Usnesení Valné hromady TRIZing, z.s., březen 2016

Usnesení valné hromady zapsaného spolku „TRIZing, z.s.“ dne 31. 3. 2016, GONG, Vítkovice, Ostrava

Po zahájení valné hromady doc. Ing. B. Bušovem, CSc. byl schválen jednací řád valné hromady a dále byly zvoleny komise:
– volební ve složení, Radim Otisk, David Šimek a
– návrhová ve složení Milada Bartlová, Vladimír Dostál

 1. V hlasování byli zvolení členové výboru TRIZing.
  • předseda –  doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.
  • místopředseda –  Ing. Vladimír Dostál
  • tajemník –  doc. RNDr, Milada  Bartová, Ph.D.,
  • revizor – doc. Ing. František Veselka, CSc.
  • pokladník – Bc. Anna Bušovová.
  • člen výboru – doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  • člen výboru – Ing. Radim Otisk

Členové výboru byli schváleni všemi hlasy.

 1. Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. přednesl Zprávu o činnosti za plynulé období, která obsahovala přehled aktivit TRIZing o.s. zahrnující oblasti spolupráce s VŠ a organizacemi v ČR a v zahraničí, publikace s tématikou TRIZ, aktivní prezentace na konferencích s tématikou TRIZ,  dále v oblasti uplatňování metodiky TRIZ ve firmách a ve výuce TRIZ na VŠ. Současně přednesl Zprávu o hospodaření za uplynulé období.
 2. V diskusi byly přijaty návrhy do plánu další činnosti asociace TRIZing, ze kterých vyplynul Plán činnosti na rok 2016:, další návrhy do plánu na r. 2016 (mailem) je možné zaslat předsedovi.
 • pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách, (Bušov, všichni) celoročně,
 • připravit texty pro popularizační články v regionálních / celostátních médiích, (Bušov, Dostál, Otisk, Černý, Ošťádal, ).
 • dohledat historické popularizační články (TT, VTM, Rovnost, Technický magazín, Kolokvia…) průběžně,
 • připravit propagační materiály (informační letáky) pro různé cílové skupiny (studenti, firmy, management, ministerstva, náměty-co by měl materiál obsahovat- poskytnou všichni členové) (Bartl, Bušov, Šimek, Otisk, Žídek, Dostál, Lacko, Palčák),
 • ve firmách oslovovat vrcholové manažery a ředitele a získávat je pro podporu aplikací metodiky TRIZ při řešení inovačních projektů, (Otisk, Dostál, všichni), průběžně,
 • získat pro metodiku TRIZ pracovníky institucí zainteresovaných na inovacích a konkurenceschopnosti firem, (Žídek, Otisk, Lacko, Dostál, Rybníček, všichni), průběžně,
 • dále zkvalitňovat výuku TRIZ na VŠ v ČR (výměna studijních osnov, výměna praktických zkušeností s výukou na jednotlivých školách, zlepšit informovanost studentů o kurzech TRIZ obecně a také v rámci předmětů 1. ročníku studia), (Bušov. Žídek, Lacko, ostatní),
 • jednodenní motivační seminář „seznámení s TRIZ“ pro veřejnost s aktivním vystoupením členů TRIZing, (Bartl, Dostál, Bušov, všichni),
 • posílit komunikaci a četnost setkávání členů TRIZing – e-mailem, telefonem, osobně, na triz.cz , všichni, průběžně
 • aktualizovat www stránky TRIZing,
 • zvážit možnost překladu a vydání knihy Denis vynálezce od G. Ivanova  (Bušov),
 • posoudit dotační programy na různých úrovních (ČR, JmK) a ucházet se o podporu aktivit TRIZing formou projektu, možnost společných projektů – TRIZing, VUT Brno, VŠB Ostrava, TopFunction,……. (Bartlová, Žídek, Lacko, všichni, průběžně),
 • posoudit možnosti vzájemně výhodné spolupráce s asociací TRIZ na Slovensku (doc. Palčák), setkání, výměna zkušeností. (Bušov, Palčák).
 1. Členům byly předány publikace:
  I. Belski: Zlepši svoje přemýšlení analýzou látek a polí.
  G.  S.Altšuller a následovníci: ARIZ 85 C
 2. Různé: V rozpravě byly diskutovány různé možné formy propagace a rozšíření metody TRIZ a překážky většího využívání této metody v ČR a na Slovensku.

Valná hromada:

 1. Schvaluje Zprávu o činosti za uplynulé období. Všemi hlasy
 2. Schvaluje Zprávu o hospodaření za uplynulé období. Všemi hlasy
 3. Schvaluje nové členy – individuální člen: prof. ing. Michael Valášek, DrSc.,

– dva kolektivní členy:

Moravskoslezský automobilový klastr, Ostrava,
INDUS International, s.r.o. Brno.

V případě kolektivních členů členský příspěvek činí 1.000,- Kč.

Valná hromada schvaluje výši odvodů pro TRIZing z.s. ve výši  2  – 4 % (podle uvážení člena) v případech  komerčních aktivit a činností členů využívajících know-how TRIZing z.s.

 1. Schvaluje plán činnosti na rok 2016
 2. Ukládá výboru zorganizovat několik pracovních schůzek, kde budou projednávány způsoby řešení jednotlivých vytyčených úkolů z Plánu na r. 2016.
 3. Z diskuse: Návrhy na doplnění plánu činnosti na rok 2016 lze zaslat e-mailem předsedovi. Patentové aktivity upřesní doc. Veselka.
 4. Předpokládaný termín Workshopu na FEKT VUT, květen 2016.

Přílohy usnesení:

 1. Prezenční listina valné hromady TRIZing, z.s.
 2. Zpráva o činnosti TRIZing. z.s.
 3. Několik zmocnění (omluvených členů z VH)  pro hlasování na VH.

Členové TRIZing, kteří nebyli přítomni na VH a zaplatí členský příspěvek na r. 2016, obdrží výše uvedené dvě publikace poštou nebo při domluvené návštěvě TRIZing, z.s. na FEKT VUT v Brně.

Za návrhovou komisi: Milada Bartlová,

Zápis ověřil: Josef Bartl, Bohuslav Bušov, František Veselka