomplikované úkoly–pohádky–záhadky přirozeným způsobem trénují a rozvíjejí předpoklady budoucího pronikavého způsobu myšlení: soustředění; umění postřehnout skrytou informaci; schopnost vybrat podstatné z nepodstatného; rozvíjení fantazie.

Velmi důležitou prémií navíc je to, že prostřednictvím nápovědy a zrcadlově čitelné odpovědi je dítě – mladý řešitel – seznamován s několika myšlenkovými postupy, heuristikami, chcete–li „chytristikami“, které při řešení reálných problémů v praxi vynálezci skutečně využívají.

Jako výzva k diskusi a podnět ke kritickému myšlení, jsou mladému řešiteli nabízena ta řešení, která vykřikuje kibic – kocour Potřeskin – radami svými, někdy k věci, jindy mimo, občas trefnými, jindy potřeštěnými přímo.

Navykněte svého potomka pozorně vnímat zadání úkolu-hádanky. Stojí za to přečíst dítěti zadání třeba i dvakrát, podívat se na obrázky, upozornit na podmínky a okolnosti, a teprve potom začít navrhovat řešení pohádky-záhadky. Pracujte s dítětem, čas potomkovi věnovaný je čas nejlépe investovaný…Ale nepřetáhněte strunu, dítěti postačuje na jeden zápřah řešit jeden – dva úkoly.

A když vaše dítě nalezne svoje vlastní řešení, bylo by dobré o něm podiskutovat. Co je na jeho řešení dobré, a co nikoliv? Jsou možná i jiná řešení? Pokuste se hledat řešení společně, jako v týmu…
I kdyby váš potomek nedospěl k žádnému řešení nebo navrhnul něco velmi podivného, neosopujte se na něj gejzírem dospělé kritiky. Platí pravidlo: lépe dvakrát pochválit, než jednou vyhubovat. Psychologický odstín téhož: lépe chválit dítětem navrhované řešení než dítě samo.
Pohádky–záhadky vám pomohou zpestřit svátek či narozeniny dítěte.

Jestli vyučujete na základní škole, nemusíte čekat na svátek.
Děti ve školním kolektivue řeší hádanky a soutěží s nadšením.
Máte v rukou materiál pro světlé chvíle výuky, výchovy a nezapomenutelné dětské zážitky.

A co když dítě už zná odpověď z nějaké knihy nebo z filmu?
Výborně. Zaprvé, ať se učí všímat si toho, že i ve známých úkolech se skrývají další úkoly. A zadruhé, ať se pokusí nalézt pro každý úkol–hádanku další možná řešení. Mimochodem, děti nezřídka vymýšlejí řešení zajímavější, než navrhuje nápověda – kocour Potřeskin.
Dejte se to toho. Úspěchy dětí vám budou odměnou.
Anatolij Gin

Knihu můžete zakoupit v Praze, Václavské náměstí, prodejna ACADEMIA nebo přímo v TRIZing, o.s. u překladatele.

Co na to vynálezce? Kniha pro syna, otce i dědu tvořivého.

skenování0019

Autor: Genrich Saulovič ALTŠULLER
Přeložil: Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc.

Kniha „Co na to vynálezce?“ seznamuje žáky základních a studenty středních škol, ale také učitele, rodiče a techniky z praxe se základy málo známé metodiky řešení vynálezcovských (inovačních, inženýrských) úloh, tedy úloh, jejichž vyřešení vyžaduje tvůrčí přístup (tvořivost, kreativitu, invenci) řešitele.

V knize je uvedeno bezmála 80 řešených příkladů vybraných z reálné vynálezcovské praxe. Z patentového fondu autor vybral takové příklady, pro jejichž pochopení nejsou nutné speciální znalosti. Úlohy a zadání lze většinou řešit s využitím znalostí fyziky na úrovni základní školy, případně střední školy. Z textu zadání byla odstraněna odborná terminologie, která nezřídka komplikuje pochopení inovační úlohy a často zamlžuje i proces hledání nového řešení.

Autor zvolil takový přístup proto, aby čtenář mohl podstatnou část pozornosti soustředit na jádro úlohy, na ty postupy v procesu jejího řešení, které vedou k dosažení ideje řešení, na ty zákonitosti rozvoje techniky (tendence, trendy), které umožňují použít jeden a tentýž postup k vyřešení úloh zdánlivě naprosto různých.

Bez ohledu na množství uvedených příkladů (úloh, zadání), nejsou příklady jediným “hlavním hrdinou”. Příklady jsou zde prostředkem, který pomáhá pozornému čtenáři při osvojování podstatných řešitelských nástrojů z metodiky určené k řešení úloh.

V knize jsou proto tři hlavní hrdinové:
TRIZ – teorie – či metodika Tvorby a řešení inovačních (inženýrských) zadání,
ARIZ – algoritmus – či postup řešení invenčních (tvůrčích) zadání,
Příklady – úlohy, inovační zadání.  Jeden příklad z knihy je uveden za tímto textem.
Tato trojice “hrdinů” na sebe vzájemně působí. Proces řešení úloh se opírá o teorii nutnou k vědomému osvojování algoritmu, který slouží v procesu řešení. Tito “bratři v triku” mohou pozvednout kvalitu řešení úlohy až na vynálezcovskou úroveň.

Kniha Co na to vynálezce? není učebnicí. Autor svou celoživotní prací dokázal, a na příkladech v knize dokládá, že tvůrčí řešení úloh je dostupné všem. Ukazuje čtenáři, že to je nutná a velmi přitažlivá činnost myslícího člověka.
Kniha pojednává především o vynálezcovství. Je však adresována všem, kteří se chtějí naučit samostatně a tvůrčím způsobem řešit úlohy z různých oblastí lidské činnosti.

Přeji všem čtenářům, aby tato zvláštní kniha zasela do jejich otevřených myslí mnoho tvůrčího neklidu, který podněcuje k činům.
Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Jak jí získat: Knihu (145 stran, 80 řešených úloh, 120 obrázků) můžete mít i Vy.
Knihu můžete zakoupit v Praze, Václavské náměstí, prodejna ACADEMIA nebo
v Brně, prodejna ACADEMIA nebo prodejena CERM, VUT, Technická 2 nebo přímo v TRIZing, o.s. u překladatele se slevou 20%.

Jeden příklad za všechny:

Úloha 7
ACH, TI POLICISTÉ…

Farmaceutická firma nakupovala v lihovaru líh na výrobu léků. Líh převáželi v automobilových cisternách o objemu 3 000 litrů. Od jisté doby, před koncem roku, kontrola zjišťovala, že v cisterně vždy 20 – 30 litrů lihu chybí.

Pověření pracovníci kontrolovali měřící přístroje – vše bylo v pořádku. Plomby na plnícím otvoru, hermetičnost cisterny – vše bylo podle předpisu. Vzali do úvahy, že několik litrů lihu mohlo zůstat v podobě tenké vrstvy na stěnách cisterny. Ale úbytek byl podstatně větší. Pozvali tedy zkušeného detektiva. Ale ani on nic podezřelého nezjistil. Auto se nikde nezastavovalo, řidič z cisterny líh neodčerpával. Detektiv byl v koncích a bezradně pokrčil rameny…
A co na to vynálezce?

– Ach, ti policisté! – povzdechnul si.
– Vždyť je to jednoduché, stačí jen trochu přemýšlet.
– A vysvětlil, v čem je záhada.

A co si myslíte vy?

I tato úloha byla publikována v dětském časopise. Dopisů přišla hromada, více než tisíc. Psali nejen školáci, ale i studenti a inženýři. Autory několika dopisů byli dokonce i celníci a pracovníci policie. Hora dopisů – ale ani jedna správná odpověď.

Detektiv by příčinu úniku lihu snadno odhalil, kdyby znal tento vynálezcovský postup:
co není možné udělat ve sledovaném místě a čase, lze udělat „jindy a jinde“. Heuristiky 10 – princip předběžného působení, 7 – princip „jedno ve druhém“.

Ukázalo se, že řidič tyto „heuristiky-chytristiky“ použil. Bylo o něm známo, že svědomitě pečuje o svěřenou techniku, ráno i večer se pohyboval v autoparku s kýblem, s hadry a smetákem. A přitom – „předem“ zavěšoval jeden, dva, někdy tři kbelíky „dovnitř“ prázdné cisterny někde blízko víka.

Když se cisterna plnila lihem, plnily se i kbelíky. Cisternu potom odvezl i s detektivem do farmaceutické firmy. Líh byl vypuštěn, ale v zavěšených nádobách zůstal. Prázdný vůz detektiv nesledoval. Řidič si večer v autoparku nádoby s lihem bez problémů a s úsměvem vyzvedl.