Stanovy TRIZing, z.s.

 1. Základní ustanovení
  1. Česká asociace s názvem TRIZing, o.s. (v angličtině Czech Association „TRIZing“) je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb.
  2. TRIZing, o.s. spojuje svoje členy na základě společných zájmů na poli výzkumu, vývoje, aplikací, vzdělávání a popularizování inovační technologie založené na metodologii Tvorba a řešení inovačních zadání – TRIZ, zakladatelem které byl Genrich Saulovič Altšuller.
  3. TRIZing, o.s. má působnost na území České republiky.
  4. Sídlem TRIZing, o.s. a korespondenční adresou je Brno,  Technická 10, 616 00 Brno.
 2. Cíl činnosti
  1. Česká asociace „TRIZing“, o.s. je zájmovou organizací, jejímž posláním je zkvalitňování vzdělávacího procesu a praktické přípravy studentů na reálné inovační procesy prostřednictvím analyticko – řešitelských nástrojů metodologie TRIZ, vzájemná výměna informací mezi členy a pedagogickými pracovníky, popularizace a šíření metodologie TRIZ ve vzdělávacím procesu a v praxi, a to vše na podporu uplatnění absolventů studia a inženýrů, na podporu konkurenceschopnosti produktů a procesů v praxi České republiky.
  2. Hlavní programové úkoly TRIZing, o.s.:

2.1  Rozvíjet inovační schopnosti svých členů na základě metodologie TRIZ.

2.2  Rozvíjet metodologii TRIZ jako analyticko – řešitelský inovační nástroj.

2.3  Přispívat k řešení konkrétních inovačních problémů v praxi.

2.4  Budovat informační databázi o nástrojích TRIZ, o domácích a zahraničních publikacích.

2.5  Organizovat semináře, konference a různé vzdělávací, tréninkové a popularizační aktivity.

2.6  Organizovat překlady, vypracování a expertní evaluaci studijních a tréninkových materiálů, organizovat propagační a vydavatelskou činnost k metodologii TRIZ.

2.7  Navazovat styky se zahraničními partnery, navázat a udržovat členství v Mezinárodní asociaci TRIZ (MATRIZ).

2.8  Přispívat ke zvyšování kvalifikace členů v souladu s požadavky Mezinárodní asociace TRIZ – MATRIZ a provádět certifikaci svých členů.

 1. Členství
  1. Členem TRIZing, o.s., se může stát každý, kdo je svojí činností spjat se vzděláváním nebo s aplikacemi metodologie TRIZ v inovačních aktivitách firem. Členství je otevřeno studentům, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům v různých oborech praxe.
  2. Členství je individuální. Dokladem o členství, po odsouhlasení výborem, je registrační přihláška a potvrzení o zaplacení členského příspěvku.
  3. Člen má právo spolurozhodovat o činnosti, být informován o činnosti a podílet se na všech aktivitách.
  4. Povinností člena je dodržovat stanovy, podporovat programové cíle a platit stanovené členské příspěvky.
  5. Členství může být ukončeno na základě vlastní písemné žádosti, nebo rozhodnutím výboru pro takovou činnost, která je v zásadním rozporu se stanovami TRIZing, o.s., či pro neplacení členských příspěvků.
 1. Orgány
  1. Nejvyšším orgánem TRIZing, o.s. je valná hromada, kterou svolává výbor řádně alespoň jedenkrát za dva roky. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách, volí a odvolává pětičlenný výbor a revizora.
  2. Valné hromady se mají právo účastnit všichni členové TRIZing, o.s.
  3. Valná hromada je schopná usnášení, byla-li řádně svolána. Člen se může nechat zastupovat jiným členem na základě udělené plné moci. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných.
  4. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to alespoň polovina členů.
  5. Výbor ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, tajemníka, pokladníka.
   Na členství ve výboru mohou kandidovat jen členové, kteří se v minulosti již aktivně zapojili do činnosti.
  6. Jménem TRIZing, o.s. vystupuje navenek předseda, ve zvláštních případech pověřený člen výboru.
  7. Výbor řídí činnost mezi jednáními valné hromady a pracuje v souladu organizačním řádem schváleným valnou hromadou. Výbor jedná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Usnesení jsou platná, jsou-li přijata nadpoloviční většinou všech zvolených členů výboru.
 2. Zásady hospodaření
  1. TRIZing, o.s. hospodaří v souladu s platnými právními normami se svým majetkem, jehož zdroji jsou: členské příspěvky, dary, odkazy, dotace, finanční prostředky z grantů, případně zisky z vlastního podnikání, které bude mít charakter pouze vedlejší činnosti.
  2. Výše členského příspěvku je stanovena na jednání členské schůze vždy na následující kalendářní rok a pro případ, že by se nekonalo jednání členské schůze, také na rok další.
   Pro rok 2011 je stanoven členský příspěvek na částku plný členský příspěvek 400 Kč a snížený členský příspěvek 200 Kč pro studenty a seniory. Tyto částky budou zvýšeny o příspěvek do Mezinárodní asociace TRIZ (MATRIZ).
  3. Nový člen TRIZing, o.s. hradí členský příspěvek v celé výši platné pro daný kalendářní rok v době vzniku jeho členství.
  4. Pokud členství jakýmkoliv způsobem zanikne, člen nemá nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku, ani jeho části.
  5. Výši členských příspěvků, rozpočet a zprávu o hospodaření schvaluje valná hromada.
 3. Závěrečná ustanovení.
 1. Změny stanov schvaluje valná hromada členů.
 2. Spory uvnitř TRIZing, o.s. řeší výbor, resp. revizor.
 3. O případném zániku TRIZing, o.s. rozhoduje valná hromada.
 4. O majetkovém vypořádání v   případě zániku rozhoduje výbor.

V Brně dne 9.3.2011

Podpis předsedy

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.