Zpráva o činnosti TRIZing, 2012-2015

NÁVRH PROGRAMU valné hromady TRIZing, o.s. a ZPRÁVA O ČINNOSTI

Návrh programu jednání Valné hromady:‘

1. Zahájení (B. Bušov)

2.Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (tajemník J. Bartl).

3.Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

 

 1. ZPRÁVA O ČINNOSTI TRIZing, o.s. za uplynulé období (spolupráce s VŠ a podniky v ČR a v zahraničí, přijetí TRIZing do MATRIZu, certifikace, výuka TRIZ na VUT v Brně a ostatních VŠ v ČR), přednášky a semináře v podnicích, webová stránka sdružení TRIZing,

 

(PŘÍLOHA č.1 – přehled činností v letech 2012-2014,

(PŘÍLOHA č.2 – odezvy na téma TRIZ od posluchačů na školách a ve firmách,

5. Zpráva o kontrole pokladní knihy a kontrola účetnictví.

(vstup TRIZing do MATRIZu, členské příspěvky, viz bod 3.5 Stanov).

6. Schválení zprávy o aktivitách sdružení TRIZing za uplynulé období včetně zprávy o kontrole účetnictví.

7. Přijetí nových členů

8. Plán činnosti na rok 2015

9. Různé

 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI  TRIZing, o.s. za období 2012-2014

 Předkládá     Doc. Ing. B. Bušov, CSc, předseda TRIZing, o.s.

Obsah:

4.1. Přehled aktivit TRIZing o.s.,

a) spolupráce s vysokými školami a organizacemi v ČR a  v zahraničí,
b) publikace
c) příspěvky na konferencích
d) uplatnění metodiky TRIZ
e) výuka TRIZ na VŠ,
f) přijetí TRIZing do MATRIZ a certifikace členů

4.2. Kontrola Pokladní knihy,

4.3. Webová stránka TRIZing (přírůstky literatury s tématikou TRIZ),

4.4. Plán činnosti na rok 2015,

——————————————————————————————


 

 4.1 Přehled aktivit TRIZing o.s. v roce 2014

1a) spolupráce s vysokými školami a organizacemi v ČR a  v zahraničí

Doc. Bušov je spoluřešitelem projektu „Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně“ (proděkan Fiedler), 2012-2015.

V rámci projektu bylo zakoupeno 15 akademických licencí Goldfire Innovator na učebnu pro potřeby výuky předmětu M- PRI, -projektové řízení inovací, kde metodika TRIZ je hlavní téma. Kromě toho byly z téhož projektu prodlouženy dvě samostatné licence Goldfire na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky v r. 2012. V roce 2013 a 2014 a 2015 byla udržována jedna licence nad rámec15 akademických licencí.

Byl vypracován stručný úvodní manuál pro práci s Goldfire Innovator.

V rámci projektu byl vypracován dotazník pro Analýzu silných a slabých stránek současného vzdělávání na magisterském stupni studia oboru, a to z hlediska podporování inovačního až invenčního myšlení u studentů magisterských studijních oborů.

V rámci projektu byla uskutečněna přednáška  pro vedoucí kateder FEKT, členy RADY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ na FEKT VUT v Brně s názvem: Podpora INVENCÍ a INOVACÍ v Komplexní inovaci studijních programů (15.10.2014)

Doc. Bušov byl spolupracovníkem projektu „Popularizace vědy“ (Dr. Kostelecká), řešeného na VUT v Brně v r. 2013-2014. V rámci tohoto projektu byly uskutečněna odborná a popularizační přednáška TRIZ pro Středoškoláky Integrované SŠ v Brně.

Pracovní kapacita tři pomocných vědeckých sil – studenti 3. ročníku studia, byla částečně využita pro editaci studijních podkladů do výuky metodiky TRIZ (D. Šimek-TRIZ4you, P. Šic-ZRTS).

V rámci jiného projektu řešeného na TU Liberec bylo pořízeno 10 akademických licencí Goldfire Innovator pro potřeby výuky (Ing. Jirman). V poslední roce byla spolupráce s TU Liberec minimální (Ing. P. Jirman).

Těsná spolupráce pokračovala s kolegy na VŠB Ostrava,

 • Fakulta strojního inženýrství – prof. Vladimír Mostýn,
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky proděkan doc. Jan Žídek.

V rámci VUT v Brně pokračovala spolupráce s kolegy na Fakultě strojního inženýrství,

 • Ústavem automatizace, doc. Lacko ,
 • Ústavem mechatroniky, prof. Březina.

V oblasti spolupráce se zahraničními pracovišti, která se zabývají metodikou TRIZ jsme byli v kontaktu:

 • Komsomolsk, Berdonosov, Rusko,
 • Melbourne, Bielski, Austrálie,
 • Twente, Suškov, Holandsko,
 • Minsk, Igor Devojno, Bělorusko,
 • Peterburg, prof. Čečurin, Rusko,
 • Moskva, prof. Gasanov, Rusko,
 • Firenze, prof. Cascini, Itálie,
 • Bath, prof. Bogatyrev, V. Británie.
 • Strasbourg, prof. Cavaluchi, Francie,
 • Bratislava, prof. Palčák, Slovensko.

V předchozích letech jsme v  Brně přijali jako hosty opakovaně Ing. Skuratoviče, Ing. Šmigelského,

Ing. Severince, Ing. Devojna, Ing. Gelementa, několikrát Ing. Suškova,

V r. 2012 jsme hostili prof. Jurije Bielského (s manželkou) z RTI Melbourne, který uskutečnil přednášku na VUT v Brně.

V r. 2014 jsme hostili prof. Berdonosova (s manželkou) z Komsomolska na Amuru, v rámci certifikačního řízení.

1 b) Publikace:
V r. 2014 byla podruhé vydána kniha G.S. Altšullera (hlavní autor TRIZ): Co na to vynálezce. Určeno pro základní a střední školy. Charakteristika knihy je na www.triz.cz.

V r. 2014 byla vydána studijní pomůcka od V. Suškova (Master TRIZ): RCA+, Root Cause Analysis, Průvodce sestavování příčinně následkového řetězce událostí ANEB jak zviditelnit rozpory k řešení v rámci metodiky TRIZ.  Charakteristika pomůcky je na www.triz.cz.

V r. 2013 byla podruhé vydány studijní skripta I. Devojna (Master TRIZ): Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ. Charakteristika skript je na www.triz.cz.

Byla přeložena a vydána kniha pro děti předškolního věku, ve spolupráci s Anatoly GINEM (Master TRIZ,www.trizway.com): Pohádky – záhadky od kocoura Potřeskina. Charakteristika www.triz.cz.

Připravujeme ve spolupráci s bývalým šéfredaktorem Technického týdeníku sérii popularizačních článků na téma „TRIZ a Zlaté medaile na MSV v Brně“.

Před ukončením se nachází korektura přeložené knihy J. Bielského (Master TRIZ): „TRIZ4you-improve your thinking“. Tato kniha netradičně, ale šířeji a přístupnou formou předkládá studentům část metodiky TRIZ, totiž tzv. Su-Field analýzu. Máme souhlas k vydání, jen času na finalizaci a přípravu k vydání není dost…Charakteristiku umístíme na na www.triz.cz.

Přeložena je kniha A. Gina (Master TRIZ): 150 tvůrčích zadání z prostředí, které nás obklopuje.
Určeno pro středoškoláky. Také vyžaduje korekturu a přípravu k vydání. Charakteristika bude na www.triz.cz.

Přeložena je také kniha G.S. Altšuller a A. Vertkina: Životní strategie tvůrčí osobnosti. Určeno pro dospělé, inženýry a psychology. Kontroverzní kniha. Vyžaduje korekturu, a případné vydání. Charakteristika bude na www.triz.cz

Přeložena je studijní pomůcka od J. Salamatova: Zákonitosti rozvoje technických systémů. Dosud vydáno jako pomůcka do výuky. Případné vydání by vyžadovalo dojednat autorská práva s autorem.

Obdrželi jsme nabídku k překladu knihy – „Denis – vynálezce“,  rozsah 127 stran od  předního autora a velmi zkušeného vynálezce, G. Ivanova (Master TRIZ).  Určeno k rozvíjení vynálezcovských schopností dětí  mladšího a středního školního věku. Máme vůli a kapacitu pustit se do překladu a vydání?

 

 

 

1c) Příspěvky na konferencích 2012-2014:

BUŠOV B., BARTLOVÁ M.: Using TechOptimizer in Engineering Education. Proc. Conf. New Trends in Physics, pp. 201-204, BUT Brno, Oct.  11-12,2012.

BUŠOV, B.; DOSTÁL, L.; VALENTA, J. Inovace laboratorní výuky v předmětu Elektrické přístroje. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2012. s.1-3. ISBN: 978-80-7231-865- 0.

BUŠOV B., BARTLOVÁ M., DOBIS P.: Physics and Technology, Theory and Practice. Edulearn , 12th Proc. (CD), Barcelona, Spain, July 2-4, 2012.

DOSTÁL,V., BUŠOV,B. MOSTYN, V.: TRIZ used for Improvement of active hinge of the car bonnet. In Proceeedings ETRIA TRIZ future conference 2013, Paris, France.

BUŠOV, B.; KNOFLÍČEK, R.; BARTLOVÁ, M.: Improvement the Evaluation of Innovation. In Mechatronica 2014, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

KATOLICKÝ, Z.; BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.: Turbojet Engine Innovation and TRIZ. In Mechatronica 2014, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

KATOLICKÝ, Z.; BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.: Small Turbojet Engine Innovation and TRIZ Instruments. In TRIZFest- 2014 International Conference Proceedings. Jablonec nad Nisou: 2014. s. 237-246.ISBN:978-0-692-27134- 6.

BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.: Improvement of Active Hinge of the Car Bonnet. In Mechatronica, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

 

Účast na konferencích

2012, Ing. Jirman se zúčastnil konference ETRIA, Lisabon,

2013, Doc. Bušov a Ing. Jirman se zúčastnili konference ETRIA, Paříž,

2014, Doc. Bušov, Ing. Jirman a prof. Polčák se zúčastnili konference MATRIZ, TRIZfest, Praha,

Příští TRIZfest MATRIZ se bude konat 10.-12. 9. 2015, Soul, J. Korea

Příští ETRIA Conference se bude konat v Berlíně.

1d) Uplatnění metodiky TRIZ

Metodika TRIZ je od r. 2009 částečně uplatňována v komisi pro udělování Zlatých medailí v rámci MSV v Brně, kde prezident TRIZing, o.s. pracuje jako tajemník. Každý rok je v rámci práce komise hodnoceno 30 – 40 exponátů. Nový koncept soutěže je hodnocen pozitivně. Připravujeme článek do Technického týdeníku.

V PŘÍLOZE č. 1 jsou uvedeny četné aktivity TRIZing, o.s., charakteru popularizační přednášky, vzdělávací krátkodobé přednášky nebo kurzy, aplikační workshopy v letech 2012, 2013 a 2014.

V PŘÍLOZE č. 2 na konci této zprávy je uveden celkový přehled hodnocení prezentací a nebo krátkodobých vzdělávacích kurzů s aplikacemi ve firmách. Graf potvrzuje, že metodika TRIZ je hodnocena studenty i pracovníky firem jako použitelná a přínosná pro školy i firmy. Jako konkrétní přiklad odezvy konstruktérů a technologů na metodiku TRIZ uvádíme graf odpovědí z firmy Siemens Drásov (29.7. a 8. a 9.12.2014). Po těchto třech dnech vzdělávání i aplikace v Siemens tato firma objednává další tři dny na počátek roku 2015.

1e) Výuka TRIZ na VŠ

 (VUT v Brně, VŠB Ostrava, TU Liberec, ČVUT Praha, ZČU Plzeň, TU Žilina, TU Košice)

Na VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, se uskutečňuje výuka TRIZ v rámci volitelného předmětu pro magisterský stupeň studia MPRI-Projektové řízení inovací. V pátem ročníku studia, 26 hodin přednášek a 26 hodin cvičení, z větší části cvičení s podporou Goldfire Innovator. Pro výuku   předmětu MPRI (Magisterský- Projektové řízení inovací) na ÚVEE FEKT jsou každoročně částečně inovovány studijní materiály. Pro výuku v tomto předmětu bylo pořízeno 15 akademických licencí Goldfire Innovator (licence 2012-2015).

Do výuky bylo nově zavedeno téma Root Cause Analysis (RCA+) a přeložena metodická pomůcka od ing. Valerije Suškova, působícího na Univerzitě v Twente. (překlad doc. Bušov).

Byla připravena reedice a vydán studijní text „Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ“ od ing. I. Devojna (překlad doc. Bušov).

Metodiku TRIZ a Goldfire Innovator částečně využívají ve výuce kolegové prof. Mostýn a doc. Žídek na VŠB Ostrava, Ing. Jirman na TU v Liberci.
V minulých letech metodiku TRIZ částečně používal prof. Valášek na ČVUT Praha, prof. Vostracký na ZČU Plzeň, prof. Polák na TU v Košicích, prof. Medvecký na TU v Žilině.
Od těchto jmenovaných profesorů nemáme aktuální informace.

 1f)  TRIZing, o.s. byla v r. 2014 přijata do mezinárodní asociace MATRIZ.

Členské poplatky za r. 2014 a na r. 2015 v celkové sumě 200 USD uhradil doc. Bušov.

Dosud byli z úrovně MATRIZ certifikováni doc. Bušov a Ing. Jirman. Členům, kteří se budou zajímat o certifikaci (požadované znalosti, výše poplatku,…) se doporučuje nahlédnutí na http://www.matriz.org.

2. Kontrola pokladní knihy, zpráva o stavu hospodaření ke dni 31.prosince 2014:

Příjmy v r. 2013 byly tvořeny pouze členskými příspěvky (400 a 200 Kč) a převodem zůstatku z roku 2012 ve výši 1123,59,-Kč.

Výdaje v roce 2013 byly určeny pouze na nákup nejnutnějších kancelářských  potřeb  (viz pokladní deník). V Pokladně zůstala na konci r. 2013  částka  555,59 Kč, která byla převedena na do r. 2014.

V roce 2014 byly příjmy rovněž tvořeny pouze členskými příspěvky a včetně částky převodu  z roku 2013, v celkové výši 2960 Kč.

Požádali jsem o přijetí do mezinárodní asociace TRIZ, MATRIZ. Členství  TRIZing o.s., v Mezinárodní asociaci  TRIZ  činí 100 USD/ročně. Byl uhrazen členský  poplatek  MATRIZ za rok 2014 a 2015, který včetně bankovního poplatku činil 7.107,08 Kč. Z účtu TRIZing o.s., byl tento výdaj hrazen pouze částkou 2.960,- Kč, zbývající částka byla kryta sponzorským darem.

 1. 1.1.2015 se převádí částka 9,18 Kč.

V r. 2015 plánujeme zorganizovat seznamovací a výukový seminář TRIZ pro další odbornou veřejnost. Předpokládáme vytvoření finanční částky pro krytí dalších výdajů souvisejících s materiály pro semináře, překlady literatury s tématikou TRIZ a případně pro podporu účasti na konferencích. S tématikou TRIZ.

Rozpočet bude vyrovnaný.

 

 1. Webová stránka TRIZing

Na stránkách TRIZing na internetu: www.triz.cz uveřejňujeme některé aktuality, zprávy, texty k tématu TRIZ. Pro zvýšení kvality těchto stránek bude potřeba častěji aktualizovat obsah a také modifikovat formu stránek. Připomínky, případně návrhy v tomto smyslu jsou vítány.

Další aktuální stránky věnované tématu TRIZ:

www.matriz.org www.trizway.com www.triz-profi.com www.triz-summit.ru www.triz.org
www.triz-journal.com www.trizland.ru www.xtriz.com www.aitriz.org, www.trizasia.com, www.osaka-gu.ac.jp, www.koreatrizcon.kr

 

Plán činnosti na rok 2015 předpokládá :

 •  pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska,
 • dále zkvalitňovat výuku metodiky TRIZ na VŠ v ČR,
 • organizovat další seznamovací a výukové kurzy metodiky TRIZ,
 • připravit k vydání knihu TRIZ4you od prof. J. Bielského (RMIT Melbourne),
 • posoudit možnost překladu a vydání knihy – „Denis-vynálezce“, od Ivanova (zemřel 18.1.2015),
 • posoudit dotační programy na různých úrovních (ČR, JmK) a ucházet se podporu aktivit TRIZing formou připraveného projektu,
 • připravit projekt v souladu se stanovami TRIZing, o.s. a požadavky některých dotačních titulů v ČR,
 • zavést diskusi se členy TRIZing, v souladu se stanovami, o možnostech další popularizace a zavádění TRIZ do školství a praxe.

Zpracoval doc. B. Bušov

V Brně 18.1.2015

 

PŘÍLOHA č. 1

2012 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

Vyžádaná přednáška k metodice TRIZ, kurz MCI-Master of Creativity and Innovation, DTO Ostrava. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro firmy v Automobilovém klastru firem, Ostrava. Ředitel Ing. Glogar, Ing. V. Dostál, doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky vývoje NAREX Česká Lípa. Doc. Veselka, doc. Bušov

Vyžádaná přednáška 3×3 h,TRIZ pro vývojové pracovníky ANF Siemens data, Brno. Doc. Bušov

Vyžádaná motivační přednáška pro vývojové pracovníky BROSE, Kopřivnice. Prof. Žídek, doc. Bušov

Vyžádaná přednáška 2×3 h,TRIZ a Goldfire Innovator pro st. bak. studia, FEKT VUT v Brně, doc. V. Jirsík. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky odd. strategie inovací na MPO, Ing. Gogela, prof. Žídek, Ing. Otisk, Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro studenty fakulty elektrotechniky, VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek

Vyžádaná přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro Ústav konstruování, TU Liberec. Ing. Jirman, doc. Bušov

Vyžádaná přednáška 2×3 h, TRIz a Goldfire Innovator pro řešitele projektu, FEKT VUT v Brně, Doc. J. Jirák. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška na téma TRIZ pro pracovníky SCaCP a Siemens, F.p.R., Ing. Patloka, Ing. Bradík. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška „TRIZ a praktické aplikace“ pro pracovníky SCaCP a WITTE Nejdek. Ing. Patloka. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška „TRIZ a Goldfire Inovator“ pro pracovník ČVUT Praha. Ing. Hána, Ing. Kašpar. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky vývoje VARROC light systems, Nový Jičín, Ing. Kropáč. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška „TRIZ na inovace“ pro OEZ Siemens, Letohrad, vývoje, Ing. Lipenský. Doc. Veselka, doc. Bušov

Vyžádaná přednáška TRIZ na semináři „Inovace turbín“ pro Siemens Turbíny, Brno, Ing. M. Kořista. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška TRIZ pro GŘ Vítkovice Power a ředitele klastru. Ing. Pecina, Ing. Gogela, Ing. Otisk. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška „TRIZ a Inovace“ pro ATAS Náchod. Doc. Veselka, doc. Bušov

Vyžádaná podpora inovačního týmu v Siemens Turbomachinery. Ing. M. Kořista, personalista, V. Heinz. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro akademické pracovníky VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek. Doc. Bušov

Seminář na téma „TRIZ a inovační projekty“ pro přizvané firmy z regionu, VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek. Doc. Bušov

——————————————————————————————————

Různé:  

 • Dne 26. a 27.4.2012 se zúčastnili doc. Bušov a Ing. Jirman přednášky Ing. Suškova na půdě ANF Siemens Data v Brně. Přednáška byla orientována na aplikace TRIZ v softverovém inženýrství.
 • Dne 20.6.2012  uspořádalo TRIZing, o.s. celodenní kurz na téma „Poznávací proces a význam metodiky TRIZ pro nalézání inovativních řešení“ . J.  Bielský z Royal Melbourne Institute of Technology.
 • Tajemník komise pro hodnocení exponátů přihlášených do soutěže o Zlatou medaili MSV 2012. Doc. Bušov

 2013 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

Přednáška pro pracovníky firmy HM Partners, Ostrava. Ing. Michálek. Doc. Bušov

Přednáška pro studenty kurzu Master of Creativity and Innovation (MCI), DTO, Čeladná. Prof. Petříková. Doc. Bušov.

Přednáška pro pracovníky katedry konstruování, TU Liberce. Doc. Mašín. Ing. Jirman. Doc. Bušov

Přednáška pro členské firmy Bezpečnostního klastru firem, Ing. Chlebiš. Doc. Bušov

Přednáška pro Vítkovice Power, GŘ Ing. Pecina,  . Ing. Otisk, doc. Bušov

Přednáška pro členské firmy Bezpečnostního klastru firem,  Ing. Chlebiš,, Doc. Bušov

Přednáška vývojové pracovníky BOCHEMIE, Bohumín. Doc. Bušov

Přednáška pro vývojové a provozní pracovníky Lighting Jihlava. Doc. Veselka, doc. Bušov

Přednášky pro členské firmy Moravskoslezského klastru firem. Ing. Glogar. Doc. Bušov                                                             *

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell TURBO, Brno. Doc. Bušov
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell AERO, Brno. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell ACS, Brno. Doc. Bušov

Přednáška pro vývojové pracovníky firmy BRANO, Hradec nad Moravicí. MAK. Ing. V. Dostál, doc. Bušov.

Přednáška pro inovační tým VÚHŽ, Dobrá u F. Místku, MAK, Ing. V. Dostál, doc. Bušov.

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky HVCC, Nový Jičín.  MAK, Ing. V. Dostál, B. Bušov

Vyžádaná přednáška pracovníky VÚHŽ, Dobrá u F. Místku.  Moravskoslezský automobilový klastr. Ing. V.Dostál

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky United Polymers, Hranice.  MAK, Ing. V. Dostál.
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky BRANO, Hradec n. Moravicí. MAK, Ing. V. Dostál,.

Vyžádaná přednáška pro management firmy ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro vývojové  pracovníky ABB ELSYNN, Brno, Ing. F. Bytešník. Doc. Bušov

„Inovace procesů ve zdravotnictví – přednášky a semináře v let. sem. ak. roku 2012/2013
UTB / FaME, 4. roč. komb. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý
Inovace – přednáška, seminář UTB / FaME, 5. roč. přes. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý

Vyžádaná přednáška „Inovace kluzného kontaktu“, BRUSH, ČEZ, Plzeň, (7.3.2013), Doc. Veselka

Různé:
– Posudek na FR-TI 1/374 „VF generátor pro ind. ohřev do 100 kW s ss. spínaným zdrojem“ , Doc. Veselka

– Tajemník komise pro hodnocení exponátů v soutěži o Zlatou medaili MSV 2014. Doc. Bušov

                                              

2014 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

Vyžádaný pracovní workshop pro vývojové pracovníky ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška do Kurzu Master of Creativity and Innovation, Dům techniky Ostrava, Čeladná. Doc. Bušov

Pracovní workshop pro manažerský kurz Master of Creativity and Innovation, DTOy Ostrava, Čeladná. Doc. Bušov

Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky Honeywell, Brno. Doc. Bušov

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky Honeywell, Brno. Doc. Bušov

Přednáška TRIZ pro manažery v kurzu Talent Innovation, Praha. Ing. Červený, Doc. Bušov

Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky VÍTKOVICE VHM, Ostrava. Ing. Dostál, prof. Žídek, doc. Bušov

Přednáška TRIZ a el. přístroje pro pracovníky konstrukce, obchodu, zkušebny a managementu v ABB. Doc. Bušov

Motivační přednáška TRIZ pro pracovníky SIEMENS Drásov, 29.7.2014. Doc. Bušov

Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky fy Holík, Zlín. Doc. Bušov

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky fy Holík, Zlín. Doc. Bušov

Pracovní workshop pro management firmy Holík, Zlín. Doc. Bušov

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky SIEMENS Drásov, 8.-9.12.2014. Doc. Bušov

 „Inovace – přednáška“, UTB / FaME, 5.roč. komb. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý

„Příprava výroby – přednáška“UTB /FaME, 3. roč. komb. studia Ekonomika a Management, Ing, Černý

Vyžádané posudky na příspěvky do sborníku mezinárodní konference TRIZfest 2014, Praha, 4.-6.9.2014 s názvy:

 • V. Berdonosov:TRIZ Evolutionary Approach – Main Points and Implementation.
 • A. Guin: Meeting With a Miracle“ as a Pedagogical Tool.
 • T. Kisela: RCA+ Evaluation Based on Vague Data.

 Učební pomůcka do volitelného kurzu MPRI:

PŘÍČINY A NÁSLEDKY PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ aneb Jak zviditelnit rozpory k řešení technikou Root Cause Analysis+ (RCA+) v rámci metodiky TRIZ.  Průvodce sestavováním příčinně následkových řetězců, Doc. Bušov

Různé:

– Příprava článku k tématu TRIZ ve spolupráci s Mgr. Janem Baltusem, bývalým dlouholetým šéfredaktora technického týdeníku. Doc. Bušov

Prezentace TRIZ prostřednictví firmy IVITERA na http://www.managementnews.cz/portal/template/EcNewsArticleDetail/id/2314619, Doc. Bušov (12.11.2014)

Testování 86 studentů 1. ročníku, mezinárodní experiment J. Bielského, 5 testovaných skupin, Su-Field Analysis,

– Tajemník komise pro hodnocení exponátů v soutěži o Zlatou medaili MSV 2014. Doc. Bušov

Doplnění činnosti TRIZing o aktivity Doc. Ing. Františka Palčáka, PhD. V r. 2014:

Január: Palčák, F.: Teória riešenia invenčných zadaní, Predvídanie súvislostí pre rozhodnutia, prednáška pre FACC, Bratislava, január 2014

Tvorba metodiky uplatnenia prístupu TRIZ (teória riešenia invenčných zadaní) v metóde AFD (Predvídavého určenia zlyhania-Anticipatory Failure Determination). Uplatnenie nástroja: Postupnosť krokov riešenia (algoritmus ARIZ 85 C) invenčných zadaní, v rámci výskumu: „Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti“ (ITMS kód Projektu: 26220220171 ), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Február: Palčák, F.: Postupnosť krokov tvorivého riešenia nápaditých projektov pre výrobu, preklad príspevku: Shpakovsky, N., Novitskaya, E.: Аlgorithm of work on production inventive projects,
http://www.gnrtr.com/Generator.html?pi=216&cp=3, 14 pages, 2008.

Marec: Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

Apríl: Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

Máj: Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

Palčák, F.: Práce na preklade knihy TETRIS.

Jún: Palčák, F.: „Poslanie programu ADAMS v prístupe TRIZ-OTSM na výskum seizmickej odolnosti“ pre Setkání uživatelů programů MSC.Software, Brněnská přehrada, 11.-12. jún 2014.

Palčák, F.: Interaktívna teória riešenia invenčných zadaní, školenie pre BSH Michalovce, 19.6.-20.6. 2014.

Júl: Palčák, F.: Práce na preklade knihy TETRIS.

August: Marko, R.: dňa 26.8.2014 pripravil Dropbox s priečinkami: Zápisnička, TRIZ, Publikačný SW Scribus (http://www.fastpencil.com), na vzájomné zdieľanie súborov a písanie článkov a kníh,

September: Palčák, F.: „Application of TRIZ approach in the research of seismic resistance“, pre TRIZ-fest Praha, 4.-6. september 2014.

Palčák, F.: práce na preklade knihy Gin, A., Barkan, M.: Otvorené zadania ako nástroj na rozvíjanie tvorivého myslenia, Vydalo: Narodnoje obrazovanie, 84 s., ISBN 978-5-87953-338-5, 2014

Prípravný výbor (Palčák, Marko, Kertész) dal dňa 26.9.2014 zaregistrovať stránku www.triz.sk,

Október: Palčák, F.: TRIZ pre tvorcov automobilov, BMW Gina, Toyota Prius, Peugeot Xsara, prednáška na Strojníckej fakulte STU pre STUBA Green Team, 2. okt. 2014

Palčák, F.: TRIZ pre tvorcov automobilov, prednáška na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity, 10. okt. 2014.

November: Palčák, F.: TRIZ for car makers, BMW Gina, Toyota Prius, Peugeot Xsara, prednáška na Strojníckej fakulte STU pre zahraničných študentov, 4. nov. 2014

Palčák, F.: „Application of TRIZ approach in the research into seismic resistance“, 2014, pre Humanities and Science University Journal, Special Section on Systematic Creativity, Journal is supervised  by Herzen University and Saint-Petersburg State Polytechnics University.

Editors: prof. Tuomo Kässi, prof. Leonid Chechurin, Lappeenranta University of Technology.

Palčák, F.: The transfer of results from research of seismic resistance into industry, Scientific Proceedings 2014, FME STU in Bratislava, 6s.

Prípravný výbor (Palčák, Marko, Kertész) vypracoval návrh na registráciu TRIZ SK, ktorý dňa 20.11.2014 prijala podateľna MV SR.

 • MV SR zaregistrovalo občianske združenie TRIZ SK dňa 28.11.2014.

December

-Palčák, F.: „The transfer of results from research for seismic resistance into education“, 2014, pre kapitolu do knihy: The role of TRIZ in enhancing creativity for innovation-International research and viewpoints on the Theory of Inventive Problem Solving, ktorú vydá nakladateľstvo Springer, Editors: prof. Alexander Brem, University of Southern Denmark and prof. Leonid Chechurin, Lappeenranta University of Technology.

 • Člen prípravného výboru (Palčák) poslal dňa 3.12.2014 prihlášku za člena občianskeho združenia TRIZing, Brno a uhradil ročné členské vo výške 200 Kč.
 • Zhromaždenie členov občianskeho združenia TRIZ SK zvolilo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 Výkonnú radu (Palčák, Marko, Kertész) a Prezidenta TRIZ SK (Palčák).