Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ

Studijní skripta: Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ.
Určeno pro studenty magisterského kurzu MPRI (Projektové řízení inovací) na FEKT VUT v Brně a pro inženýry ve vývoji, konstrukci a technologii.

Skriptum je věnováno výkladu efektivních metod určených jak pro formulování správných a správně formulovaných inovačních zadání (2. část knihy), tak pro řešení odvozených technických inovačních úloh (3. část).
Jak správně stanovit technické inovační zadání a odhalit v něm technickou inovační úlohu? Jak nalézt úlohu, kterou nemusí tušit ani specialista pracující v dané oblasti techniky? Jakými metodami řešit takovou úlohu? Jak posoudit perspektivnost nalezeného koncepčního řešení?  Na tyto otázky lze nalézt odpovědi v textu skript.

Komu je určena tato kniha?
   Technik v této knize nalezne konkrétní praktická doporučení, jak systematicky analyzovat technický objekt, jak formulovat inovační zadání a technické úlohy, a také jak tyto úlohy efektivně řešit. Četné příklady pomohou technikovi pochopit jednotlivá doporučení a spatřit analogie ve „svých“ problémech.
   Manažér, seznámený s metodami formulace zadání a řešení úloh, může efektivněji organizovat práci svého týmu, orientovat své lidi na využívání skutečně efektivních metod a očekávat od svých lidí více tvůrčích činů. Kromě toho, manažér v knize nalezne srozumitelná kritéria k oceňování technických řešení předkládaných jeho lidmi a může proto snáze přijímat správná rozhodnutí o tom, či jiném návrhu.
    Vyučující v této knize nalezne obšírný materiál pro vedení cvičení k osvojení metod zdokonalování techniky. Vyložené metody formulování i řešení problémů, způsobem „krok za krokem“, usnadňují vedení praktických  cvičení a seminářů. Velké množství řešených příkladů poskytuje dobrý ilustrativní materiál a inspirativní podklad k vedení odborného kurzu jakékoliv technické specializace.
    Vynálezce v této knize nalezne netriviální a netradiční postupy řešení technických problémů, metody vedoucí k nalezení východisek z technických problémových situací, metody, které již možná z části a intuitivně používal.
    Student v této knize nalezne koncentrát užitečných znalostí, které mu pomohou novým způsobem vnímat a chápat svět technických systémů, efektivněji používat vědomosti získané během studia technických předmětů. Těmito znalostmi, nabytými dovednostmi a kultivováním svých tvůrčích schopností může student výrazně posílit svoje sebevědomí a potřebnou adaptabilitu stále více vyžadovanou v rychle se měnících podmínkách praxe.
    Každý, komu není cizí fenomém tvůrčí práce a seberealizace, nalezne v knize množství zajímavých a praktických doporučení zaměřených na zvýšení analytických a řešitelských schopností, na zvýšení svého tvůrčího potenciálu.