Příčinně-následkový řetězec události (RCA+)

Root Cause Analysis (RCA+

PŘÍČINY A NÁSLEDKY
PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
aneb
JAK ZVIDITELNIT ROZPORY K ŘEŠENÍ
technikou Root Cause Analysis+ (RCA+)
v rámci metodiky Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ).

Tento text vysvětluje analytickou metodiku (techniku), jak modelovat řešený problém tak, aby byly zviditelněny rozpory, jakožto příčiny vzniku problémů.

Tato 32 stránková publikace slouží jako studijní text pro posluchače kurzu MPRI-Magisterský, Projektové řízení inovací, FEKT VUT v Brně.

Autor:        Ing. Valerij Suškov, PhD.
Překlad:    Doc. Ing. Bohuslav BUŠOV, CSc.

Root Conflict Analysis (RCA+) je relativně nový doplněk do řady nástrojů a technik známých z metodiky TRIZ.  RCA+ je založen na filosofii metodiky TRIZ, filosofii  generování nových nápadů založených na vyřešení rozporů.
Tento doplněk pomáhá zviditelnit, doslova zmapovat a zvládat složitost  invenčních problémů, a to identifikováním a  vizualizováním rozporů včetně jejich příčin, ze kterých se obvykle skládá složitý problém.
Modelování problému pomocí RCA+ pomáhá také ozřejmit vztahy mezi rozpory, aby tím bylo usnadněno rozhodování, který rozpor je kořenový, který vybrat k řešení.

RCA+ modelování se používá v rámci řešení tří typů úkolů:

  1. Pro řešení konkrétních problémů vztahujících se k určitému konkrétnímu produktu, službě nebo procesu  (jako např. – eliminovat selhání konkrétního produktu), nebo – zvýšit prodej konkrétní služby produkované konkrétní firmou).
  2. Pro řešení širokého spektra problémů vztahujících se k celé třídě produktů, procesů nebo služeb  (např. – prevence potopení všech typů lodí, – eliminace možných chyb pilotů během letu, – eliminace chyb operátorů v call centrech, atd.)
  3. Pro prognózování a eliminování možných a potenciálních selhání v rámci systémů a procesů (např. identifikování možných příčin selhání projektů).

Modelování pomocí Root Cause Analysis (RCA+) bylo vyvinuto na základě využití tří metodologií / jejich částí:

  • Příčinně-následkových řetězců (Cause Effect Chains), které byly součástí klasické Root Cause Analysis, techniky původně vyvinuté pro zkoumání příčin nehod, především v letectví,
  • Teorie omezení (Theory of Constrains), vypracované E. Goldratem pro identifikování úzkých míst v podnikatelských činnostech,
  • Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ), konkrétně části věnované formulování rozporů (administrativního, technického a fyzikálního), jako východisek (odrazových prken) pro hledání řešení invenčních problémů.

 Tento text obsahuje čtyři části:
Algoritmus modelování RCA+ a sestavování RCA+ diagramů.
Doporučení pro výběr rozporů ze sestavených  RCA+ diagramů.
Případová studie.
Slovník termínů