Archiv pro rubriku: Pro firmy

Info-přednáška: metodika TRIZ a její soft. Goldfire Innovator (2 h)

(komentovaná osnova přednášky) v rozsahu 2h

Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

Obsah přenášky:
– úvod do problematiky inovací, role člověka, informační a znalostní potenciál firmy,
– analytická část TRIZ, kroky analýzy (rozboru) objektu s cílem formulovat zadání,
– řešitelská část TRIZ, kroky k syntéze (k řešení), řešení úloh nalezených v zadáních,
– software podpora metodiky TRIZ (etapy: informační, analytické, syntetické i verifikační fáze inovačního procesu, sémantický procesor „dolování“ znalostí z www) ,
– anonymní anketa k tématu (názory posluchačů, informace pro management).

Forma přednášky:
– dynamický výklad (nikdo neusne!), sekvence v .ppt, demo verze, ukázka práce v plné verzi, sémantický procesor vyhledávání informací až znalostí (relevantních k řešenému problému) v prostředí Internetu.

Materiály pro posluchače:
– Informativní dopis 2 x A4 o metodice TRIZ a její soft. podpoře Goldfire Innovator,
– myšlenková „mapa“ metodiky TRIZ a její soft. podpory.

Přínos pro posluchače:
– informace o existenci málo známého „TRIZovského“, tj. analyticko-syntetického systémového přístupu a přitom tvořivost podporujícího přístupu k řešení nejen technických problémů,
– informace o metodice TRIZ a její mohutné soft. podpoře.

Přínos pro firmu:
– informace o metodě pro Tvorbu správných inovačních zadání,
– informace o metodě pro Řešení technických invenčních úloh,
– informace o počítačové podpoře dobývání informací a znalostí potřebných pro řešení inovačních/invenčních úloh,
– po vyhodnocení názorů tvůrčích techniků (na konci informativní přednášky účastníci vyplní anonymní dotazník) je podklad k rozhodnutí managementu o případném dalším využití metodiky TRIZ a software Goldfire Innovator.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s., 602 933 650, 541 146 734,
[email protected]

O KURZECH OBECNĚ:

Kurzy jsou koncipovány tak, aby zájemcům poskytly základy těch řešitelských nástrojů z metodiky TRIZ, které mají podporu v systému IM-Goldfire Innovator.

Nabízíme školení v metodice TRIZ a poznání způsobu práce se sw. podporou.

Tyto kurzy napomáhají pracovníkům vývoje, konstrukce a technologie:

– zrychlit vývoj nových výrobků a/nebo procesů,

– předcházet nákladným chybám již v předkonstrukční etapě inovačního cyklu,

– zdokonalit kvalitu produkce,

– snížit výrobní náklady,

– analyzovat konkurenci a stav techniky v zájmové oblasti.

Třídenní TRIZ kurz – poznávací, pro firmy

 

(komentovaná osnova) v rozsahu 20 x 45 minut:

Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

1.1 Úvod. Cíl, účel a výstupy kurzu. Změny (inovace) objektu (systému, procesu). Řešitel a jeho prostředky. Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ), expertní systém Goldfire Innovator. Přípravná, informační, analytická, tvůrčí, ověřovací a zaváděcí etapa v procesu inovace technického systému.

1.2 Analýza systému (objektu zdokonalování)
(Funkčně nákladová analýza – odpovědi CO a PROČ inovovat).
1.3 Analýza komponent a struktury zdokonalovaného objektu. Příklady, cvičení.
1.4 Analýza funkcí a parametrů.Příklady, cvičení.
Diagnóza komponent: funkčnost, nákladovost a problémovost. Příklady, cvičení.
1.5 Zdokonalování struktury objektu omezováním počtu komponent (náklady).
1.6 Zdokonalování struktury objektu doplňkovými funkcemi (konkurenceschopnost).
1.7 Formulace inovačních zadání a typových inovačních úloh: rozpor technický, rozpor fyzikální, konflikt látek, problémová funkce. Příklady, cvičení.

2.1 Syntéza systému (návrhy na zokonalení)
(Algoritmus řešení vytvořených zadání – hledání způsobu – JAK inovovat?).
2.2 Překonávání technických rozporů heuristickými („chytristickými“) postupy.
2.3 Překonávání fyzikálních rozporů separačními postupy. Příklady a cvičení.
2.4 Řešení konfliktů  látek změnami vazeb látek a polí. Příklady a cvičení
2.5 Řešení technických funkcí vybranými efekty z přírodních věd. Příklady.
2.6 Goldfire Innovator-počítačová podpora řešitele inovačních/invenčních úloh určená pro fáze analýzy problému, syntézy řešení a verifikace variant konfrontací s informacemi na Internetu a v databázích patentů USA, Japonska a EU.

3.1  Aplikace, ukázky řešených příkladů z techniky (metodicky stejné, obsahově různé).
3.2  Aplikace poznaných metodických nástrojů na aktuálních problémech firmy.
Několik týmů prezentuje několik alespoň částečně rozpracovaných inovačních problémů aktuálních pro firmu. Diskuse.

Materiály pro posluchače:
– studijní podklady k vyloženým tématům v PPT.
Přínos pro posluchače:
– poznání metod: Funkčně nákladová analýza a Algoritmu řešení invenčních úloh,
– poznání způsobu práce s expertním systémem Goldfire Innovator.
Přínos pro firmu:
– podnícení tvůrčího potenciálu pracovníků k tvorbě a řešení inovačních zadání,
– částečná aplikace metodiky na aktuálních inovačních úlohách firmy,
– podklad pro management k rozhodování o formě a obsahu další možné spolupráce.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. prezident TRIZing, o.s.,
602 933 650, 541 146 734,
[email protected]

Jednodenní TRIZ kurz – seznamovací, pro firmy

(komentovaná osnova) v rozsahu 7 x 50 minut:

 Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

1. Řešitel inovací a jeho prostředky: Úvod do tématu. Proces změn (inovací). Metodika Tvorby a Řešení Inovačních/Invenčních Zadání, historie, současnost, software podpora.

2. Funkčně nákladová analýza (FNA) objektu, pro stanovení inovační strategie a formulaci inovačních zadání, metodický NÁSTROJ ZADAVATELE i ŘEŠITELE inovace.
Dynamický výklad analytické metody FNA s  řešenými příklady: komponenty, struktura, funkce, parametry, diagnóza funkčnosti, nákladovosti a problémovosti. Správná zadání (ve vztahu k vytytčenému cíli inovace) a správně formulovaná zadání (stručně, srozumitelně).

3. Zdokonalování objektu procedurami omezování počtu prvků (snižování nákladů) a rozvíjení doplňkových funkcí (zvyšování konkurenceschopnosti) inovovaného objektu (výrobku nebo procesu).

Výsledek FNA: Formulace četných zadání v souladu s vytyčeným cílem (správná zadání), znalost odpovědi na otázky CO inovovat a shromáždění argumentů PROČ inovovat?

4. Algoritmus k řešení invenčních zadání (ARIZ), metodický NÁSTROJ ŘEŠITELE inovačních/invenčních (kreativních) zadání.

Dynamický výklad řešitelské (syntetické) metody ARIZ, řešené příklady: Tendence rozvoje technických systémů zjištěné analýzou 1.5 mil. patentů. Rozpory technické a fyzikální a jejich překonávání doporučenými heuristickými a separačními postupy. Konflikty látek a jejich modelová (standardizovaná, vzorová) řešení. Funkce (problémová, technická) a možnosti jejího zdokonalení vhodnými efekty přírodních věd (fyzika, chemie,…).

Výsledek ARIZ: Náměty (ideje, koncepty) k řešení úloh, odpovědi na otázky JAK řešit inovační zadání získaná analýzou.

5. Ukázky práce s konzultačním (expertním) systémem IM-Goldfire Innovator.
Řešené inovační úlohy z různých oblastí techniky (zbraně, strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví).

Materiály pro posluchače:
– studijní podklady k vyloženým tématům (Power Point),
– kniha CO NA TO VYNÁLEZCE pro zájemce,

Přínos pro posluchače:
– seznámení s metodami TRIZ – Tvorby správného a správně formulovaného inovačního zadání cestou funkčně nákladové analýzy (FNA) a jeho řešení pomocí řešitelských nástrojů z Algoritmu řešení inovačních/invenčních-úloh (ARIZ),
– seznámení se znalostním (konzultačním) systémem Goldfire Innovator.

Přínos pro firmu:
– inspirace a motivace tvůrčích pracovníků metodikou TRIZ a počítačovou podporou Goldfire Innovator k nalézání a řešení inovačních/invenčních úloh,
– po vyhodnocení názorů tvůrčích techniků (na konci seznamovacího kurzu účastníci vyplní anonymní dotazník) je k dispozici dobrý podklad k rozhodnutí managementu: „co dál“.