Archiv pro rubriku: Pro studenty

Anonymní ohlasy studentů

Anonymní hodnocení volitelného předmětu MPRI (2015, Magisterský, Projektové řízení inovací) věnovaný především metodice TRIZ a podpoře Goldfire Innovator:

  • Jedinečný předmět odhalující metodiku TRIZ. Je na samotném studentovi, jak hluboko bude chtít a bude schopen do metody proniknout.
  • Vynikající předmět, který byl zaměřen na metodiku TRIZ (Tvorba a řešení inovačních zadání), tento přístup nabízí neotřelý pohled na věc a podporuje systematické myšlení. Konečně předmět na FEKTU, který není zaměřen na biflování znalostí, ale naopak rozvíjí myšlení každého zúčastněného studenta. Vynikající vedení doc. Bušovem, spousta příkladů, které umocňují pochopení dané problematiky a celkově vynikající atmosféra ve výuce jednoznačně vybízí ostatní studenty si tento kurz zapsat 🙂
  • Na začátku kurzu je posluchač zahlcen nepřeberným množstvím pojmů a definic, přičemž jen malé procento dává studentům význam. Ovšem s postupem času při práci na mikroprojektu a hlubším zkoumání významu jednotlivých pojmů dospěje každý do stádia, kdy si uvědomí, že TRIZ není změť pojmů a principů. TRIZ je metodika, která pomáhá člověku nalézat, správně definovat a řešit složité problémy. Osobně mi TRIZ pomohl svými doporučeními nahlédnout až do jádra problému a jeho omezení nebo úplnému zamezení. Z vlastního pohledu si myslím, že kurz Projektové řízení inovací by měl být v rámci magisterského studia povinný. Nejenom proto, že se jedná o v praxi využitelnou metodiku, ale i proto, že rozvíjí technického myšlení člověka a nalézání, občas až překvapivých řešení v na první pohled složitých inovačních zadáních. Vysvětlovaná látka je podpořena inovačním sw Goldfire, který usnadňuje řešiteli práci. Kurz MPRI-projektové řízení inovací mohu jen doporučit.

Transdisciplinární předmět “MPRI” pro studenty FEKT VUT

Obsah volitelného předmětu MPRI / LPRI je věnován základům projektového řízení a hlavně metodice TRIZ© -Tvorba a řešení inovačních zadání. Metodiku podporuje expertní systém Goldfire Innovator.

Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ) a Goldfire Innovator (GFI), to je metodika a expertní systém pro atraktivní vzdělávání studentů, pro inovační aktivity firem a řešitelské nástroje (metodika a sw) pro tvůrčí techniky v praxi.
TRIZ využívá, mimo jiné, dvě navzájem se doplňující (komplementární) metody:
První je Funkčně nákladová analýza (FNA), která pomáhá uživateli nalézat odpověď na zásadní otázku (strategickou, zabývající se cílem a účelem inovace) „CO“ a „PROČ“ v technickém systému má být zdokonaleno-inovováno. Pomáhá uživateli:
– nalézt podstatu problému v technickém systému, tj. výrobku nebo procesu,
– vymezit klíčové prvky podle oceněné nákladové, funkční a problémové významnosti,
– vybrat správná (aktuální a významná) inovační zadání v souladu s cílem a trendy rozvoje techniky,
– formulovat správně (cílevědomě a přesně) invenční úlohy: „co“ a „proč“ v systému zdokonalit.

Druhou je Algoritmus řešení invenčních zadání (ARIZ), který pomáhá uživateli hledat odpovědi na řadu otázek (taktických, zabývajících se způsoby) „JAK“ by mohly a měly být invenční úlohy řešeny. Pomáhá uživateli:
– odhalovat technické a fyzikální rozpory v zadání a v konkrétní invenční úloze,
– modelovat jádro úlohy a definovat konkrétní požadované technické působení (funkci),
– využívat pro řešení rozporů, modelů a funkcí koncentrovaná doporučení (znalostní báze v GFI) získaná analýzou patentovaných technických řešení a informace (databáze v GFI),
– nalézat netriviální inovační řešení nejen technického problému.

Expertní systém Goldfire Innovator – to je počítačová podoba metodických nástrojů TRIZ určených k analýze problému a k syntéze řešení. Poskytuje řešiteli podporu ve fázi analýzy systému, ve fázi syntézy řešení nalezeného problému i ve fázi verifikace nalezeného řešení, to poslední prohledáváním v prostředí Internetu a výběrem relevantních informací k danému tématu a výběrem technických a patentovaných aplikací z databází patentů USA, Japonska a EU.

Produkt Goldfire Innovator využívá přes 1000 špičkových firem (MOTOROLA, Ford Motor, NASA, XEROX, General Electric, General Motors, SAAB Scania, SKF, Proctor and Gamble, ABB, GILLETE, Lockheed, 3M, MITSHUBISHI, Dassault Systems, atd.).

JINÍ platí za osvojení TRIZ a zvládnutí Goldfire značné sumy.
VY můžete mít totéž již během studia VUT téměř zadarmo
(jen za čas věnovaný studiu).

Pro posluchače jsou připraveny studijní texty, profesionální dynamický výklad, řešené příklady, práce s plnou verzí sw Goldfire Innovator na učebně Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky, FEKT VUT v Brně. Celkem 15 licencí bylo pořízeno v rámci projektu „Komplexní inovace studijních programů“, řešeného na FEKT VUT v Brně 2112-2015.

Téma je využitelné k řešení semestrálních projektů, technických projektů, diplomových, doktorandských prací a samozřejmě v praxi.

Osvojení tématu TRIZ a zvládnutí práce s Goldfire Innovator je prokazatelně požadováno v inovační praxi zdravých a inovujících firem.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.