JDE O KVALIFIKAČNÍ PROFIL absolventa?

Vzpomínky na vlastní začátky v praxi, zkušenosti z výuky na vysoké škole technické a postřehy z působení ve firmách ČR a SR inspirovaly sepsání tohoto příspěvku.

 „Idě o to, že keby o niečo išlo, abysme veděli, o čo idě“. Toto moudro nevyřknul major Terazki v Černých baronech, ale jiný major, v jiné době, na jiném místě.

Vedle jiných témat aktuálních na VUT v Brně, „idě“ také o kvalifikační profil absolventa, ať už bakalářského či magisterského nebo doktorského studia.

 Příspěvek začnu i skončím s klasikem, mezi tím něco zkritizuji, něco navrhnu.

 Co na to Leonardo?

Snad nejsem zcela „mimo mísu“, když věřím, že absolvent VUT by měl být schopen řešit technické problémy, zdokonalovat existující a tvořit nové technické systémy.

Mnoho moudrého bylo na téma „kvalifikace tvůrce“ řečeno před námi.

Leonardo Da Vinci (*15.4.1452 – ♣2.5.1519) je často citován jako člověk renesance, jako moderní Evropan obdařený souladem potence levé i pravé mozkové hemisféry. Mimo jiné byl uznávaným malířem, sochařem, architektem, atletem, hudebníkem, inženýrem a filosofem. Je autoritou pro vědce, umělce a snad také pro nás učitele. K otázce výchovy tvůrčího člověka měl co říci a doporučil svým žákům čtyři pravidla, jak pěstovat mozek k tvůrčím činům:

1. Studujte vědy o umění (abyste nabyli znalostí předmětných).

2. Studujte umění věd (abyste osvojili způsoby, jak nabývat znalostí nových).

3. Rozvíjejte všechny svoje smysly (abyste si zachovali vnímavost na podněty vnější).

4. Držte ve vědomí, že vše souvisí se vším (abyste mohli uvádět díla svoje v soulad s přírodou).

Snad neurazím akademickou obec „meziřádkovou“ současnou interpretací, že Leonardo ve svých pravidlech kladl důraz na znalosti studovaného oboru (abychom věděli „co“), na osvojení metod dosahování nových poznatků (abychom uměli „jak“), na potřebu pěstování tvořivosti (abychom chtěli přemýšleli o tom, „jak jinak“), na nutnost respektovat časové, prostorové, kauzální a systémové souvislosti (abychom usilovali o to, „jak lépe“).

Vejce nebo slepice, slepice nebo vejce?

Co učit? Mnoho konkrétního? Více obecného? Z mnoha důvodů v naší realitě stále převládá obsah i forma studia, které sledují dosažení široké poznatkové základny studenta (aby věděl „co“), méně času je věnováno způsobům a dovednostem studenta (aby věděl „jak“), ještě méně je student veden ke kritickému a tvořivému myšlení (aby věděl „jak jinak“) [1, 4].

Na položky „jak jinak a případně i lépe“, na pěstování schopností studenta tvořivě a přitom systémově a také projektově přistoupit k realitě, tj. analyzovat stav, formulovat problém, hledat a posoudit varianty řešení, presentovat výsledky, na to vše v kurzech jaksi nezbývá.

A to přesto, že právě poslední jmenované složky kvalifikace technika se neblaze projevují v semestrální, diplomových, doktorandských (ale i grantových) projektech, oslabují potřebnou adaptabilitu absolventa a jeho úspěšnost na trhu práce.

S úctou ke klasikovi a spolu s podobně smýšlejícími kolegy a praktiky na VUT, resp. v praxi ve firmách ČR a SR sdílím přesvědčení, že efektivita práce tvůrčího technika, závisí nejen na potřebných odborných znalostech, ale stále více je závislá na jeho metodologické výbavě, na schopnostech tvořit ( a to nejen technická díla, ale i navrhnout, řídit a realizovat projekty k jejich uskutečnění), vytvářet potřebné sociální interakce a nezbytný soulad techniky s přírodou.

V aktuálním případě obsahu a formy bakalářského studia jde asi o nesnadné naplnění rozporného požadavku, aby: „méně bylo více“. Nepochybuji o tom, že kolegové museli sáhnout hluboko do obsahu i forem kurzů, aby vytvořili kostky do mozaiky bakalářského studia tak, aby absolvent byl pro školu i praxi přijatelný.

Přesto, při pohledu do nabídky bakalářských volitelných kurzů, jsem nabyl jistoty, že chci, umím a mohu navrhnout ještě jeden kurz. Chci požádat, aby předsedové a členové oborových rad umožnili studentům bakalářského studia svých oborů, vedle jiných nepochybně velmi hodnotných volitelných kurzů, nepochybně užitečný volitelný kurz, který ctí a studentům činí srozumitelnými atributy systémového a přitom tvůrčího přístupu k řešení technických problémů, k řešení technických inovací.

Charakteristika kurzu a reference posluchačů z firem v ČR a SR následují.

TRIZ – Tvorba a Řešení Inovačních Zadání

je Altšullerova metodika technické tvůrčí práce. Vznikala na základě studia množství patentů, zobecňováním úspěšných řešitelských postupů. Metodika je určena pro techniky, inženýry, inovátory, kteří hledají nová řešení funkčnosti a nákladovosti techniky.

Analýzou patentů bylo zjištěno, že nová technická řešení jsou dosahována poměrně malým počtem opakujících se řešitelských postupů, které tvoří základ metodiky. Poznání, osvojení a aplikace metodiky posilují inovační potenciál firmy a konkurenceschopnost produkce.

TRIZ respektuje systémový přístup k řešenému problému. Zahrnuje analýzu objektu, syntézu nového řešení i verifikaci navržených variant. Analýza, syntéza i verifikace jsou podporovány znalostním systémem včetně využití unikátní technologie „sémantického“ vyhledání a zpracování elektronicky dostupných dat.

TRIZ je transdisciplinární metodika pro tvorbu inovačních zadání a nalézání jejich řešení.

Funkčně nákladová analýza systému (výrobku, procesu) nejprve pomáhá uživateli nalézat odpověď na otázky „CO“ a „PROČ“ má být inovováno. Pomáhá uživateli:

– nalézt podstatu problému v technickém systému, tj. výrobku nebo procesu,

– vymezit klíčové prvky podle oceněné funkční, problémové a nákladové významnosti prvků,

– vybrat správná inovační zadání (významná pro daný cíl a v souladu s tendencemi techniky),

– formulovat správně (konkrétně, stručně) invenční úlohy: „co“ a „proč“ zdokonalit.

Je známo, že správná inovační zadání a správně odvozené invenční úlohy jsou více než polovinou úspěšného řešení. Největší ztráty vznikají, když týmy odborníků vypracují dobrá řešení (odpovědi) na základě špatně formulovaného zadání (otázky).

„Nevíš-li kam jdeš, určitě dojdeš někam jinam…“

Algoritmus řešení invenčních zadání – ARIZ pomáhá uživateli hledat odpovědi na řadu otázek „JAK“ by mohly a měly být úlohy řešeny, a to v souladu se zkušenostmi generací vynálezců koncentrovanými v řešitelském „algoritmu“.

Řešitelské nástroje v ARIZ pomáhají uživateli:

– odhalovat technické rozpory a fyzikální rozpory skryté v řešeném technickém problému,

– abstrahovat model problému a formulovat klíčovou technickou funkci v řešeném problému,

– nalézat nové řešení technického problému nebo funkce na základě doporučovaných postupů,

– konfrontovat nalezené ideje řešení s patentovaným stavem a s tendencemi rozvoje techniky.

ARIZ není místo myšlení, ale k podpoře myšlení! „Jestli myslíš, že jsi inženýr, mysli!“

Software „IM“ poskytuje řešiteli problému podporu jak při analýze objektu, tak syntéze nového řešení i verifikace navržených variant. Unikátnost této znalostní podpory řešitelé oceňují obvykle až po demonstraci způsobu práce s tímto řešitelským nástrojem. Stručný popis je neúčinný, protože způsob práce je neobvyklý [3, 5].

Názory z praxe na téma kurzu

Jeden malý ryšavý muž tvrdil, že platí: „ kritériem pravdy je společenská praxe.“ Druhý malý kulhavý muž tvrdil, „co je v teorii pravda, v praxi neplatí.“ Jistý učitel v jisté době byl tak zmaten, že na studenty vykřikoval: „platím, že tvrdí….“. Co říkají lidé z praxe?

„Váš přístup k řešení technických problémů je vzrušující a přesvědčivý. V diskusi s kolegy jsem všichni bez výjimky dospěli k závěru, že v IM je založen ohromný potenciál pro zvýšení efektivity práce vědeckotechnických pracovníků.“ Prof. J.R.Williams, ředitel laboratoře výpočetní techniky, MIT, Cambridge, USA

„Pracuji na nových modelech fotoaparátů. Dříve jsem míval průměrně 2 patenty ročně.

Za rok práce s IM jsem získal 8 patentů.“ Dr. Mike Vainstain, vývojový pracovník firmy KODAK, USA.

„TRIZ a IM otevírají nový prostor pro logické a tvůrčí myšlení techniků a vývojových pracovníků.“ Ing. Marie Buštová, manažer pro personalistiku KOH-I-NOOR HARDTMUTH, České Budějovice

„Ze strany vedení firmy se TRIZ a IM setkal s velkým zájmem, protože technický rozvoj výrobků patří k našim hlavním činnostem“

Ing. František Lambert, generální ředitel, KOVOSVIT, a.s., Sezimovo Ústí

„TRIZ je perfektním průvodcem, který srozumitelným a vzrušujícím způsobem provází světem techniky a nabízí dobrodružství objevování všem, kteří je chtějí prožít.“

Ing. Milan Švejda, ved. konstrukce a projekce, ČEZ-JE Dukovany

„TRIZ vede inženýra k přesné definici problému a podněcuje jeho fantazii návrhy z příbuzných i vzdálených oborů. Tím spojuje ideálním, dosud nevídaným způsobem dva typické prvky inženýrské práce, totiž systematický postup v analytické fázi s kreativitou při syntéze řešení problému“. Prof.Dr.Ing. Jiří Sobota Fachhoschule Wiesebaden, Russelsheim.

”Přednáška o TRIZ a IM byla stoprocentně kladně přijata všemi zúčastněnými techniky naší firmy. Máme zájem o další vzdělávání v metodice TRIZ a systému IM.”

Ing. Zdeněk Hlobil, technický náměstek, MORAVAN-Aeroplanes, a.s.

„Nejen naše firma, ale i další firmy by uvítaly, kdyby absolventi byli s metodikou TRIZ detailněji seznámeni a připraveni k její aplikaci v praxi“. Ing. M. Pěnička, vedoucí konstrukce, SIEMENS elektromotory, Mohelnice

TRIZ je přesně to, co ve skladbě studia VŠ chybí, i když uvědomit si to lze až po 2-3 letech v praxi“. Názor posluchače z anonymní ankety po 3. denním kurzu TRIZ, AUTOPAL, s.r.o.

Místo závěru

 

 

 

Klasikem jsme začali, klasikem skončíme.

 

 

 

Již Komenskému šlo o hledání odpovědi na věčně zelenou otázku pedagogiky, otázku vyváženosti obsahu (co učit) a formy vzdělávání (jak učit), již tenkrát šlo o to, aby byl:

 

 

 

„…nalezen způsob podle něhož by ti kdo učí, učili méně, ti však, kteří se učí, naučili se více, způsob, podle něhož by ve školách bylo méně hluku, nechuti a marné práce, avšak více klidu, libosti a pevného výsledku“.

 

 

 

„Nesmírně bylo vůbec hřešeno ve školách proti této zásadě, neboť učitelé snaží se většinou místo semen síti rostliny a místo roubů sázeti stromy, když místo základních pravd cpou do hlav svých žáků směsici různých závěrů…“

 

Jan Amos Komenský *28.3 1592 – ♣15.1.1670

 

 

 

Od jisté doby na stěnách učeben nemusí nutně viset president. Mohli by tam viset klasici.

 

Zírali by na nás a my na ně.

 

 

 

 

 

Ctihodným kolegům v oborových radách,

 

posuďte, zda skutečně lepší košile či kabát?

 

Jak neodradit, naopak studenty přilákat?

 

Jak nacpat do hlav od všeho trochu

 

a tím nic o všem a nebo naopak,

 

od něčeho všechno a tím vše o ničem?

 

Rozpory obejít, vyřešit a nebo přeskákat?

 

Kompromis není řešením, změna obsahu i formy se žádá.

 

Oborovým radám nezávidím, návrhem kurzu ruku podávám.

 

Občas na poměry nadávám, snad právě proto rukavici házím.

 

 

 

 

 

Literatura:

 

 

 

[1] Votruba L.: Výchova studentů k tvůrčí práci (se zřetelem k inženýrskému studiu).

ACADEMIA, Praha 1984

 

[2] Andrejsek K., Beneš J.: Metody řešení technických problémů, SNTL, Praha, 1984

 

[3] Devojno I.: Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ, skripta, 1997

 

[4] Votruba L.: Rozvíjení tvořivosti techniků. ACADEMIA, Praha, 2000

 

[5] SW Invention Machine Corp.: GoldFire Innovator, TechOptimizer, Knowledgist,

http://ww.invention-machine.com.