Zpráva z VH 2015

NÁVRH PROGRAMU valné hromady TRIZing, o.s.

Svoláváme členy TRIZing o.s. k účasti  na valné hromadě, která se uskuteční  dne 21. ledna. 2015  od 10 00  hod na Ústavu  výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně, Technická 12.

Pro automobilisty: velké parkoviště nad restaurací KANAS (Královo Pole), přes závoru na velké parkoviště Vás pustí obsluha, dálkově – z recepce.

Hromadná doprava: od brněnského vlakového nádraží jeďte tramvají č. 12  na konečnou Královo Pole (Technologický park), potom cca 300 m pěšky nebo 2 zastávky autobusem č. 53.

V případě nouze volejte 602 933 650 (B. Bušov)

 

 

 

Návrh programu jednání Valné hromady:

 1. Zahájení (B. Bušov)

 

 1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (tajemník J. Bartl).

 

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

 

4. Zpráva o činnosti sdružení TRIZing za uplynulé období (spolupráce s VŠ a podniky v ČR a v zahraničí, přijetí TRIZing do MATRIZu, certifikace, výuka TRIZ na VUT v Brně  a ostatních VŠ v ČR), přednášky a semináře v podnicích, webová stránka sdružení TRIZing,

 

(PŘÍLOHA č.1 – přehled činností v letech 2012-2014,

(PŘÍLOHA č.2 – odezvy na téma TRIZ od posluchačů na školách a ve firmách,
5. Zpráva o kontrole pokladní knihy a kontrola účetnictví.

(vstup TRIZing do MATRIZu, členské příspěvky, viz bod 3.5 Stanov).

 

6. Schválení  zprávy o aktivitách sdružení TRIZing za uplynulé období včetně zprávy o kontrole účetnictví.

 

7. Přijetí nových členů

 

8. Plán činnosti na rok 2015

 

9. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  TRIZing, o.s. za období 2012-2014

 

Předkládá                                                 

Doc. Ing. B. Bušov, CSc, předseda TRIZing, o.s.

 

Obsah:

 1. Přehled aktivit TRIZing o.s.,

a)    spolupráce s vysokými školami a organizacemi v ČR a  v zahraničí,

b)    publikace

c)    příspěvky na konferencích

d)    uplatnění metodiky TRIZ

e)    výuka TRIZ na VŠ,

f)     přijetí TRIZing do MATRIZ a certifikace členů

 

2. Kontrola Pokladní knihy,

 

3. Webová stránka TRIZing (přírůstky literatury s tématikou TRIZ),

 

4. Plán činnosti na rok 2015,

——————————————————————————————


 

 

 1. Přehled aktivit TRIZing o.s. v roce 2014

 

1a) spolupráce s vysokými školami a organizacemi v ČR a  v zahraničí

 

Doc. Bušov je spoluřešitelem projektu „Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně“ (proděkan Fiedler), 2012-2015.

V rámci projektu bylo zakoupeno 15 akademických licencí Goldfire Innovator na učebnu pro potřeby výuky předmětu M- PRI, -projektové řízení inovací, kde metodika TRIZ je hlavní téma. Kromě toho byly z téhož projektu prodlouženy dvě samostatné licence Goldfire na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky v r. 2012. V roce 2013 a 2014 a 2015 byla udržována jedna licence nad rámec15 akademických licencí.

Byl vypracován stručný úvodní manuál pro práci s Goldfire Innovator.

V rámci projektu byl vypracovándotazník pro Analýzu silných a slabých stránek současného vzdělávání na magisterském stupni studia oboru, a to z hlediska podporování inovačního až invenčního myšlení u studentů magisterských studijních oborů.

V rámci projektu byla uskutečněna přednáška  pro vedoucí kateder FEKT, členy RADY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ na FEKT VUT v Brně s názvem: Podpora INVENCÍ a INOVACÍ v Komplexní inovaci studijních programů (15.10.2014)

 

Doc. Bušov byl spolupracovníkem projektu „Popularizace vědy“ (Dr. Kostelecká),

řešeného na VUT v Brně v r. 2013-2014.

V rámci tohoto projektu byly uskutečněna odborná a popularizační přednáška TRIZ pro Středoškoláky Integrované SŠ v Brně.

Pracovní kapacita tři pomocných vědeckých sil – studenti 3. ročníku studia, byla částečně využita pro editaci studijních podkladů do výuky metodiky TRIZ (D. Šimek-TRIZ4you, P. Šic-ZRTS).

 

V rámci jiného projektu řešeného na TU Liberec bylo pořízeno 10 akademických licencí Goldfire Innovator pro potřeby výuky (Ing. Jirman). V poslední roce byla spolupráce s TU Liberec minimální (Ing. P. Jirman).

 

 

 

 

Těsná spolupráce pokračovala s kolegy na VŠB Ostrava,

–          Fakulta strojního inženýrství – prof. Vladimír Mostýn,

–          Fakulta elektrotechniky a informatiky proděkan doc. Jan Žídek.

V rámci VUT v Brně pokračovala spolupráce s kolegy na Fakultě strojního inženýrství,

–          Ústavem automatizace, doc. Lacko a s

–          Ústavem mechatroniky, prof. Březina.

 

 

V oblasti spolupráce se zahraničními pracovišti, která se zabývají metodikou TRIZ jsme byli v kontaktu:

–          Komsomolsk, prof. Berdonosov, Rusko,

–          Melbourne, prof. Bielski, Austrálie,

–          Twente, Ing. Suškov, Holandsko,

–          Minsk, Ing. Igor Devojno, Bělorusko,

–          St. Peterburg, prof. Čečurin, Rusko,

–          Moskva, prof. Gasanov, Rusko,

–          Firenze, prof. Cascini, Itálie,

–          Bath, prof. Bogatyrev, V. Británie.

–          Strasbourg, prof. Cavaluchi, Francie,

–          Bratislava, prof. Polčák, Slovensko,

–          atd.

 

V dřívějších letech jsme v Brně přijali jako hosty opakovaně Ing. Skuratoviče, Ing. Šmigelského,
Ing. Severince, Ing. Devojna, Ing. Gelementa, několikrát Ing. Suškova,

V r. 2012 jsme hostili prof. Jurije Bielského (s manželkou) z RTI Melbourne, který uskutečnil přednášku na VUT v Brně.

V r. 2014 jsme hostili prof. Berdonosova (s manželkou) z Komsomolska na Amuru, v rámci certifikačního řízení.

 

1 b) Publikace:

 

 1. v r. 2014 byla podruhé vydána kniha G.S. Altšullera (hlavní autor TRIZ): Co na to vynálezce. Určeno pro základní a střední školy. Charakteristika knihy je na www.triz.cz.

 

 1. V r. 2014 byla vydána studijní pomůcka od V. Suškova (Master TRIZ): RCA+, Root Cause Analysis, Průvodce sestavování příčinně následkového řetězce událostí ANEB jak zviditelnit rozpory k řešení v rámci metodiky TRIZ.  Charakteristika pomůcky je na www.triz.cz.

 

 1. V r. 2013 byla podruhé vydány studijní skripta I. Devojna (Master TRIZ): Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ. Charakteristika skript je na www.triz.cz.

 

 1. Byla přeložena a vydána kniha pro děti předškolního věku, ve spolupráci s Anatoly GINEM (Master TRIZ,www.trizway.com): Pohádky – záhadky od kocoura Potřeskina. Charakteristika www.triz.cz.

 

 1. Připravujeme ve spolupráci s bývalým šéfredaktorem Technického týdeníku sérii popularizačních článků na téma „TRIZ a Zlaté medaile na MSV v Brně“.

 

————————————————————————————————————————————-

 1. Před ukončením se nachází korektura přeložené knihy J. Bielského (Master TRIZ): „TRIZ4you-improve your thinking“. Tato kniha netradičně, ale šířeji a přístupnou formou předkládá studentům část metodiky TRIZ, totiž tzv. Su-Field analýzu. Máme souhlas k vydání, jen času na finalizaci a přípravu k vydání není dost…Charakteristiku umístíme na na www.triz.cz.

 

 1. Přeložena je kniha A.Gina (Master TRIZ): 150 tvůrčích zadání z prostředí, které nás obklopuje.
  Určeno pro středoškoláky. Také vyžaduje korekturu a přípravu k vydání. Charakteristika bude na www.triz.cz.

 

 1. Přeložena je také kniha G.S. Altšuller a A. Vertkina: Životní strategie tvůrčí osobnosti. Určeno pro dospělé, inženýry a psychology. Kontroverzní kniha. Vyžaduje korekturu, a případné vydání. Charakteristika bude na www.triz.cz

 

 1. Přeložena je studijní pomůcka od J. Salamatova: Zákonitosti rozvoje technických systémů. Dosud vydáno jako pomůcka do výuky. Případné vydání by vyžadovalo dojednat autorská práva s autorem.

 

 1. Obdrželi jsme nabídku k překladu knihy – „Denis- vynálezce“,  rozsah 127 stran od  předního autora a velmi zkušeného vynálezce, G. Ivanova (Master TRIZ).  Určeno k rozvíjení vynálezcovských schopností dětí  mladšího a středního školního věku.Máme vůli a kapacitu pustit se do překladu a vydání?

 

 

1c) Příspěvky na konferencích 2012-2014:

 1. BUŠOV B., BARTLOVÁ M.:

    Using TechOptimizer in Engineering Education.

Proc. Conf. New Trends in Physics, pp. 201-204, BUT Brno, Oct.  11-12,2012.

 

 1. BUŠOV, B.; DOSTÁL, L.; VALENTA, J. Inovace laboratorní výuky v

            předmětu Elektrické přístroje. In XXX International Colloquium on the

Management of Educational Process. Brno: Univerzita obrany, 2012. s.1-3.
ISBN: 978-80-7231-865- 0.

 

 1. BUŠOV B., BARTLOVÁ M., DOBIS P.:

Physics and Technology, Theory and Practice.

Edulearn , 12th Proc. (CD), Barcelona, Spain, July 2-4, 2012.

——————————————————————————————————————

 1. DOSTÁL,V., BUŠOV,B. MOSTYN, V.:
  TRIZ used for Improvement of active hinge of the car bonnet.
  In Proceeedings ETRIA TRIZ future conference 2013, Paris, France.

——————————————————————————————————————

 1. BUŠOV, B.; KNOFLÍČEK, R.; BARTLOVÁ, M.:

Improvement the Evaluation of Innovation. In Mechatronica 2014, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

 

 1. KATOLICKÝ, Z.; BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.:

Turbojet Engine Innovation and TRIZ. In Mechatronica 2014, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

 

 1. KATOLICKÝ, Z.; BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.:

Small Turbojet Engine Innovation and TRIZ Instruments. In TRIZFest- 2014 International Conference Proceedings. Jablonec nad Nisou: 2014. s. 237-246.ISBN:978-0-692-27134- 6.

 1. BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.:
  Improvement of Active Hinge of the Car Bonnet. In Mechatronica, Brno. ISBN: 978-80-214-4817-9

 

Účast na konferencích

2012, Ing. Jirman se zúčastnil konference ETRIA, Lisabon,

2013, Doc. Bušov a Ing. Jirman se zúčastnili konference ETRIA, Paříž,

2014, Doc. Bušov, Ing. Jirman a prof. Polčák se zúčastnili konference MATRIZ, TRIZfest, Praha,

 

Příští TRIZfest MATRIZ se bude konat 10.-12. 9. 2015, Soul, J. Korea

 

 

 

1d) Uplatnění metodiky TRIZ

 

Metodika TRIZ je od r. 2009 částečně uplatňována v komisi pro udělování Zlatých medailí v rámci MSV v Brně, kde prezident TRIZing, o.s. pracuje jako tajemník. Každý rok je v rámci práce komise hodnoceno 30 – 40 exponátů. Nový koncept soutěže je hodnocen pozitivně. Připravujeme článek do Technického týdeníku.

V PŘÍLOZE č. 1 jsou uvedeny četné aktivity TRIZing, o.s., charakteru popularizační přednášky, vzdělávací krátkodobé přednášky nebo kurzy, aplikační workshopy v letech 2012, 2013 a 2014.

Příloha č. 1 může být doplněna dalšími aktivitami členů TRIZing, o.s. Co bylo uskutečněné na školách a ve firmách ČR, či jinde a jinak….Informace o takových aktivitách mohou členové zaslat ing. Bartlovi nebo na valné hromadě předat v souboru Word (aby tyto aktivity mohly být doplněny do zprávy o činnosti TRIZing).

 

V PŘÍLOZE č. 2 na konci této zprávy je uveden celkový přehled hodnocení prezentací a nebo krátkodobých vzdělávacích kurzů s aplikacemi ve firmách. Graf potvrzuje, že metodika TRIZ je hodnocena studenty i pracovníky firem jako použitelná a přínosná pro školy i firmy. Jako konkrétní přiklad odezvy konstruktérů a technologů na metodiku TRIZ uvádíme graf odpovědí z firmy Siemens Drásov (29.7. a 8. a 9.12.2014). Po těchto třech dnech vzdělávání i aplikace v Siemens tato firma objednává další tři dny na počátek roku 2015.

 

1e) Výuka TRIZ na VŠ

 

(VUT v Brně, VŠB Ostrava, TU Liberec, ČVUT Praha, ZČU Plzeň, TU Žilina, TU Košice)

Na VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, se uskutečňuje výuka TRIZ v rámci volitelného předmětu pro magisterský stupeň studia MPRI-Projektové řízení inovací. V pátem ročníku studia, 26 hodin přednášek a 26 hodin cvičení, z větší části cvičení s podporou Goldfire Innovator. Pro výuku   předmětu MPRI (Magisterský- Projektové řízení inovací) na ÚVEE FEKT jsou každoročně částečně inovovány studijní materiály. Pro výuku v tomto předmětu bylo pořízeno 15 akademických licencí Goldfire Innovator (licence 2012-2015).

Do výuky bylo nově zavedeno téma Root Cause Analysis (RCA+) a přeložena metodická pomůcka od ing. Valerije Suškova, působícího na Univerzitě v Twente. (překlad doc. Bušov).

 

Byla připravena reedice a vydán studijní text „Zdokonalování technických systémů metodami TRIZ“ od ing. I. Devojna (překlad doc. Bušov).

Metodiku TRIZ a Goldfire Innovator částečně využívají ve výuce kolegové prof. Mostýn a doc. Žídek na VŠB Ostrava, Ing. Jirman na TU v Liberci.
V minulých letech metodiku TRIZ částečně používal prof. Valášek na ČVUT Praha, prof. Vostracký na ZČU Plzeň, prof. Polák na TU v Košicích, prof. Medvecký na TU v Žilině. Od těchto jmenovaných profesorů nemáme aktuální informace.

 

1f)  TRIZing, o.s. byla v r. 2014 přijata do mezinárodní asociace MATRIZ.
Členské poplatky za r. 2014 a na r. 2015 v celkové sumě 200 USD uhradil doc. Bušov.

Dosud byli z úrovně MATRIZ certifikováni doc. Bušov a Ing. Jirman. Členům, kteří se budou zajímat o certifikaci (požadované znalosti, výše poplatku,…) se doporučuje nahlédnutí na http://www.matriz.org.

2)      Kontrola pokladní knihy, zpráva o stavu hospodaření ke dni 31.prosince 2014:

 

V r. 2012-2014 byly příjmy tvořeny členskými příspěvky (400/200 Kč), sponzorskými dary. V r. 2012 také z příjmů uskutečněného veřejného kurzu  „Metodika TRIZ“.

Výdaje v r. 2012-2014 byly určeny na nákup kancelářských potřeb, vypracování podkladů pro veřejný kurz, dále k úhradě nákladů na organizací kurzu (CD, knihy a občerstvení), na úhradu literatury (1000,- Kč) z pozůstalosti doc. Dostála a na náklady související s přednáškovým pobytem pro. J. Bielského z Austrálie.

V r. 2014 bylo finančně velmi náročné přijetí TRIZing o.s., do Mezinárodní asociace  TRIZ ,  neboť

členský poplatek činí 100 USD/ročně. Částka, kterou jsme uhradili MATRIZ za rok 2014 a 2015, včetně bankovního poplatku činila 7.107,08 Kč.

Z účtu TRIZing o.s., byl tento výdaj hrazen pouze částkou 2.960,- Kč, zbytek byl kryt sponzorským darem.

K datu 1.1.2015 se převádí částka 9,18 Kč.

K datu 15.1. 2015 po zaplacení členských příspěvků na r. 2015 je na kontu TRIZing
finanční částka 2809,18 Kč (5 x 400 + 4 x 200 =  2800,- Kč)

 

Jako zdroj příjmu pro dosažení minimální finanční udržitelnosti TRIZing výbor navrhuje v letošním roce zorganizovat výukový semináře pro veřejnost.  Další náměty na financování chodu TRIZing jsou vítány.

Pro přechod k aktivitám nad rámec těch, které TRIZing dosud vykazuje bude velmi žádoucí ucházet se o podporu aktivit TRIZing formou navržení a řešení Projektu, který mohl být podpořen ze zdrojů některého z dotačních programů na úrovni ČR (MŠMT?) nebo na úrovni krajů (???).

Pro přípravu takového projektu, který by mohl být podpořen jak uvedeno výše, výbor TRIZing navrhuje zavést diskusi členů za účelem vypracování možných strategií dalšího postupu při zavádění TRIZ do vzdělávání a praxe firem, jinak řečeno, sepsat výstupy a činnosti, které by byly náplní takového projektu.

 

 

3. Webová stránka TRIZing

Na stránkách TRIZing na internetu: www.triz.cz uveřejňujeme některé aktuality, zprávy, texty k tématu TRIZ.

Pro zvýšení kvality těchto stránek bude potřeba častěji aktualizovat obsah a také modifikovat formu stránek. Připomínky, případně návrhy v tomto smyslu jsou vítány.

Další aktuální stránky věnované tématu TRIZ:

www.matriz.org

www.trizway.com

www.triz-profi.com

www.triz-summit.ru

www.triz.org

www.triz-journal.com

www.trizland.ru

www.xtriz.com

www.aitriz.org, www.trizasia.com, www.osaka-gu.ac.jp, www.koreatrizcon.kr a mnoho dalších….

 

 

 1. Plán činnosti na rok 2015 předpokládá :

 

–          pokračovat v popularizačních přednáškách k tématu TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska,

 

–          dále zkvalitňovat výuku metodiky TRIZ na VŠ v ČR,

 

–          organizovat další seznamovací a výukové kurzy metodiky TRIZ,

 

–          připravit k vydání knihu TRIZ4you od prof. J. Bielského (RMIT Melbourne)

 

–          posoudit možnost překladu a vydání knihy – „Denis-vynálezce“, od  G. Ivanova (zemřel 18.1.2015),

 

–          posoudit dotační programy na různých úrovních (ČR, JmK) a ucházet se podporu aktivit TRIZing

formou připraveného projektu,

 

–          připravit projekt v souladu se stanovami TRIZing, o.s. a požadavky některých dotačních titulů v ČR,

 

–          zavést diskusi se členy TRIZing, v souladu se stanovami, o možnostech další popularizace a zavádění TRIZ do školství a praxe.

 

Zpracoval doc. B. Bušov

V Brně 18.1.2015

PŘÍLOHA č. 1

2012 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

 

Vyžádaná přednáška k metodice TRIZ, kurz MCI-Master of Creativity and Innovation, DTO Ostrava. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro firmy v Automobilovém klastru firem, Ostrava. Ředitel Ing. Glogar, Ing. V. Dostál, doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky vývoje NAREX Česká Lípa. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška 3×3 h,TRIZ pro vývojové pracovníky ANF Siemens data, Brno. Doc. Bušov

 

Vyžádaná motivační přednáška pro vývojové pracovníky BROSE, Kopřivnice. Prof. Žídek, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška 2×3 h,TRIZ a Goldfire Innovator pro st. bak. studia, FEKT VUT v Brně, doc. V. Jirsík. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky odd. strategie inovací na MPO, Ing. Gogela, prof. Žídek, Ing. Otisk, Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro studenty fakulty elektrotechniky, VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek

Vyžádaná přednáška TRIZ a Goldfire Innovator pro Ústav konstruování, TU Liberec. Ing. Jirman, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška 2×3 h, TRIz a Goldfire Innovator pro řešitele projektu, FEKT VUT v Brně, Doc. J. Jirák. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška na téma TRIZ pro pracovníky SCaCP a Siemens, F.p.R., Ing. Patloka, Ing. Bradík. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška „TRIZ a praktické aplikace“ pro pracovníky SCaCP a WITTE Nejdek. Ing. Patloka. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška „TRIZ a Goldfire Inovator“ pro pracovník ČVUT Praha. Ing. Hána, Ing. Kašpar. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro pracovníky vývoje VARROC light systems, Nový Jičín, Ing. Kropáč. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška „TRIZ na inovace“ pro OEZ Siemens, Letohrad, vývoje, Ing. Lipenský. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška TRIZ na semináři „Inovace turbín“ pro Siemens Turbíny, Brno, Ing. M. Kořista. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška TRIZ pro GŘ Vítkovice Power a ředitele klastru. Ing. Pecina, Ing. Gogela, Ing. Otisk. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška „TRIZ a Inovace“ pro ATAS Náchod. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Vyžádaná podpora inovačního týmu v Siemens Turbomachinery. Ing. M. Kořista, personalista, V. Heinz. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška pro akademické pracovníky VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek. Doc. Bušov

Seminář na téma „TRIZ a inovační projekty“ pro přizvané firmy z regionu, VŠB Ostrava, proděkan J. Žídek. Doc. Bušov

——————————————————————————————————

Různé:  

–          Dne 26. a 27.4.2012 se zúčastnili doc. Bušov a Ing. Jirman přednášky Ing. Suškova na půdě ANF Siemens Data v Brně. Přednáška byla orientována na aplikace TRIZ v softverovém inženýrství.

–           Dne 20.6.2012  uspořádalo TRIZing, o.s. celodenní kurz na téma „Poznávací proces a význam metodiky TRIZ pro nalézání inovativních řešení“ . Prof. J.  Bielský z Royal Melbourne Institute of Technology.

–          Tajemník komise pro hodnocení exponátů přihlášených do soutěže o Zlatou medaili MSV 2012. Doc. Bušov

 

2013 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

 

Přednáška pro pracovníky firmy HM Partners, Ostrava. Ing. Michálek. Doc. Bušov

Přednáška pro studenty kurzu Master of Creativity and Innovation (MCI), DTO, Čeladná. Prof. Petříková. Doc. Bušov.

 

Přednáška pro pracovníky katedry konstruování, TU Liberce. Doc. Mašín. Ing. Jirman. Doc. Bušov

Přednáška pro členské firmy Bezpečnostního klastru firem, Ing. Chlebiš. Doc. Bušov

 

Přednáška pro Vítkovice Power, GŘ Ing. Pecina,  . Ing. Otisk, doc. Bušov

Přednáška pro členské firmy Bezpečnostního klastru firem,  Ing. Chlebiš,, Doc. Bušov

Přednáška vývojové pracovníky BOCHEMIE, Bohumín. Doc. Bušov

Přednáška pro vývojové a provozní pracovníky Lighting Jihlava. Doc. Veselka, doc. Bušov

 

Přednášky pro členské firmy Moravskoslezského klastru firem. Ing. Glogar. Doc. Bušov                                                             *

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell TURBO, Brno. Doc. Bušov
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell AERO, Brno. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky Honeywell ACS, Brno. Doc. Bušov

 

Přednáška pro vývojové pracovníky firmy BRANO, Hradec nad Moravicí. MAK. Ing. V. Dostál, doc. Bušov.

Přednáška pro inovační tým VÚHŽ, Dobrá u F. Místku, MAK, Ing. V. Dostál, doc. Bušov.

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky HVCC, Nový Jičín.  MAK, Ing. V. Dostál, B. Bušov

Vyžádaná přednáška pracovníky VÚHŽ, Dobrá u F. Místku.  Moravskoslezský automobilový klastr. Ing. V.Dostál
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky United Polymers, Hranice.  MAK, Ing. V. Dostál.
Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky BRANO, Hradec n. Moravicí. MAK, Ing. V. Dostál,.

Vyžádaná přednáška pro management firmy ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

Vyžádaná přednáška pro vývojové  pracovníky ABB ELSYNN, Brno, Ing. F. Bytešník. Doc. Bušov
– „Inovace procesů ve zdravotnictví – přednášky a semináře v let. sem. ak. roku 2012/2013
UTB / FaME, 4. roč. komb. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý
–  Inovace – přednáška, seminář UTB / FaME, 5. roč. přes. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý

 

Vyžádaná přednáška „Inovace kluzného kontaktu“, BRUSH, ČEZ, Plzeň, (7.3.2013), Doc. Veselka

 

Různé: – Posudek na FR-TI 1/374 „VF generátor pro ind. ohřev do 100 kW s ss. spínaným zdrojem“ , Doc. Veselka
Tajemník komise pro hodnocení exponátů v soutěži o Zlatou medaili MSV 2014. Doc. Bušov

                                              

2014 přednášky, workshopy, prezentace, konferenční příspěvky:

 

Vyžádaná přednáška pro vývojové pracovníky ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

 

Vyžádaný pracovní workshop pro vývojové pracovníky ELMARCO, Liberec. Doc. Bušov

 

Vyžádaná přednáška do Kurzu Master of Creativity and Innovation, Dům techniky Ostrava, Čeladná. Doc. Bušov
Pracovní workshop pro manažerský kurz Master of Creativity and Innovation, DTOy Ostrava, Čeladná. Doc. Bušov

Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky Honeywell, Brno. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky Honeywell, Brno. Doc. Bušov

 

Přednáška TRIZ pro manažery v kurzu Talent Innovation, Praha. Ing. Červený, Doc. Bušov

 

Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky VÍTKOVICE VHM, Ostrava. Ing. Dostál, prof. Žídek, doc. Bušov

Přednáška TRIZ a el. přístroje pro pracovníky konstrukce, obchodu, zkušebny a managementu v ABB. Doc. Bušov

 

Motivační přednáška TRIZ pro pracovníky SIEMENS Drásov, 29.7.2014. Doc. Bušov
Přednáška TRIZ pro vývojové pracovníky fy Holík, Zlín. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky fy Holík, Zlín. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro management firmy Holík, Zlín. Doc. Bušov

 

Pracovní workshop pro vývojové pracovníky SIEMENS Drásov, 8.-9.12.2014. Doc. Bušov

 

„Inovace – přednáška“, UTB / FaME, 5.roč. komb. st. spec. Průmyslové inženýrství, Ing. Černý

 

„Příprava výroby – přednáška“UTB /FaME, 3. roč. komb. studia Ekonomika a Management, Ing, Černý

Vyžádané posudky na příspěvky do sborníku mezinárodní konference TRIZfest 2014, Praha, 4.-6.9.2014 s názvy:

–          V. Berdonosov V.:TRIZ Evolutionary Approach – Main Points and Implementation.

–          A  Guin: Meeting With a Miracle“ as a Pedagogical Tool.

–          T. Kisela:  RCA+ Evaluation Based on Vague Data.

 

Učební pomůcka do volitelného kurzu MPRI:

PŘÍČINY A NÁSLEDKY PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ aneb Jak zviditelnit rozpory k řešení technikou Root Cause Analysis+ (RCA+) v rámci metodiky TRIZ.  Průvodce sestavováním příčinně následkových řetězců, Doc. Bušov
Různé:

– Příprava článku k tématu TRIZ ve spolupráci s Mgr. Janem Baltusem, bývalým dlouholetým šéfredaktora technického týdeníku. Doc. Bušov

Prezentace TRIZ prostřednictví firmy IVITERA na http://www.managementnews.cz/portal/template/EcNewsArticleDetail/id/2314619, Doc. Bušov (12.11.2014)

Testování 86 studentů 1. ročníku, mezinárodní experiment J. Bielského, 5 testovaných skupin, Su-Field Analysis,

– Tajemník komise pro hodnocení exponátů v soutěži o Zlatou medaili MSV 2014. Doc. Bušov

Doplnění činnosti TRIZing o aktivity Doc. Ing. Františka Palčáka, PhD. V r. 2014

 

Január

Palčák, F.: Teória riešenia invenčných zadaní, Predvídanie súvislostí pre rozhodnutia, prednáška pre FACC, Bratislava, január 2014

 

Tvorba metodiky uplatnenia prístupu TRIZ (teória riešenia invenčných zadaní) v metóde AFD (Predvídavého určenia zlyhania-Anticipatory Failure Determination). Uplatnenie nástroja:Postupnosť krokov riešenia (algoritmus ARIZ 85 C) invenčných zadaní, v rámci výskumu: „Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti“ (ITMS kód Projektu: 26220220171 ), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Február

Palčák, F.: Postupnosť krokov tvorivého riešenia nápaditých projektov pre výrobu, preklad príspevku: Shpakovsky, N., Novitskaya, E.: Аlgorithm of work on production inventive projects,

http://www.gnrtr.com/Generator.html?pi=216&cp=3, 14 pages, 2008.

 

Marec

Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

 

Apríl

Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

 

Máj

Palčák, F.: Práce na preklade a poznámkach k TRIZ open source books

Palčák, F.: Práce na preklade knihy TETRIS.

 

Jún

Palčák, F.: „Poslanie programu ADAMS v prístupe TRIZ-OTSM na výskum seizmickej odolnosti“ pre Setkání uživatelů programů MSC.Software, Brněnská přehrada, 11.-12. jún 2014.

 

Palčák, F.: Interaktívna teória riešenia invenčných zadaní, školenie pre BSH Michalovce, 19.6.-20.6. 2014.

 

Júl

Palčák, F.: Práce na preklade knihy TETRIS.

 

August

Marko, R.: dňa 26.8.2014 pripravil Dropbox s priečinkami: Zápisnička, TRIZ, Publikačný SW Scribus (http://www.fastpencil.com), na vzájomné zdieľanie súborov a písanie článkov a kníh,

 

September

Palčák, F.: „Application of TRIZ approach in the research of seismic resistance“, pre TRIZ-fest Praha, 4.-6. september 2014.

 

Palčák, F.: práce na preklade knihy Gin, A., Barkan, M.: Otvorené zadania ako nástroj na rozvíjanie tvorivého myslenia, Vydalo: Narodnoje obrazovanie, 84 s., ISBN 978-5-87953-338-5, 2014

 

Prípravný výbor (Palčák, Marko, Kertész) dal dňa 26.9.2014 zaregistrovať stránku www.triz.sk,

 

 

 

Október

Palčák, F.: TRIZ pre tvorcov automobilov, BMW Gina, Toyota Prius, Peugeot Xsara, prednáška na Strojníckej fakulte STU pre STUBA Green Team, 2. okt. 2014

 

Palčák, F.: TRIZ pre tvorcov automobilov, prednáška na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity, 10. okt. 2014.

 

November

Palčák, F.: TRIZ for car makers, BMW Gina, Toyota Prius, Peugeot Xsara, prednáška na Strojníckej fakulte STU pre zahraničných študentov, 4. nov. 2014

 

Palčák, F.: „Application of TRIZ approach in the research into seismic resistance“, 2014, pre Humanities and Science University Journal, Special Section on Systematic Creativity, Journal is supervised  by Herzen University and Saint-Petersburg State Polytechnics University.

Editors: prof. Tuomo Kässi, prof. Leonid Chechurin, Lappeenranta University of Technology.

 

Palčák, F.: The transfer of results from research of seismic resistance into industry, Scientific Proceedings 2014, FME STU in Bratislava, 6s.

 

Prípravný výbor (Palčák, Marko, Kertész) vypracoval návrh na registráciu TRIZ SK, ktorý dňa 20.11.2014 prijala podateľna MV SR.

 

MV SR zaregistrovalo občianske združenie TRIZ SK dňa 28.11.2014.

 

December

Palčák, F.: „The transfer of results from research for seismic resistance into education“, 2014, pre kapitolu do knihy: The role of TRIZ in enhancing creativity for innovation-International research and viewpoints on the Theory of Inventive Problem Solving, ktorú vydá nakladateľstvo Springer, Editors: prof. Alexander Brem, University of Southern Denmark and prof. Leonid Chechurin, Lappeenranta University of Technology.

 

Člen prípravného výboru (Palčák) poslal dňa 3.12.2014 prihlášku za člena občianskeho združenia TRIZing, Brno a uhradil ročné členské vo výške 200 Kč.

 

Zhromaždenie členov občianskeho združenia TRIZ SK zvolilo na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 Výkonnú radu (Palčák, Marko, Kertész) a Prezidenta TRIZ SK (Palčák).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.2

 

1. Jak hodnotíte přednášku o TRIZ a Goldfire Innovatorz hlediska obsahu tématu  a formy výkladu ?-