Zápisy

TRIZing 4/2012

Zápis ze schůze výboru dne 21.12.2012:

 Přítomni:         Doc. Ing. B. Bušov, CSc, předseda TRIZing, o.s.

Ing. J. Bartl, CSc, tajemník TRIZing , o.s.

Doc. Ing. Fr. Veselka, CSc.

Program:

1.  Přehled aktivit TRIZing o.s. v roce 2012:

a).  Výzvy k předkládání grantových projektů OPVK –  FRVŠ, Výzvy JmK  1.1 a 1.3,

Výzva č.6.3 PO 3 OP VaVpl (Operační programVýzkum a vývoj pro inovace,

oblasti podpory 3.1 – Komercializace a popularizace VaV).

b)    spolupráce s vysokými školami a organizacemi v ČR a  v zahraničí,

c)     publikace článků s tématikou TRIZ,

d)     výuka TRIZ na VUT v Brně,

e)     žádost o přijetí do MATRIZ,

f)   za člena výboru TRIZing byl kooptován Ing. Radim Otisk, aktivně působící v severomoravském regionu.

 

2. Kontrola Pokladní knihy,

3. Webová stránka TRIZing (přírůstky literatury s tématikou TRIZ),

4. Plán činnosti na rok 2013,

5. Různé.

 

1.  Přehled aktivit TRIZing o.s. v roce 2012

Dne 30.5.2012 se uskutečnil přehledový Kurz metodika TRIZ za účasti 12 osob (viz

příloha č 1 – oznámení, 2 – účastníci, 3 – hodnocení).

 

1a)   Připravovaný návrh grantového projektu v rámci projektů FRVŠ nebyl podán, protože MŠMT změnilo podmínky pro podávání návrhů projektů. Výběrové řízení na rok 2013 bylo vyhlášeno pouze pro následující oblasti: A) Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání, B) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let, C) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

1b) doc. Bušov se stal spoluřešitelem projektu „Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně“ (proděkan Fiedler)– 2012-2015. Bylo zakoupeno 15 akademických licencí Goldfire Innovator na učebnu pro potřeby výuky předmětu M- PŘI, -projektové řízení inovací, kde metodika TRIZ je hlavní téma. Kromě toho byly z téhož projektu prodlouženy dvě samostatné licence Goldfire na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky.

Pro tento projekt bude vypracována studie „Inovativnosti odborných předmětů“ a monitorovány odborné předměty z hlediska „Výstupů z učení“.

1c) doc. Bušov se stal spolupracovníkem projektu „Popularizace vědy“ (Dr. Kostelecká), řešeného na VUT.

V rámci tohoto projektu budou uskutečněny popularizační přednášky na SŠ a VŠ. Navíc jsou k dispozici tři pomocné vědecké síly- studenti 3. ročníku studia. Jejich pracovní kapacita bude částečně čerpána pro potřeby TRIZing.o.s.

V rámci jiného projektu řešeného na TU Liberec bylo pořízeno 10 akademických licencí Goldfire Innovator pro potřeby výuky.

1d)  – Těsná spolupráce byla rozvíjena především s VŠB Ostrava (FSI – prof. Mostýn, FEI – doc. Žídek, proděkan FEI VŠB), s TU Liberec (Ing. P. Jirman) a dále  v rámci VUT v Brně,

–          TRIZ byl částečně uplatněn v komisi pro udělování Zlatých medailí v rámci MSV v Brně, kde prezident TRIZing, o.s. pracuje jako tajemník od r. 2009. Hodnoceno 30 exponátů.

Z dalších aktivit uvádíme přehled vyžádaných přednášek/konzultací a seminářů pro podniky a vývojové firmy v ČR:,

–          celodenní  přednáška o metodice TRIZ, pro účastníky dvousemestrálního kurzu MCI,  Dům techniky Ostrava, 20.1.2012,

–          3 h. přednáška pro firmy, členy Automobilového klastru firem, 26.1.2012, Ostrava. –          3h. přednáška pro pracovníky vývoje NAREX Česká Lípa, 31.1.2012. Organizoval člen výboru TRIZing, o.s., Doc. Veselka,

–        3h. přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky ANF Siemens data, 14.2.2012, Brno,

–        3h. přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky ANF Siemens data, pokračování, 16.2.2012 Brno,

–          3h. motivační přednáška pro vývojové pracovníky BROSE, Kopřivnice, 22. 3. 2012,

–          4 h. přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro studenty fakulty elektrotechniky, VŠB Ostrava, 3.5.2012,

–          14 h. kurz TRIZ a Goldfire pro vývojové pracovníky BROSE, Kopřivnice, 1. a 2.6. a 7.6. 2012,

–           2h. přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro studenty bakalářského studia, FEKT VUT v Brně, 3.4.2012, doc. Ing. V. Jirsík.

–          2h. přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro studenty bakalářského studia FEKT VUT v Brně, 10.4.2012, pokračování, doc. Ing. V. Jirsík.

–          1h. přednáška pro pracovníky odd. strategie inovací na MPO, 20.4.2012, organizoval ing. R. Otisk, kooptovaný člen výboru TRIZing, o.s., přítomni: ředitel Moravskoslezského strojírenského klastru firem, Ing. Gogela, proděkan FEI VŠB, doc. Ing. J. Žídek, Ing. R.Otisk, doc. Ing. B. Bušov.

–          12 h kurz TRIZ a Goldfire Innovator pro tři členy projektového týmu, pracovníky Ústavu konstruování, 26. a 27.4, TU Liberec, organizoval člen výboru TRIZing, o.s., organizoval Ing. P. Jirman

–          2h. přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro řešitele projektu, FEKT VUT v Brně, 24.5.2012, Doc. Ing. J.Jirák.

–           2h přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro řešitele projektu, pokračování, FEKT VUT v Brně, 31.5.2012, doc. Ing. J. Jirák.

–          6 h. přednáška na téma TRIZ pro pracovníky Siemens, 21.6.2012, F.p.Radhoštěm.,

–          6 h. přednáška „TRIZ a aplikace“ pro pracovníky WITTE Nejdek, 7. 8.2012,

–          15 h. kurz „TRIZ a Goldfire Inovator“ pro výzkumné pracovníky ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 9. a 10.8. a 15.8.2012,

–          3 h. přednáška pro pracovníky vývoje VARROC light systems, Nový Jičín,
12.9.2012,

–          6 h. konzultace při vyhledávání patentů pro VARROC light systems,
v TRIZing, o.s.,Brno,  3.10.2012,

–          4 h. konzultace při vyhledávání patentů pro VARROC light systems,
v TRIZing, o.s.,Brno,  31.10.2012

–          přednáška 3 h. „TRIZ na inovace“ pro OEZ Siemens, Letohrad, 18.9.2012, vedoucí vývoje Ing. Lipenský. Organizoval člen výboru TRIZing, o.s., doc. Ing. F. Veselka.

–          2h. přednáška TRIZ na semináři „Inovace turbín“ pro vývojové pracovníky Siemens Turbomachinery Brno, 10. 10. 2012,

–          1h. přednáška TRIZ pro GŘ Vítkovice Power a ředitele Severomoravského klastru firem, 12.10.2012, (Ing. Martin Pecina, Ing. Gogela)

–          2 h. přednáška „TRIZ a Inovace“ pro ATAS Náchod, organizoval člen výboru TRIZing, o.s., doc. Ing. F. Veselka,

–          2 h. přednáška „Aplikace TRIZ na problémech turbíny, organizoval vedoucí strategie produktu, 15.11. 2012,

–          Seminář na téma „TRIZ a inovační projekty“ pro přizvané firmy z regionu, Technologický inkubátor, 22. a 23.11. 2012, VŠB Ostrava,

 

V příloze č.5 je pak uveden celkový přehled hodnocení prezentace metodiky TRIZ posluchači výukových resp. seznamovacích kurzů (studenty a pracovníky firem).

 

V oblasti spolupráce se zahraničními pracovišti zabývající se metodikou TRIZ byly   udržovány kontakty styky s:

–          St. Peterburg, prof. Čečurin, Rusko,

–          Krasnojarsk, prof. Berdonosov, Rusko,

–          Moskva, prof. Gasanov, Rusko,

–          Milano, prof. Cascini, Itálie,

–          Twente, Ing. Suškov, Holandsko,

–          Bath, prof. Bogatyrev, V. Británie.

–          Strasbourg, prof. Cavaluchi, Francie,

–          Minsk, Ing. Igor Devojno, Bělorusko,

–          Bratislava, prof. Polčák, Slovensko.

–          Melbourne, prof. Bielski, Austrálie

–          Ing. Jirman se zúčastnil konference ETRIA, Lisabon, Portugalsko

 

Dne 26. a 27.4. se zúčastnili doc. Bušov a Ing. Jirman přednášky Ing. Suškova na půdě ANF Siemens Data v Brně. Přednáška byla orientována na aplikace v softverovém inženýrství.

 

Dne 20.6.2012  uspořádalo TRIZing, o.s. dvouhodinovou přednášku předního odborníka na zavádění metodiky TRIZ – prof. J.  Bielského z Royal Melbourne Institute of Technology – na téma „Poznávací proces a význam metodiky TRIZ pro nalézání inovativních řešení“, (viz příl.4). Textové podklady této přednášky jsou k dispozici.

 

1c) Aktivní účast na konferencích:

–          Bušov B., Bartlová M.: Using TechOptimizer in Engineering Education. Proc. Conf.

New Trends in Physics, pp. 201-204, BUT Brno, Oct.  11-12,2012.

–          Bušov B., Bartlová M., Dobis P.: Physics and Technology, Theory and Practice. Edulearn , 12th Proc. (CD), Barcelona, Spain, July 2-4, 2012.

–          Plánované publikace referátů na konferencích v roce 2013:

–          8th Conf. on Physics Teaching in Engineering Education, Aveiro, Portugalsko, 22-24.5.2013

–          European Soc. for Engineering Education, Leuven, Belgie, 16-20.9.2013.

 

1d)  Pro výuku   předmětu MPRI (Magisterský, Projektové řízení inovací) na ÚVEE FEKT

byly inovovány slajdy.ppt pro výuku MPRI, téma Root Cause Analysis (RCA+) od, ing. Suškova, působícího na Univerzitě v Twente. (překlad doc. Bušov).

Dále je připravena reedice studijních textů „Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ“ (Ing. Igor Devojno, překlad doc. Bušov).

Obdrželi jsme nabídku k překladu knihy – „Denis- vynálezce“,  rozsah 127 stran od  G. Ivanova.  Určeno k rozvíjení vynálezcovských schopností dětí  mladšího a středního školního věku.

  1. Zpráva o stavu hospodaření ke dni 21.prosince 2012:

Příjmy byly tvořeny členskými příspěvky (400/200 Kč), sponzorskými dary a dále z příjmů z organizace seznamovacího kurzu  „Metodika TRIZ“.

 

Výdaje byly určeny na nákup kancelářských potřeb, ,vypracování podkladů pro kurz, dále k úhradě nákladů na organizací kurzu (studijní texty, CD, knihy a občerstvení), na úhradu literatury z pozůstalosti doc. Dostála a na náklady související s přednáškovým pobytem pro. J. Bielského z Austrálie.

Za vedení konta  do 29.11.2012  banka zaúčtovala částku 4 Kč.

 

Příjmy

17.742,20 Kč

Vydání

17.635,00 Kř

Zůstatek v hotovosti

7,00 Kč

Zůstatek na kontě

100,20 Kč

V příštím roce výbor předpokládá dále využití prostředků na podporu prezentace

výsledků TRIZ na konferencích (publikační poplatky) věnovaných pedagogické

problematice, případně k nákupu literatury a hrazení výdajů spojených s překladem

do češtiny.

 

3. Webová stránka TRIZing

3.1  Byla projednána možnost  podání žádosti o přijetí do mezinárodní organizace MATRIZ.

Vzhledem k dosavadním příjmům a aktuálním potřebám TRIZing o.s., jsme se rozhodli v současné době neusilovat o členství (výše členského poplatku činí 1.000 $).

3.2  Byly získány materiály zabývající se problematikou TRIZ  (pozůstalost po

Doc. Ing. V. Dostálovi, CSc.) ,  které jsou zpracovávány pro publikaci na  www.triz.cz.-

3.3. Byla zpracována a publikovaná stránka TRIZing na internetu : www.triz.cz, která bude       doplněna informacemi o získané literatuře, kontaktními adresami členů TRIZing,o.s.

Další internetové adresy zabývající se problematikou TRIZ:

www.triz4u.com.

www.triz-summit.ru

www.trizway.com

www.triz-profi.com

Žádáme návštěvníky této stránky o připomínky, případně o další návrhy rozšiřující informaci o aktivitách TRIZ v rámci ČR  a SR.

 

  1. 4.      Plán činnosti na rok 2013 předpokládá :

–          pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska,

–          organizovat další seznamovací a výukové kurzy věnované metodice TRIZ,

–          reedice  studijních textů  „Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ“,

–          překlad  knihy – „Denis-vynálezce“, od  G. Ivanova,

–          .

  1. Různé

Zapsal: Ing. J. Bartl, CSc.
Verifikoval: Doc. Ing. Fr. Veselka,CSc
V Brně dne 21.12.2012