Archiv pro rubriku: Vzdělávání – kurzy

Anonymní ohlasy studentů

Anonymní hodnocení volitelného předmětu MPRI (2015, Magisterský, Projektové řízení inovací) věnovaný především metodice TRIZ a podpoře Goldfire Innovator:

  • Jedinečný předmět odhalující metodiku TRIZ. Je na samotném studentovi, jak hluboko bude chtít a bude schopen do metody proniknout.
  • Vynikající předmět, který byl zaměřen na metodiku TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání), tento přístup nabízí neotřelý pohled na věc a podporuje systematické myšlení. Konečně předmět na FEKTU, který není zaměřen na biflování znalostí, ale naopak rozvíjí myšlení každého zúčastněného studenta. Vynikající vedení doc. Bušovem, spousta příkladů, které umocňují pochopení dané problematiky a celkově vynikající atmosféra ve výuce jednoznačně vybízí ostatní studenty si tento kurz zapsat 🙂
  • Na začátku kurzu je posluchač zahlcen nepřeberným množstvím pojmů a definic, přičemž jen malé procento dává studentům význam. Ovšem s postupem času při práci na mikroprojektu a hlubším zkoumání významu jednotlivých pojmů dospěje každý do stádia, kdy si uvědomí, že TRIZ není změť pojmů a principů. TRIZ je metodika, která pomáhá člověku nalézat, správně definovat a řešit složité problémy. Osobně mi TRIZ pomohl svými doporučeními nahlédnout až do jádra problému a jeho omezení nebo úplnému zamezení. Z vlastního pohledu si myslím, že kurz Projektové řízení inovací by měl být v rámci magisterského studia povinný. Nejenom proto, že se jedná o v praxi využitelnou metodiku, ale i proto, že rozvíjí technického myšlení člověka a nalézání, občas až překvapivých řešení v na první pohled složitých inovačních zadáních. Vysvětlovaná látka je podpořena inovačním sw Goldfire, který usnadňuje řešiteli práci. Kurz MPRI-projektové řízení inovací mohu jen doporučit.

Info-přednáška: metodika TRIZ a její soft. Goldfire Innovator (2 h)

(komentovaná osnova přednášky) v rozsahu 2h

Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

Obsah přenášky:
– úvod do problematiky inovací, role člověka, informační a znalostní potenciál firmy,
– analytická část TRIZ, kroky analýzy (rozboru) objektu s cílem formulovat zadání,
– řešitelská část TRIZ, kroky k syntéze (k řešení), řešení úloh nalezených v zadáních,
– software podpora metodiky TRIZ (etapy: informační, analytické, syntetické i verifikační fáze inovačního procesu, sémantický procesor „dolování“ znalostí z www) ,
– anonymní anketa k tématu (názory posluchačů, informace pro management).

Forma přednášky:
– dynamický výklad (nikdo neusne!), sekvence v .ppt, demo verze, ukázka práce v plné verzi, sémantický procesor vyhledávání informací až znalostí (relevantních k řešenému problému) v prostředí Internetu.

Materiály pro posluchače:
– Informativní dopis 2 x A4 o metodice TRIZ a její soft. podpoře Goldfire Innovator,
– myšlenková „mapa“ metodiky TRIZ a její soft. podpory.

Přínos pro posluchače:
– informace o existenci málo známého „TRIZovského“, tj. analyticko-syntetického systémového přístupu a přitom tvořivost podporujícího přístupu k řešení nejen technických problémů,
– informace o metodice TRIZ a její mohutné soft. podpoře.

Přínos pro firmu:
– informace o metodě pro Tvorbu správných inovačních zadání,
– informace o metodě pro Řešení technických invenčních úloh,
– informace o počítačové podpoře dobývání informací a znalostí potřebných pro řešení inovačních/invenčních úloh,
– po vyhodnocení názorů tvůrčích techniků (na konci informativní přednášky účastníci vyplní anonymní dotazník) je podklad k rozhodnutí managementu o případném dalším využití metodiky TRIZ a software Goldfire Innovator.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s., 602 933 650, 541 146 734,
[email protected]

Jednodenní kurz TRIZ – pro veřejnost, 30. 5. 2012, v Brně

(komentovaná osnova) v rozsahu 6 x 55 minut:

 Zdokonalování objektů metodami TRIZ
a s podporou expertního systému Goldfire Innovator

 1. Řešitel inovací a jeho metodická, informační a znalostní podpora. Proces změn (inovací), trendy a megatrendy. Metodika Tvorby a Řešení Inovačních/Invenčních Zadání,

2. Funkčně nákladová analýza (FNA) objektu pro stanovení inovačních zadání. Nástroj ZADAVATELE i ŘEŠITELE inovace.
Dynamický výklad analytické metody FNA s  řešenými příklady: komponenty, struktura, funkce, parametry, diagnóza funkčnosti, nákladovosti a problémovosti. Správná zadání (ve vztahu k vytyčenému cíli inovace) a správně formulovaná zadání (stručně, srozumitelně).

 3. Zdokonalování objektu procedurami omezování počtu prvků (snižování nákladů) a rozvíjení doplňkových funkcí (zvyšování konkurenceschopnosti) inovovaného objektu (výrobku nebo procesu).

Výsledek FNA: Formulace četných zadání v souladu s vytyčeným cílem, znalost odpovědi na otázky CO inovovat a shromáždění argumentů PROČ „to“ inovovat?

4. Algoritmus k řešení inenčních zadání (ARIZ), metodický NÁSTROJ ŘEŠITELE inovačních/invenčních (kreativních) zadání.

Dynamický výklad syntetické metody ARIZ, řešené příklady:
Tendence rozvoje technických systémů zjištěné analýzou 1.5 mil. patentů.
Rozpory technické a fyzikální a jejich překonávání doporučenými heuristickými a separačními postupy.
Konflikty látek a jeho modelová (standardizovaná, vzorová) řešení.
Funkce (problémová, technická) a možnosti jejího zdokonalení vhodnými efekty přírodních věd (fyzika, chemie,…).

Výsledek ARIZ: Náměty (ideje, koncepty) k řešení úloh, odpovědi na otázky JAK řešit inovační zadání získaná analýzou.

5. Ukázky práce se systémem IM-Goldfire Innovator, soft. podporou metodiky TRIZ.  Řešené inovační úlohy z různých oblastí techniky (zbraně, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví).

Materiály pro posluchače:
– Studijní podklady k vyloženým tématům (v Power Point, cca 70 slajdů),
Přínos pro posluchače:
– seznámení s metodou TRIZ – s metodou Tvorby správného a správně formulovaného inovačního zadání cestou funkčně nákladové analýzy (FNA) a jeho řešení pomocí řešitelských nástrojů vybraných z Algoritmu řešení inovačních/invenčních-úloh (ARIZ),
– seznámení se znalostním (konzultačním) systémem Goldfire Innovator.

Přínos pro firmu:
– inspirace a motivace tvůrčích pracovníků metodikou TRIZ a počítačovou podporou Goldfire Innovator k nalézání a řešení inovačních/invenčních úloh.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s., 602 933 650, 541 142 318,
[email protected]

O KURZECH OBECNĚ:

Kurzy jsou koncipovány tak, aby zájemcům poskytly základy těch řešitelských nástrojů z metodiky TRIZ, které mají podporu v systému IM-Goldfire Innovator.

Nabízíme školení v metodice TRIZ a poznání způsobu práce se sw. podporou.

Tyto kurzy napomáhají pracovníkům vývoje, konstrukce a technologie:

– zrychlit vývoj nových výrobků a/nebo procesů,

– předcházet nákladným chybám již v předkonstrukční etapě inovačního cyklu,

– zdokonalit kvalitu produkce,

– snížit výrobní náklady,

– analyzovat konkurenci a stav techniky v zájmové oblasti.

Transdisciplinární předmět “MPRI” pro studenty FEKT VUT

Obsah volitelného předmětu MPRI / LPRI je věnován základům projektového řízení a hlavně metodice TRIZ© -Tvorba a řešení inovačních zadání. Metodiku podporuje expertní systém Goldfire Innovator.

Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ) a Goldfire Innovator (GFI), to je metodika a expertní systém pro atraktivní vzdělávání studentů, pro inovační aktivity firem a řešitelské nástroje (metodika a sw) pro tvůrčí techniky v praxi.
TRIZ využívá, mimo jiné, dvě navzájem se doplňující (komplementární) metody:
První je Funkčně nákladová analýza (FNA), která pomáhá uživateli nalézat odpověď na zásadní otázku (strategickou, zabývající se cílem a účelem inovace) „CO“ a „PROČ“ v technickém systému má být zdokonaleno-inovováno. Pomáhá uživateli:
– nalézt podstatu problému v technickém systému, tj. výrobku nebo procesu,
– vymezit klíčové prvky podle oceněné nákladové, funkční a problémové významnosti,
– vybrat správná (aktuální a významná) inovační zadání v souladu s cílem a trendy rozvoje techniky,
– formulovat správně (cílevědomě a přesně) invenční úlohy: „co“ a „proč“ v systému zdokonalit.

Druhou je Algoritmus řešení invenčních zadání (ARIZ), který pomáhá uživateli hledat odpovědi na řadu otázek (taktických, zabývajících se způsoby) „JAK“ by mohly a měly být invenční úlohy řešeny. Pomáhá uživateli:
– odhalovat technické a fyzikální rozpory v zadání a v konkrétní invenční úloze,
– modelovat jádro úlohy a definovat konkrétní požadované technické působení (funkci),
– využívat pro řešení rozporů, modelů a funkcí koncentrovaná doporučení (znalostní báze v GFI) získaná analýzou patentovaných technických řešení a informace (databáze v GFI),
– nalézat netriviální inovační řešení nejen technického problému.

Expertní systém Goldfire Innovator – to je počítačová podoba metodických nástrojů TRIZ určených k analýze problému a k syntéze řešení. Poskytuje řešiteli podporu ve fázi analýzy systému, ve fázi syntézy řešení nalezeného problému i ve fázi verifikace nalezeného řešení, to poslední prohledáváním v prostředí Internetu a výběrem relevantních informací k danému tématu a výběrem technických a patentovaných aplikací z databází patentů USA, Japonska a EU.

Produkt Goldfire Innovator využívá přes 1000 špičkových firem (MOTOROLA, Ford Motor, NASA, XEROX, General Electric, General Motors, SAAB Scania, SKF, Proctor and Gamble, ABB, GILLETE, Lockheed, 3M, MITSHUBISHI, Dassault Systems, atd.).

JINÍ platí za osvojení TRIZ a zvládnutí Goldfire značné sumy.
VY můžete mít totéž již během studia VUT téměř zadarmo
(jen za čas věnovaný studiu).

Pro posluchače jsou připraveny studijní texty, profesionální dynamický výklad, řešené příklady, práce s plnou verzí sw Goldfire Innovator na učebně Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky, FEKT VUT v Brně. Celkem 15 licencí bylo pořízeno v rámci projektu „Komplexní inovace studijních programů“, řešeného na FEKT VUT v Brně 2112-2015.

Téma je využitelné k řešení semestrálních projektů, technických projektů, diplomových, doktorandských prací a samozřejmě v praxi.

Osvojení tématu TRIZ a zvládnutí práce s Goldfire Innovator je prokazatelně požadováno v inovační praxi zdravých a inovujících firem.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Třídenní TRIZ kurz – poznávací, pro firmy

 

(komentovaná osnova) v rozsahu 20 x 45 minut:

Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

1.1 Úvod. Cíl, účel a výstupy kurzu. Změny (inovace) objektu (systému, procesu). Řešitel a jeho prostředky. Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ), expertní systém Goldfire Innovator. Přípravná, informační, analytická, tvůrčí, ověřovací a zaváděcí etapa v procesu inovace technického systému.

1.2 Analýza systému (objektu zdokonalování)
(Funkčně nákladová analýza – odpovědi CO a PROČ inovovat).
1.3 Analýza komponent a struktury zdokonalovaného objektu. Příklady, cvičení.
1.4 Analýza funkcí a parametrů.Příklady, cvičení.
Diagnóza komponent: funkčnost, nákladovost a problémovost. Příklady, cvičení.
1.5 Zdokonalování struktury objektu omezováním počtu komponent (náklady).
1.6 Zdokonalování struktury objektu doplňkovými funkcemi (konkurenceschopnost).
1.7 Formulace inovačních zadání a typových inovačních úloh: rozpor technický, rozpor fyzikální, konflikt látek, problémová funkce. Příklady, cvičení.

2.1 Syntéza systému (návrhy na zokonalení)
(Algoritmus řešení vytvořených zadání – hledání způsobu – JAK inovovat?).
2.2 Překonávání technických rozporů heuristickými („chytristickými“) postupy.
2.3 Překonávání fyzikálních rozporů separačními postupy. Příklady a cvičení.
2.4 Řešení konfliktů  látek změnami vazeb látek a polí. Příklady a cvičení
2.5 Řešení technických funkcí vybranými efekty z přírodních věd. Příklady.
2.6 Goldfire Innovator-počítačová podpora řešitele inovačních/invenčních úloh určená pro fáze analýzy problému, syntézy řešení a verifikace variant konfrontací s informacemi na Internetu a v databázích patentů USA, Japonska a EU.

3.1  Aplikace, ukázky řešených příkladů z techniky (metodicky stejné, obsahově různé).
3.2  Aplikace poznaných metodických nástrojů na aktuálních problémech firmy.
Několik týmů prezentuje několik alespoň částečně rozpracovaných inovačních problémů aktuálních pro firmu. Diskuse.

Materiály pro posluchače:
– studijní podklady k vyloženým tématům v PPT.
Přínos pro posluchače:
– poznání metod: Funkčně nákladová analýza a Algoritmu řešení invenčních úloh,
– poznání způsobu práce s expertním systémem Goldfire Innovator.
Přínos pro firmu:
– podnícení tvůrčího potenciálu pracovníků k tvorbě a řešení inovačních zadání,
– částečná aplikace metodiky na aktuálních inovačních úlohách firmy,
– podklad pro management k rozhodování o formě a obsahu další možné spolupráce.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s.,
602 933 650, 541 146 734,
[email protected]

Jednodenní TRIZ kurz – seznamovací, pro firmy

(komentovaná osnova) v rozsahu 7 x 50 minut:

 Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

1. Řešitel inovací a jeho prostředky: Úvod do tématu. Proces změn (inovací). Metodika Tvorby a Řešení Inovačních/Invenčních Zadání, historie, současnost, software podpora.

2. Funkčně nákladová analýza (FNA) objektu, pro stanovení inovační strategie a formulaci inovačních zadání, metodický NÁSTROJ ZADAVATELE i ŘEŠITELE inovace.
Dynamický výklad analytické metody FNA s  řešenými příklady: komponenty, struktura, funkce, parametry, diagnóza funkčnosti, nákladovosti a problémovosti. Správná zadání (ve vztahu k vytytčenému cíli inovace) a správně formulovaná zadání (stručně, srozumitelně).

3. Zdokonalování objektu procedurami omezování počtu prvků (snižování nákladů) a rozvíjení doplňkových funkcí (zvyšování konkurenceschopnosti) inovovaného objektu (výrobku nebo procesu).

Výsledek FNA: Formulace četných zadání v souladu s vytyčeným cílem (správná zadání), znalost odpovědi na otázky CO inovovat a shromáždění argumentů PROČ inovovat?

4. Algoritmus k řešení invenčních zadání (ARIZ), metodický NÁSTROJ ŘEŠITELE inovačních/invenčních (kreativních) zadání.

Dynamický výklad řešitelské (syntetické) metody ARIZ, řešené příklady: Tendence rozvoje technických systémů zjištěné analýzou 1.5 mil. patentů. Rozpory technické a fyzikální a jejich překonávání doporučenými heuristickými a separačními postupy. Konflikty látek a jejich modelová (standardizovaná, vzorová) řešení. Funkce (problémová, technická) a možnosti jejího zdokonalení vhodnými efekty přírodních věd (fyzika, chemie,…).

Výsledek ARIZ: Náměty (ideje, koncepty) k řešení úloh, odpovědi na otázky JAK řešit inovační zadání získaná analýzou.

5. Ukázky práce s konzultačním (expertním) systémem IM-Goldfire Innovator.
Řešené inovační úlohy z různých oblastí techniky (zbraně, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví).

Materiály pro posluchače:
– studijní podklady k vyloženým tématům (Power Point),
– kniha CO NA TO VYNÁLEZCE pro zájemce,

Přínos pro posluchače:
– seznámení s metodami TRIZ – Tvorby správného a správně formulovaného inovačního zadání cestou funkčně nákladové analýzy (FNA) a jeho řešení pomocí řešitelských nástrojů z Algoritmu řešení inovačních/invenčních-úloh (ARIZ),
– seznámení se znalostním (konzultačním) systémem Goldfire Innovator.

Přínos pro firmu:
– inspirace a motivace tvůrčích pracovníků metodikou TRIZ a počítačovou podporou Goldfire Innovator k nalézání a řešení inovačních/invenčních úloh,
– po vyhodnocení názorů tvůrčích techniků (na konci seznamovacího kurzu účastníci vyplní anonymní dotazník) je k dispozici dobrý podklad k rozhodnutí managementu: „co dál“.