Archiv pro rubriku: Firem

Ing. Richard Menšík

Vážený pane docente,
děkuji ještě jednou za Váš kurz u nás ve firmě NXP Semiconductors. Ačkoliv přínos metodiky TRIZ vidím primárně pro klasické inženýrství, kde se pracuje s hmotnými objekty a poli, stále dle mého názoru zůstává důležitá část metodiky použitelná i v oblasti SW/HW systémů. Zejména mne zaujalo použití jako nástroje týmové práce multioborových týmu, umožnujícího přehlednou vizualizaci problému, podporujícího porozumění členy týmu a poskytujícího návodné otázky ke zlepšování, a to v širším kontextu systému i nadsystému, nikoliv jen v kontextu izolovaných problémů viděných při každodenní práci.
S pozdravem,
Richard Mensik, Auto MCU Software, Verification&Validation, NXP Semiconductors, 20.9.2017

Rožnov

Dobrý den, pane docente.
Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za fantastickou inspirativně-úvodní přednášku na téma metodika TRIZ, kterou jste nám prozářil páteční dopoledne v Rožnově p. R.
Jak už jsme diskutovali v průběhu oběda, kontaktoval jsem lokální management a získal jejich nadšený souhlas k dalším krokům.
Ing. Jiří Kuhn, 13.3.2017

Security and Connectivity, Microcontrollers

Pane docente,
jménem 32 účastníků Vám děkuji za strhující přednášku o metodice TRIZ. Jsem přesvědčen, že část našich vývojových inženýrů Vámi popisované postupy nevědomky využívá. Z reakce účastníků bylo patrné nadšení. Toto je cesta k rozšíření patentové aktivity v českých pobočkách naší firmy. V průběhu tohoto týdne se sejdu s panem ředitelem a probereme možnosti dalších aktivit.
3.3.2017 Rožnov

Mann-Hummel

Co to přineslo?
Seznámení s TRIZ – jednoznačně pozitivně strávený čas a motivy na přemýšlení.
V jednom dni toho bylo skutečně hodně, nicméně již nyní uvažujeme o diskutované možnosti dalších 2 + 1 dnu školení i aplikace. Dáme určitě vědět.
Děkuji za Vaši spolupráci a zdravím. Lubomír Krátký, HR, Mann-Hummel(CZ),s.r.o.

Continental

Školenie TRIZ nám umožnilo v tíme systematicky zjednotiť pohľady z rôznych inžinierskych smerov na hlavný produkt výskumu a tým zužitkovať a zrovnať vedomosti v multifunkcionálnom tíme. Výstupom trojdňového školenia bola solídna báza inovačných zadaní, ktorá je pripravená na ďalšie rozpracovanie pomocou prezentovaného algoritmu ARIZ.
Prezentačné schopnosti a zanietenosť doc. Bušova výrazne prispeli k pochopeniu problematiky. Ing. Tomáš Kaňok, manažér základného vývoja, Continental

Hodnocení TRIZ školení z ELMARCO, s.r.o.

K rukám Doc. Ing. Bohuslava Bušova, CSc.
FEKT VUT v Brně
Technická 10
616 00 Brno

Liberec, 21.1.2013

Aleš Gardián      489 209 149                                               ales.gardian@elmarco.com

Věc/Concern: Hodnocení školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu

    Úvodní třídenní školení metodiky TRIZ včetně řešitelského workshopu pro firmu ELMARCO znamenalo určitý milník.

V prvé řadě nám pomohlo uvědomit si v plné šíři komplexnost a komplikovanost naší technologie a sebekriticky si přiznat, že naše dosavadní inovační úsilí bylo z velké části opřeno jen o intuitivní návrhy řešení bez důkladnější analýzy problému a toto úsilí také více spoléhalo na sílu několika jednotlivců a jejich invenci než na potřebnou kolektivní spolupráci.

V druhé řadě jsme si s pomocí metodiky TRIZ byli schopni uvědomit, že bez podobně důkladného inženýrského přístupu těžko můžeme naši technologii posunout více než o malé krůčky vpřed a že jenom znalost a odbornost našich specialistů mnohde nestačí.

Předtím, než jsme absolvovali úvod do metodiky TRIZ a než jsme si sami mohli metodiku vyzkoušet na našich reálných příkladech, jsme se již poněkud vyčerpali často neplodným používáním brainstormingů, brainwritingů a řízených diskuzí ve snaze o inovace a řešení problémů v rámci naší komplikované technologie. Metodika TRIZ nám opět dala naději, že stále dokážeme inovativně myslet. Přestože užívání TRIZ je provázeno velmi bolestným a zdlouhavým uvědomováním si našeho nevyužitého řešitelského potenciálu, rozhodně se její studium vyplatí. Nejen že nám dodává odvahu znovu se pustit do již opuštěných a neřešených problémů, ale tuto odvahu dodává i pro řešení budoucích inovačních problémů tím, že nabízí jasný a funkční rámec pro analýzu i syntézu.

Ačkoli se metodika TRIZ může zdát poněkud svazující svými doporučenými postupy a pravidly, je v podstatě zároveň i dostatečně flexibilní v tom, že některé její postupy a přístupy lze použít odděleně bez aplikace metodiky TRIZ v celé její šíři. Přestože jsme měli určité pochybnost o možnostech aplikace TRIZu i na méně technické a netechnické problémy, nacházející se v oblastech mimo konstrukci strojů a zařízení, ukázalo se, že i přes obtížnější nasazení metodiky je možné ji využít i v těchto oblastech a procesech.

Ačkoli první použití TRIZu na našich konkrétních problémech odhalilo spoustu nedostatků v naší interpretaci a použití metodiky, neprojevilo se to nijak zásadně negativně na motivací lidí metodiku TRIZ aktivně používat pro svoji práci.

Z pohledu managementu hodnotím školení TRIZu jako jednu z nejlepších akcí v historii firmy ELMARCO. Jasným důkazem je vlastní iniciativa lidí si tuto metodiku nastudovat a v praxi vyzkoušet bez nutnosti je do toho nutit a jejich aktivity organizovat. V porovnání s různými jinými typy vzdělávání (projektový management, osobnostní rozvoj apod.), kterými většina z našich zaměstnanců prošla, je nezpochybnitelnou výhodou TRIZu, že již první vyzkoušení a použití v praxi vždy vyžaduje teamovou spolupráci průřezově odděleními, čímž dokáže aktivovat velkou skupinu lidí najednou. Takové iniciativní zapojení celých týmů do vyhledávání a řešení inovačních příležitostí je velmi významné a má značný přesah i do pozitivního vývoje firemní kultury, což je u “jenom metodiky” až neočekávaně pozitivní efekt.

A pokud budeme v naší firmě s metodou TRIZ pracovat i do budoucna tak aktivně a s takovým nadšením jako nyní na úplném začátku, osobně věřím tomu, že další z četných patentů firmy ELMARCO bude jenom logickým důsledkem aplikace této metodiky.

Lze jenom doufat, že i střední a vysoké zejména technické školství v České republice začne více chápat význam systematických inženýrských metod a zejména pokročilé metodiky TRIZ a bude již v dohledné budoucnosti produkovat absolventy vyzbrojené nejen základními předmětnými technickými znalostmi v daných oborech, ale zejména schopností metodického, analytického a inovativního myšlení.

Aleš  GARDIÁN
Chief Technology Officer
ELMARCO s.r.o.

 

ANF DATA Siemens, s.r.o.

8. března 2012
Hodnocení TRIZ školení

Vážený pane docente,

ještě jednou bych Vám ráda vyjádřila naše poděkování za úvod do metodiky TRIZ,
který probíhal v ANF DATA spol. s r.o. v únoru a březnu 2012.

 Za velmi přínosné považuji zejména:

– srozumitelné podání látky,
– velké množství názorných příkladů, které podněcovaly k přemýšlení,
– trefné návaznosti na náš obor,
– častou rekapitulaci látky.
Pro příjemnou a inspirativní atmosféru velkým dílem přispěl Váš skvělý přednes a prezentace.

Na rozpracované projekty, které zaměstnanci prezentovali v závěru, se pokusíme navázat.
Čas ukáže, nakolik se nám v takto krátkém čase podařilo pracovníky povzbudit a ukázat jim jednu z možných cest, jak systematicky i tvořivě přistupovat k inovacím.

S přáním pěkného dne

 ing. Natálie Presová

 Quality management, Communication & Media & Technology
 Londynske nam. 886/4
639 00 Brno
Mobile            +420 725 591 325

Honeywell, anketa na závěr „rychlokurzu“

Vyhodnocení ankety ze závěru  6 h. seznamovacího semináře:
TVORBA A ŘEŠENÍ INOVAČNÍCH ZADÁNÍ (TRIZ) a znalostní systém GOLDFIRE (GFI-Invention Machine -IM)

 pro 11 posluchačů fy Honeywell, Brno, 20. 4.2010

 Jak hodnotíte obsah tématu a formu podání tématu?

    Výborně         Velmi dobře     Dobře

       8                       2

 2 Jak hodnotíte použitelnost TRIZ a IM ve škole nebo firmě ?

    Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

       4                       3                     3

 Měli byste zájem o další studium TRIZ a osvojení způsobu práce s IM ?

    Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

       6                     4

 Měli byste zájem o občasné konzultace vašich inovačních úloh s IM ?

    Ano               Asi ano            Nevím                 Asi ne              Ne

       2                     7                      1        

 Vaše osobní stanovisko k možnosti pořídit software IM do školy / firmy ?

    Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

      4                     2                      4

 6  Doporučil byste téma TRIZ a IM svému synovi (dceři), případně   
     studentům  technických SŠ a VŠ ke studiu a osvojení ?

     Ano               Asi ano            Nevím                Asi ne               Ne

      7                    3

Když ano, tak proč?                                        Když ne, tak proč?
+ Abychom se prokousali od problémů k úlohám a jejich řešení,
+ Metoda směřující od pasivního osvojování informací k aktivnímu vývoji.
+ Podporuje strukturované uvažování.
+ Metodika založená na databázi znalostí (patentů).
+ Použitelnost metodiky TRIZ je široká a dá se implementovat do různých odvětví.
+ Jde o nový pohled na rozvoj znalostí v technice a zpracování informací v krátkém čase.
+ Podporuje systémové myšlení, respektive myšlení vůbec…
+ Pomáhá klást správné otázky a tudíž napomáhá se vydat správnou cestou.
+ Jakákoliv metodika řešení problému je nezbytná pro studenty tohoto zaměření.

 Děkuji Vám za Vaše názory, pomohou nám v další práci.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, busov@feec.vutbr.cz, 602 933 650