Usnesení TRIZing, z.s, 2015

Usnesení valné hromady občanského sdružení

„TRIZing, o.s.“ dne 21.1. 2015 v Brně, ÚVEE FEKT, Technická 12

Po zahájení valné hromady doc. Ing. B. Bušovem, CSc.
byl schválen jednací řád valné hromady a dále byly zvoleny komise:
volební ve složení Aleš Pörner, Milada Bartlová.
a návrhová ve složení Radim Otisk, Milada Bartlová

V hlasování byli zvolení členové výboru TRIZing.

  • čestný předseda in memoriam – doc. Ing. Vladimír Dostál, CSc.
  • předseda –  doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.
  • místopředseda –  Ing. Vladimír Dostál
  • tajemník –  Ing. Josef Bartl, CSc.
  • revizor – doc. Ing. František Veselka, CSc.
  • pokladník – Ing. Michaela Ulbrychová.
  • člen výboru – doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
  • člen výboru – Ing. Radim Otisk

O výboru bylo hlasováno a blok a byl schálem všemi hlasy.

Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. přednesl Zprávu o činnosti za plynulé období, která obsahovala přehled aktivit TRIZing o.s. zahrnující oblasti spolupráce s VŠ a organizacemi v ČR a v zahraničí, publikace s tématikou TRIZ, aktivní prezentace na konferencích s tématikou TRIZ,  dále v oblasti uplatňování metodiky TRIZ ve firmách a ve výuce TRIZ na VŠ, viz Přílohy 1, 2. Oznámil přijetí TRIZing, o.s. do Mezinárodní asociace TRIZ s možností certifikace dalších členů. Současně přednesl Zprávu o hospodaření za uplynulé období.

 1. V diskusi byly přijaty návrhy do plánu další činnosti asociace TRIZing, ze kterých vyplynul Plán činnosti na rok 2015:
 • pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách, (Bušov, všichni)
  celoročně,
 • připravit texty pro popularizační články v regionálních / celostátních médiích, (Bušov, Dostál, Otisk, Černý, Ošťádal, Perner,). Bušov dohledá historické popularizační články (TT, VTM, Rovnost, Technický magazín, Kolokvia…)
  průběžně,
 • připravit propagační materiály (informační letáky) pro různé cílové skupiny (studenti, firmy, management, ministerstva, náměty-co by mě materiál obsahovat- poskytnou všichni členové) (Bartl, Bušov, Šimek, Otisk, Žídek, Dostál, Lacko, Palčák),
  květen,
 • ve firmách oslovovat i vrcholové manažery a ředitele a získávat je pro podporu aplikací metodiky TRIZ při řešení inovačních projektů, (Otisk, Dostál, všichni), průběžně,
 • získat pro metodiku TRIZ pracovníky institucí zainteresovaných na inovacích a konkurenceschopnosti firem, (Žídek, Otisk, Lacko, Dostál, Rybníček, všichni), průběžně,
 • dále zkvalitňovat výuku TRIZ na VŠ v ČR (výměna studijních osnov, výměna praktických a zkušeností s výukou na jednotlivých školách, zlepšit informovanost studentů o kurzech TRIZ obecně a také v rámci předmětů 1. ročníku studia), (Bušov. Žídek, Lacko, ostatní, osnovy do konce února, leták pro studenty do konce března)
 • jednodenní motivační seminář „seznámení s TRIZ“ pro veřejnost s aktivním vystoupením členů TRIZing, (Bartl, Dostál, Bušov, všichni),
  3 týden v květnu,
 • pracovní seminář na téma aplikací TRIZ, výroční schůze TRIZing,, návštěva centra Vítkovice-dolní oblast‘, (Brno, Ostrava-Vítkovice?) (Bušov, Otisk, Dostál),
  listopad
 • posílit komunikaci a četnost setkávání členů TRIZing – e-mailem, telefonem, osobně, na triz.cz , všichni,
  průběžně
 • aktualizovat www stránky TRIZing, doplnit o diskuzní fórum: a) po přihlášení pouze pro členy TRIZing, b) volně přístupné veřejnosti, (Šimek, Bušovová, Dudáš, ostatní) březen,
 • připravit k vydání knihu TRIZ4you od prof. J. Bielského
  (Bušov, Šimek, Bušovová),
  červen
 • zvážit možnost překladu a vydání knihy Denis vynálezce od G. Ivanova
  (Bušov)
  červenec
 • posoudit dotační programy na různých úrovních (ČR, JmK) a ucházet se o podporu aktivit TRIZing formou projektu, možnost společných projektů – TRIZing, VUT Brno, VŠB Ostrava, TopFunction,……. (Bartlová, Žídek, Lacko, všichni,…., průběžně),
  březen
 • vyhledávat podporu pro vytváření center kreativity v jednotlivých krajích a následně pro centra proškolit kouče pro výuku a aplikace TRIZ, (Dostál, Bušov, Otisk,všichni, průběžně)
 • připravit širší obsah možného projektu ve smyslu „co TRIZ nabízí“, tzn., variantní názvy projektu, cílové skupiny, výstupy– které by mohly vznikat v projektech, přepokládané činnosti nutné pro vznik výstupů (Bušov, Lacko, Dostál, Žídek, Bartlová, Otisk,)
  Obsah bychom pak modifikovali podle cílů vybraného dotačního programu (viz předchozí bod). Jde o to, abychom měli „hrubotext“ připraven na papíře…. duben/květen
 • posoudit možnosti vzájemně výhodné spolupráce s asociací TRIZ na Slovensku (doc. Palčák), setkání, výměna zkušeností. (Bušov, Palčák).
  Při vhodné příležitosti v Bratislavě
 1. Členům byly předány publikace:
  1. Sestavování RCA+ řetězců, 2. Pohádky-záhadky, 3. Co na to vynálezce,
  4. Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ.
 2. Různé: V rozpravě byly diskutovány různé možné formy propagace a rozšíření metody TRIZ a překážky většího využívání této metody v ČR a na SLovensku.

Valná hromada:

 1. Schvaluje Zprávu o činosti za uplynulé období. Všemi hlasy
 2. Schvaluje Zprávu o hospodaření za uplynulé období. Všemi hlasy
 3. Schvaluje nové členy – Ing. Milan Gondek, Ing. Luboš Ostrý, Ing. Jaromír Ošťádal, doc. Ing. Jan Žídek., doc. Ing. František Palčák, Bc. David Šimek, Bc. Juraj Dudáš, Anna Bušovová, Ulbrychová Michaela, Ulbrychová Anett.  Všemi hlasy
 4. Rozhodla, v souvislosti členstvím TRIZing o.s. v Mezinárodní asociaci MATRIZ, nezvyšovat výši členských příspěvků 400/200 Kč/rok. Rozhodnutí bylo jednomyslné
 5. Svaluje plán činnosti na rok 2015 Všemi hlasy
 6. Ukládá výboru zorganizovat několik pracovních schůzek, kde budou projednáván způsoby řešení jednotlivých vytyčených úkolů z Plánu na r. 2015.

Za návrhovou komisi: Milada Bartlová, Radim Otisk

Zápis ověřil: Josef Bartl, Bohuslav Bušov

Přílohy usnesení:

Seznam členů TRIZing, o.s.:

Příjmení, titul Organizace Podpis
1 Bartl Josef,
Ing. CSc.
FEKT VUT v Brně, důchodce
2 Bartlová Milada, Doc. RNDr. Ph.D FEKT VUT v Brně
3 Bušov Bohuslav Doc. Ing. CSc. FEKT VUT v Brně
4 Bušovová Anna Mendelova Univerzita  Brno, studentka
5 Černý Jaromír, Ing. Ph.D FAME UTB Zlín, důchodce
6 Vladimir Dostál, Ing. Top Function, VTPO Ostrava-Pustkovec
7 Dudáš Juraj, Bc. FEKT VUT v Brně,student
8 Gondek Milan Kollmorgen s.r.o. Modřice omluven
9 Bronislav Lacko, Doc. Ing. CSc. FSI VUT v Brně
10 Ostrý Luboš, Ing. Kuličkové šrouby TOS Kuřim omluven
11 Ošťádal  Jaromír, Ing. důchodce
12 Otisk Radim, Ing. Vítkovice, důchodce
13 Palčák FrantišekDoc. Ing. Ph.D Bratislava STU FS omluven
14 Aleš Porner OSVČ
15 Jan Rybníček,
Ing. Ph.D
Centre of Excellence Prague, s.r.o., Praha 8
16 Šimek David, Bc. FEKT VUT v Brně, student
17 Ulbrychová Anett Geodet
18 Ulbrychová Michaela FAST VUT v Brně, účetní projektu ADMAS
19 Veselka František,
Doc. Ing. CSc.
FEKT VUT v Brně omluven
20 Žídek Jan, Doc. Ing, CSc. VŠB Ostrava

V Brně dne 29. 1.2015